Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2229(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0367/2017

Внесени текстове :

A8-0367/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0456

Приети текстове
PDF 502kWORD 54k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail
P8_TA(2017)0456A8-0367/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2017/003 GR/Attica retail) (COM(2017)0613 – C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0613 – C8-0360/2017),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 — 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид Специален доклад № 7/2013 на Сметната палата, съгласно който ЕФПГ предоставя истинска европейска добавена стойност в случаите на съфинансиране на услуги за съкратени работници или на изплащане на обезщетения, които обичайно не съществуват в системите за обезщетение за безработица в държавите членки,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид своите резолюции, приети от януари 2007 г. насам, относно мобилизирането на средства от ЕФПГ, и най-вече коментарите на комисията по заетост и социални въпроси относно съответните заявления,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0367/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на международната търговия или от последиците на световната икономическа и финансова криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2017/003 GR/Attica retail за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 725 съкращения в девет предприятия с дейност в икономическия сектор на търговията на дребно в регион Атика и в десет други региона(4);

В.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ;

Г.  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и световната финансова и икономическа криза, Гърция изтъква, че нейната икономика е била в дълбока рецесия в продължение на шест последователни години (2008 – 2013 г.); като има предвид, че между 2008 и 2016 г. гръцкият БВП е намалял с 26,2%, потреблението в държавния сектор — с 22,8%, а броят на безработните лица в страната се е увеличил със 700 000; като има предвид, че от 2008 г. насам, за да може да обслужва външния си дълг, гръцките правителства увеличиха значително данъците, рационализираха публичните разходи и понижиха заплащането на държавните служители, и най-вече пенсиите, докато заплатите в частния сектор също са намалели вследствие на съчетанието от прилаганите политики; като има предвид, че понижаването на доходите е довело до спад на потреблението, което съответно е засегнало тежко сектора на търговията на дребно;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 949 150 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 4 915 250 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от дванадесет седмици от получаването на попълненото заявление от гръцките органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и че е уведомила Парламента за оценката си на същия ден;

3.  отбелязва, че деветте засегнати предприятия притежават магазини и супермаркети, които продават потребителски продукти на дребно; изразява съжаление, че продажбите на дребно са спаднали в периода 2008 — 2015 г., като варират от 60% за магазините за домакински уреди до 30% за търговците на хранителни стоки и 23% за супермаркетите;

4.  признава, че посочените съкращения са пряко свързани с упадъка на сектора на търговията на дребно от 2008 г. насам; отбелязва, че в периода 2008 — 2015 г. в секторите на търговията на дребно, производството и строителството са били изгубени 164 000 работни места, които представляват 64,2% от общата загуба на работни места;

5.  припомня, че икономическата криза оказа натиск и доведе до значително намаляване на покупателната способност на гръцките домакинства от 2008 г. насам; отбелязва, че драстичното намаляване на заемите за предприятията и физическите лица повлия на предприятията в сектора на търговията на дребно; изразява съжаление, че съчетанието на тези два фактора доведе до намаляване на общия индекс на оборота в сектора на търговията на дребно, който намаля с повече от 63% в периода 2008 — 2016 г.; посочва, че мерките за бюджетни ограничения, прилагани от 2008 г. насам, и по-специално намаляването на заплатите, предоговарянето на договорите за наем и отлагането на падежа на фактурите, доведоха до влошаване на ситуацията; посочва, че случаят е доказателство, че прилаганите мерки не са могли да спомогнат за справяне с икономическата криза ефективно и в дългосрочен план;

6.  подчертава със загриженост, че регион Атика, където са съсредоточени над 70% от съкращенията, е с равнище на безработицата от 22,9%, докато в другите десет региона то варира от 19,5% в Егейския регион до 26,8% в регионите Епир и Западна Македония; изразява загриженост предвид факта, че подобни съкращения могат да утежнят още повече положението с безработицата, пред което са изправени тези региони от началото на икономическата и финансовата криза; отбелязва по-специално, че 31,8% от населението на Атика е застрашено от бедност или социално изключване;

7.  отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки: професионално ориентиране, ii) обучение, преквалификация и професионално обучение, iii) помощ за започване на стопанска дейност, iv) помощ за търсене на работа и помощ за обучение и v) субсидия за създаване на работни места;

8.  отбелязва, че 85,2% от бенефициентите са на възраст над 55 години и че 24,8% са на възраст над 64 години; подчертава със съжаление, че не е било възможно да се намери приемливо решение, за да се избегне тяхното уволнение, по-специално предвид факта, че възрастта е утежняващ фактор при търсене на работа; приветства решението на Гърция да осигури курсове за професионално обучение на работниците в съответствие с техните потребности, особено на възрастните бенефициенти, и в съответствие с текущите потребности на пазара на труда;

9.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след консултации с генералния секретар и представители на Института по труда на генералната конфедерация на гръцките служители (GSEE), и приветства този факт; припомня, че силният социален диалог, основан на взаимно доверие и споделена отговорност, е най-добрият инструмент за търсене на консенсусни решения и общи възгледи при планирането, провеждането и управлението на процесите на преструктуриране; подчертава, че този диалог ще спомогне за предотвратяване на загубите на работни места, а следователно и на необходимостта да се мобилизират средства от ЕФПГ;

10.  отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 34,72% от общия пакет от персонализирани мерки, което е точно под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ, и много над процентите, предлагани в последно време за другите заявления; припомня, че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  подчертава, че гръцките органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза;

12.  припомня, че изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да бъде ориентирано към инициативи, които подпомагат заетостта, квалификацията на работниците, положителната оценка на професионалния опит, която да доближи работниците до предприятията, в т.ч. кооперативни, и че то следва да бъде съгласувано със съществуващите програми на Съюза като Европейския социален фонд; е убеден, че прилагането на последователна стратегия ще може да намали риска от преместване на дейността и ще създаде благоприятни условия за връщане на промишленото производство в Съюза; подчертава факта, че сериозната превантивна и изпреварваща политика на преструктуриране следва да има предимство пред мобилизирането на средства от ЕФПГ; подчертава също така значението на формулирането и прилагането на истинска индустриална политика в целия Съюз, пораждаща устойчив и приобщаващ растеж;

13.  припомня, че вече изрази загриженост относно „несъответствието между поисканите средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми“ в своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 — 2014 г.(5); приканва Комисията да продължи да насърчава държавите членки да изготвят по-реалистични прогнози на вероятните разходи, за да се сведе до минимум необходимостта от възстановяване на средствата впоследствие;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани с предоставянето на подкрепа по линия на ЕФПГ;

17.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

18.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Източна Македония, Тракия (EL11), Централна Македония (EL12), Западна Македония (EL13), Тесалия (EL14), Епир (EL21), Западна Гърция (EL23), Централна Гърция (EL24), Пелопонес (EL25), южните Егейски острови (EL42), о-в Крит (EL43).
(5) Приети текстове, P8_TA(2016)0361.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2017/003 GR/Attica retail

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/6.)

Правна информация - Политика за поверителност