Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2077(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0370/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0370/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 30/11/2017 - 8.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0455

Pieņemtie teksti
PDF 406kWORD 51k
Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris - Brisele
Elastības instrumenta izmantošana, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 30. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(1) (DFS regula), un jo īpaši tās 11. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 12. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (COM(2017)0400), ko Komisija pieņēma 2017. gada 29. jūnijā un kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2018 (COM(2017)0615),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Padome pieņēma 2017. gada 4. septembrī un nosūtīja Parlamentam 2017. gada 13. septembrī (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  ņemot vērā 2017. gada 25. oktobrī pieņemto nostāju attiecībā uz 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu(3),

–  ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2017. gada 18. novembrī apstiprināto kopīgo dokumentu (14587/17 – C8-0416/2017),

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0370/2017),

A.  tā kā pēc tam, kad ir tikušas izskatītas visas iespējas pārdalīt saistību apropriācijas 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība), tiek atzīts par nepieciešamu attiecībā uz saistību apropriācijām izmantot elastības instrumentu;

B.  tā kā Komisija ir ierosinājusi izmantot elastības instrumentu, lai papildinātu Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta finansējumu, par EUR 817,1 miljonu pārsniedzot 3. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, nolūkā finansēt pasākumus migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu jomā;

C.  tā kā Samierināšanas komiteja, kas tika sasaukta saistībā ar 2018. gada budžetu, vienojās par to, ka pēc tam, kad 3. izdevumu kategorijā tika palielināts līdzekļu apmērs, tiks izmantoti vēl EUR 20,2 miljoni,

1.  norāda, ka 2018. gadam paredzētais 3. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms nenodrošina pietiekamus līdzekļus steidzamu pasākumu finansēšanai migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu jomā;

2.  tādēļ atbalsta elastības instrumenta izmantošanu EUR 837,2 miljonu apmērā saistību apropriācijās;

3.  atbalsta arī ierosinājumu piešķirt attiecīgas maksājumu apropriācijas EUR 464 miljonu apmērā 2018. gadā, EUR 212,7 miljonu apmērā 2019. gadā, EUR 126,4 miljonu apmērā 2020. gadā un EUR 34,2 miljonu apmērā 2021. gadā;

4.  atkārtoti norāda, ka DFS regulas 11. pantā paredzētā elastības instrumenta izmantošana vēlreiz pierāda, cik būtiski ir Savienības budžetā nodrošināt lielāku elastīgumu;

5.  atkārtoti pauž savu izsenis deklarēto nostāju, ka maksājumi, kas izriet no elastības instrumentā iepriekš uzņemtām saistībām, var tikt iegrāmatoti tikai papildus DFS maksimālajiem apjomiem;

6.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

7.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

8.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0408.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par to, lai izmantotu elastības instrumentu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2018/8.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika