Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2077(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0370/2017

Pateikti tekstai :

A8-0370/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0455

Priimti tekstai
PDF 329kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Rezoliucija
 Priedas

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), ypač į jo 11 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 12 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, kurį Komisija priėmė 2017 m. birželio 29 d. (COM(2017)0400), iš dalies pakeistą Taisomuoju raštu Nr. 1/2018 (COM(2017)0615),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 4 d. Tarybos priimtą poziciją dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2017 m. rugsėjo 13 d. buvo perduota Europos Parlamentui (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 25 d. poziciją dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(3),

–  atsižvelgdamas į bendrą tekstą, kurį 2017 m. lapkričio 18 d. patvirtino Taikinimo komitetas (14587/17 – C8-0416/2017),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0370/2017),

A.  kadangi, išnagrinėjus visas galimybes perskirstyti įsipareigojimų asignavimus pagal 3 išlaidų kategoriją (Saugumas ir pilietybė), paaiškėjo, kad reikia mobilizuoti lankstumo priemonę įsipareigojimų asignavimams suteikti;

B.  kadangi Komisija buvo pasiūliusi mobilizuoti lankstumo priemonės lėšas viršijant 3 išlaidų kategorijos viršutinę ribą ir finansavimą iš Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto papildyti 817,1 mln. EUR dydžio suma priemonėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo srityse finansuoti;

C.  kadangi 2018 m. biudžetui svarstyti sušauktas Taikinimo komitetas sutiko mobilizuoti dar 20,2 mln. EUR padidinus asignavimus pagal 3 išlaidų kategoriją;

1.  pažymi, kad 2018 m. 3 išlaidų kategorijos viršutinės ribos neleidžia tinkamai finansuoti neatidėliotinų priemonių migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo srityse;

2.  todėl sutinka, kad būtų mobilizuota 837,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma pagal lankstumo priemonę;

3.  be to, pritaria siūlymui skirti atitinkamus mokėjimų asignavimus, 2018 m. sudarysiančius 464 mln. EUR, 2019 m. – 212,7 mln. EUR, 2020 m. – 126,4 mln. EUR ir 2021 m. – 34,2 mln. EUR;

4.  pakartoja, kad šios priemonės lėšų mobilizavimas, kaip numatyta DFP reglamento 11 straipsnyje, dar kartą parodo, jog labai svarbu, kad Sąjungos biudžetas būtų lankstesnis;

5.  pakartoja požiūrį, kuriuo vadovaujasi jau ilgą laiką, kad mokėjimai, susiję su įsipareigojimais, anksčiau mobilizuotais pagal lankstumo priemonę, gali būti skaičiuojami tik virš viršutinių DFP ribų;

6.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

7.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(2) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0408.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/8.)

Teisinė informacija - Privatumo politika