Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2231(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0366/2017

Внесени текстове :

A8-0366/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0457

Приети текстове
PDF 504kWORD 54k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия — EGF/2017/005 FI/Retail
P8_TA(2017)0457A8-0366/2017
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия – EGF/2017/005 FI/Retail) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2017)0618 – C8‑0364/2017),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламент за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0366/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2017/005 Fi/търговия на дребно за финансово участие от страна на ЕФПГ съгласно критериите за намеса, определени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, вследствие на 1660 съкращения в три предприятия, осъществяващи дейност в икономическия отрасъл от разделение 47 по NACE Rev 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“) в регионите на ниво 2 по NUTS Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi и Pohjois- ja Itä-Suomi във Финландия; като има предвид, че се очаква 1500 от съкратените работници да вземат участие в мерките;

Г.  като има предвид, че финансовият контрол на действията, подкрепяни от ЕФПГ, е отговорност на съответната държава членка, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 2 499 360 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 165 600 EUR;

2.  отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на попълненото заявление от финландските органи до приключването на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и че е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Финландия твърди, че съкращенията са свързани с големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, и по-специално с експоненциалния растеж на международната онлайн търговия; по-специално отбелязва, че увеличаването на онлайн продажбите на продукти за търговия на дребно във Финландия, в съчетание с популярността сред финландските потребители на интернет магазините, базирани в държави извън ЕС, е довело до траен спад в продажбите на конвенционалните финландски универсални магазини от 2014 г. насам;

4.  отбелязва, че всичките четири региона по NUTS-2 във Финландия са засегнати от уволненията, настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини; отчита, че тези магазини са били изправени пред намаляване на паричните потоци и рентабилността, произтичащи от разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите;

5.  припомня, че уволненията са настъпили в две големи вериги финландски универсални магазини и едно дъщерно дружество, които от 2015 г. насам изпитват сериозни проблеми от гледна точка на намаляването на рентабилността и на паричните потоци, дължащо се на разрастването на електронната търговия, променящите се навици за пазаруване и слабото доверие на потребителите; изразява съжаление, че в началото на 2017 г. две от засегнатите дружества е трябвало да бъдат закрити изцяло;

6.  разбира, че в същото време е настъпила значителна промяна в естеството на работните места в сферата на търговията на дребно и че работните места на непълно работно време изискват все повече нови умения като грамотност в областта на ИТ, прогнозиране, анализ на данни, комуникация, познаване на клиентите и логистични умения; изразява съжаление, че 43% от работещите във финландската търговия на дребно, които са на възраст над 45 години, не притежават тези умения; счита, че пречките пред повторното наемане на работа за лицата над 50 години са важен въпрос, и очаква с интерес оценката на пилотните проекти за професионални съвети за кариерно развитие, които са включени за тази група съкратени работници;

7.  подчертава, че много от съкратените работници са на възраст над 55 години, а над 76% са жени; с оглед на това признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи; приветства факта, че особено внимание е било обърнато на адаптирането на предвидените мерки към специфичните нужди на целевите групи;

8.  отбелязва, че Финландия планира седем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) предоставяне на съвети и други подготвителни мерки, (ii) заетост и други мерки, (iii) курсове на обучение, (iv) безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност, (v) пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие, (vi) субсидии за изплащане на възнаграждения и (vii) надбавки за път и настаняване; приветства планираните пилотни проекти за професионални съвети за кариерно развитие, разглеждащи физическите, умствените или други проблеми, които могат да действат като пречка пред повторното наемане на работа за лицата на възраст над 50 години; отбелязва, че са разпределени достатъчно средства за контрол и докладване;

9.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите съставляват 22,05% от общия пакет от персонализирани услуги, много под определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35%, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен в консултация с представители на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда на Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi и службата по заетостта и икономическото развитие на Uusimaa, както и представители на предприятията и профсъюзите;

11.  отбелязва, че финландските органи са предоставили гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

12.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

13.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

14.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

15.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

16.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Финландия EGF/2017/005 FI/Retail

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/7.)

Правна информация - Политика за поверителност