Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2231(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0366/2017

Předložené texty :

A8-0366/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0457

Přijaté texty
PDF 416kWORD 46k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/005 FI/Retail
P8_TA(2017)0457A8-0366/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2017/005 FI/Retail) (COM(2017)0618 – C8-0364/2017 – 2017/2231(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0618 – C8-0364/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IIA ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IIA ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0366/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Finsko podalo žádost EGF/2017/005 FI/Retail o finanční příspěvek z EFG v souladu s kritérii pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG poté, co tři společnosti působící v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů), a nacházejí se ve finských regionech úrovně NUTS 2 Länsi Suomi, Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi a Pohjois- ja Itä-Suomi propustily 1 660 pracovníků; vzhledem k tomu, že se těchto opatření dle očekávání zúčastní 1 500 propuštěných pracovníků;

D.  vzhledem k tomu, že za finanční kontrolu akcí podporovaných z EFG odpovídají dotčené členské státy, jak stanoví čl. 21 odst. 1 nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny a že Finsko má podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 499 360 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 4 165 600 EUR;

2.  bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti finských orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, a dne 23. října 2017 dokončila své posouzení a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí argument Finska, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, konkrétně s prudkým nárůstem mezinárodního obchodování po internetu; zejména konstatuje, že od roku 2014 trvale klesají prodeje tradičních finských obchodních domů v důsledku zvýšení internetového prodeje maloobchodních výrobků ve Finsku a sílící obliby internetových obchodů se sídlem mimo EU u finských spotřebitelů;

4.  konstatuje, že všechny čtyři finské regiony na úrovni NUTS 2 byly postiženy propouštěním ve dvou velkých finských řetězcích obchodních domů; uznává, že obchodní domy se kvůli vzestupu elektronického obchodování, měnícím se nákupním návykům a slabé důvěře spotřebitelů potýkají se slábnoucím peněžním tokem a klesající ziskovostí;

5.  připomíná, že k propouštění došlo ve dvou velkých finských řetězcích obchodních domů a v jedné dceřiné společnosti, které se od roku 2015 kvůli vzestupu elektronického obchodování, měnícím se nákupním návykům a slabé důvěře spotřebitelů potýkají s výrazným propadem zisků a zhoršujícím se peněžním tokem; vyjadřuje politování nad tím, že na začátku roku 2017 musely dvě z dotčených společností zcela ukončit činnost;

6.  současně si je vědom toho, že se výrazně mění povaha pracovních pozic v maloobchodu a roste podíl míst na poloviční úvazek, která vyžadují nové dovednosti, např. znalost IT, prognostikování, analýzu dat, komunikaci, znalost zákazníků a logistiku; s politováním konstatuje, že 43 % finských zaměstnanců v maloobchodu starších 45 let tyto dovednosti postrádá; domnívá se, že překážky bránící opětovnému zaměstnání pracovníků nad 50 let jsou velmi vážným problémem, a se zájmem očekává hodnocení pilotních projektů v oblasti profesního poradenství, které byly zařazeny mezi opatření určená této skupině propuštěných zaměstnanců;

7.  zdůrazňuje, že velký počet propuštěných pracovníků je starší 55 let a že přes 76 % z nich jsou ženy; vzhledem k této situaci uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených zranitelných skupin na opětovné začlenění na trh práce; vítá, že zvláštní pozornost se věnuje tomu, aby navržená opatření byla uzpůsobena konkrétním potřebám cílových skupin;

8.  konstatuje, že Finsko plánuje zavést sedm typů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) koučování a další přípravná opatření, ii) opatření na podporu zaměstnanosti a podnikání, iii) odborná příprava a školení, iv) granty pro začínající podniky, v) pilotní projekty v oblasti profesního poradenství, vi) dotace mezd a vii) příspěvky na výdaje spojené s cestami a ubytováním; vítá, že se plánované pilotní projekty budou zabývat fyzickými, duševními či jinými problémy, které mohou představovat překážku pro opětovné zaměstnání pracovníků starších 50 let; konstatuje, že na kontrolu a podávání zpráv jsou přiděleny dostatečné prostředky;

9.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit 22,05 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

10.  bere na vědomí, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se zástupci středisek pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí v regionech Uusimaa, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa a Varsinais-Suomi, se zástupci úřadu pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj v Uusimaa i se zástupci dotčených společností a odborů;

11.  konstatuje, že finské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhované akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

12.  připomíná, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

13.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

14.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovaly podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu pracovních míst a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

15.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

16.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/005 FI/Retail

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2018/7.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí