Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2077(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0370/2017

Texte depuse :

A8-0370/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0455

Texte adoptate
PDF 331kWORD 49k
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles
Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0271 – C8-0163/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) (Regulamentul privind CFM), în special articolul 11,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 12,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, pe care Comisia l-a adoptat la 29 iunie 2017 (COM(2017)0400), astfel cum a fost modificat prin scrisoarea rectificativă nr. 1/2018 (COM(2017)0615),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă Parlamentului European la 13 septembrie 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  având în vedere poziția sa din 25 octombrie 2017 privind proiectul de buget general pentru exercițiul 2018(3),

–  având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 18 noiembrie 2017 (14587/17 – C8-0416/2017),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0370/2017),

A.  întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament de la rubrica 3 (Securitate și cetățenie), este necesară mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru credite de angajament;

B.  întrucât Comisia a propus mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a suplimenta cu suma de 817,1 milioane EUR peste plafonul de la rubrica 3 finanțarea alocată în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 unor măsuri în domeniul migrației, al fluxurilor de refugiați și al amenințărilor la adresa securității;

C.  întrucât, ca urmare a consolidărilor de la rubrica 3, comitetul de conciliere convocat pentru bugetul 2018 a convenit să se mobilizeze o sumă suplimentară de 20,2 milioane EUR,

1.  observă că plafoanele de la rubrica 3 din bugetul pe 2018 nu permit finanțarea adecvată a măsurilor urgente din domeniul migrației, al fluxurilor de refugiați și al amenințărilor la adresa securității;

2.  este, prin urmare, de acord cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a pune la dispoziție suma de 837,2 milioane EUR sub formă de credite de angajament;

3.  este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare de 464 milioane EUR în 2018, 212,7 milioane EUR în 2019, 126,4 milioane EUR în 2020 și 34,2 milioane EUR în 2021;

4.  reafirmă faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, mobilizarea acestui instrument evidențiază, o dată în plus, necesitatea stringentă ca bugetul Uniunii să fie mai flexibil;

5.  își reiterează poziția de lungă durată potrivit căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin intermediul instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă, în mod obligatoriu, peste plafoanele CFM;

6.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0408.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2018/8.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate