Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2077(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0370/2017

Ingivna texter :

A8-0370/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0455

Antagna texter
PDF 249kWORD 43k
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
P8_TA(2017)0455A8-0370/2017
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 30 november 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0271 – C8‑0163/2017),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1), särskilt artikel 11,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 12,

–  med beaktande av det förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 som kommissionen antog den 29 juni 2017 (COM(2017)0400), ändrat genom ändringsskrivelse nr 1/2018 (COM(2017)0615),

–  med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 som rådet antog den 4 september 2017 och översände till Europaparlamentet den 13 september 2017 (11815/2017 – C8‑0313/2017),

–  med beaktande av sin ståndpunkt som antogs den 25 oktober 2017 om förslaget till den allmänna budgeten för 2018(3),

–  med beaktande av förlikningskommitténs gemensamma utkast av den 18 november 2017 (14587/17 – C8-0416/2017),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0370/2017), och av följande skäl:

A.  Efter att alla möjligheter att omfördela åtagandebemyndigandena under rubrik 3 (Säkerhet och medborgarskap) har undersökts förefaller det vara nödvändigt att utnyttja flexibilitetsmekanismen för åtagandebemyndigandena.

B.  Kommissionen hade föreslagit att flexibilitetsmekanismen skulle utnyttjas för att komplettera finansieringen i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, utöver taket för rubrik 3, med ett belopp på 817,1 miljoner EUR för att finansiera åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot.

C.  Förlikningskommittén, som sammankallats för budgeten för 2018, kom överens om ett ytterligare utnyttjande på 20,2 miljoner EUR till följd av förstärkningar i rubrik 3.

1.  Europaparlamentet noterar att 2018 års tak för rubrik 3 inte räcker till för att på ett tillfredsställande sätt finansiera brådskande åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot.

2.  Europaparlamentet samtycker därför till att flexibilitetsmekanismen utnyttjas till ett belopp på 837,2 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden.

3.  Europaparlamentet samtycker dessutom till förslaget att anslå motsvarande belopp i betalningsbemyndiganden, dvs. 464 miljoner EUR under 2018, 212,7 miljoner EUR under 2019, 126,4 miljoner EUR under 2020 och 34,2 miljoner EUR under 2021.

4.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av detta instrument, enligt punkt 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen, på nytt visar på att unionens budget måste vara mer flexibel.

5.  Europaparlamentet upprepar sin väletablerade åsikt att betalningar som härrör från åtagandebemyndiganden som tidigare tagits i anspråk via flexibilitetsmekanismen endast kan beaktas utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen.

6.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0408.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/8.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy