Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2077(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0370/2017

Teksty złożone :

A8-0370/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0455

Teksty przyjęte
PDF 408kWORD 49k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) („rozporządzenie w sprawie WRF”), w szczególności jego art. 11,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 12,

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty przez Komisję dnia 29 czerwca 2017 r. (COM(2017)0400), z uwzględnieniem zmian zawartych w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 (COM(2017)0615),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęte przez Radę dnia poniedziałek, 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia środa, 13 września 2017 r. (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 25 października 2017 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii na rok 2018(3),

–  uwzględniając wspólny tekst zatwierdzony przez komitet pojednawczy w dniu 18 listopada 2017 r. (14587/17 – C8-0416/2017),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0370/2017),

A.  mając na uwadze, że po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków na zobowiązania w ramach działu 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) stwierdzono, że zachodzi konieczność uruchomienia instrumentu elastyczności w zakresie środków na zobowiązania;

B.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2018 powyżej pułapu dla działu 3 o kwotę 817,1 mln EUR na finansowanie środków w zakresie migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa;

C.  mając na uwadze, że komitet pojednawczy zwołany w związku z budżetem na rok 2018 zgodził się na dodatkowe uruchomienie 20,2 mln EUR w wyniku zwiększenia środków w dziale 3;

1.  zauważa, że przewidziane na 2018 r. pułapy dla działu 3 nie pozwalają na odpowiednie sfinansowanie pilnych środków w zakresie migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa;

2.  zgadza się zatem na uruchomienie instrumentu elastyczności w kwocie 837,2 mln EUR w środkach na zobowiązania;

3.  wyraża ponadto zgodę na proponowany przydział odnośnych środków na płatności wynoszący: 464 mln EUR w 2018 r., 212,7 mln EUR w 2019 r., 126,4 mln EUR w 2020 r. i 34,2 mln EUR w 2021 r.;

4.  przypomina, że uruchomienie tego instrumentu, zgodnie z art. 11 rozporządzenia w sprawie WRF, kolejny raz świadczy o istotnej potrzebie zwiększenia elastyczności budżetu Unii;

5.  powtarza wyrażaną od dłuższego czasu opinię, że płatności wynikające z zobowiązań uruchomionych wcześniej za pomocą instrumentu elastyczności mogą być uwzględniane jedynie poza pułapami WRF;

6.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0408.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2018/8.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności