Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2044(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0359/2017

Внесени текстове :

A8-0359/2017

Разисквания :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0458

Приети текстове
PDF 881kWORD 82k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Бюджетна процедура за 2018 г.
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и прилежащите изявления на Парламента, Съвета и Комисията (14587/2017 – C8‑0416/2017),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8‑0313/2017),

—  като взе предвид писмо за внасяне на корекции № 1/2018 в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, представено от Комисията на 16 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година(1) и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(4),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5),

—  като взе предвид член 90 и член 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A8-0359/2017),

1.  одобрява общия проект, приет от Помирителния комитет и състоящ се от следните документи, взети заедно:

   списък на бюджетните редове без изменения в сравнение с проектобюджета или позицията на Съвета;
   обобщени стойности по функции от финансовата рамка;
   стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции;
   консолидиран документ със стойностите и окончателния текст на всички изменени в хода на помирителната процедура бюджетни редове;

2.  потвърждава съвместните изявления на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявленията на Комисията и на Съвета, приложени към настоящата резолюция;

4.  възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0408.
(2) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(3) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

18.11.2017 г.

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ

Бюджет за 2018 г. – Елементи за съвместните заключения

Настоящите съвместни заключения обхващат следните раздели:

1.  Бюджет за 2018 г.

2.  Бюджет за 2017 г. – Проект на коригиращ бюджет № 6/2017

3.  Изявления

Обобщен преглед

А.  Бюджет за 2018 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения:

—  Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2018 г. се определя на 160 113,5 милиона евро. Общо остава марж под таваните на МФР за 2018 г. в размер на 1 600,3 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения.

—  Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2018 г. се определя на 144 681,0 милиона евро.

—  От Инструмента за гъвкавост за 2018 г. се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения в размер на 837,2 милиона евро за функция 3 Сигурност и гражданство.

—  Общият марж за поетите задължения се мобилизира за сума в размер на 1 113,7 милиона евро за функция 1а Конкурентоспособност за растеж и работни места и функция 1б Икономическо, социално и териториално сближаване.

—  Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.(1) предстои да бъде изменено, за да се отразят планираните компенсации чрез намаляване от 570 милиона евро на 318 милиона евро на компенсираната през 2018 г. сума по функция 5 Администрация и се предвиди съответно компенсация от 252 милиона евро по същата функция през 2020 г.

—  Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2018 г. във връзка с мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през 2014, 2016, 2017 и 2018 г. на 678,3 милиона евро.

Б.  Бюджет за 2017 г.

Съгласно елементите за съвместните заключения проект на коригиращ бюджет № 6/2017 се приема във вида, в който е предложен от Комисията.

1.  Бюджет за 2018 г.

1.1.  „Затворени“ бюджетни редове

Освен ако не е посочено друго по-долу в настоящите заключения, всички бюджетни редове, които не са били изменени от Съвета или от Парламента, както и бюджетните редове, за които Парламентът е приел измененията на Съвета по време на съответното им четене, се потвърждават.

За останалите бюджетни редове Помирителният комитет стигна до заключенията, посочени в раздели 1.2 – 1.7 по-долу.

1.2.  Хоризонтални въпроси

Децентрализирани агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за всички децентрализирани агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, с изключение на:

—  по функция 3:

o Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол, бюджетна статия 18 02 04), за която са разпределени десет допълнителни длъжности и чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 3 690 000 EUR;

o Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO, бюджетна статия 18 03 02), чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 5 000 000 EUR;

o Органа на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст, бюджетна статия 33 03 04), за който са разпределени пет допълнителни длъжности и чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 1 845 000 EUR;

—  по функция 1a:

o Европейската агенция за ГНСС (GSA, бюджетна статия 02 05 11), за която са разпределени пет допълнителни длъжности и чиито бюджетни кредити за поети задължения и за плащания са увеличени с 345 000 EUR;

o Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA, бюджетна статия 12 02 06), за който равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания и броят на длъжностите са намалени до равнището от проектобюджета.

Изпълнителни агенции

Вноската на ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на длъжностите за изпълнителните агенции се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2018 г. във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018.

Пилотни проекти/подготвителни действия

Приема се цялостен пакет от 87 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД) за обща сума в размер на 100,0 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения, както беше предложен от Парламента, в допълнение към подготвителното действие, предложено от Комисията в проектобюджета за 2018 г.

Когато се счита, че даден пилотен проект или подготвително действие са покрити от действащо правно основание, Комисията може да предложи трансфер на бюджетни кредити към съответното правно основание с цел да улесни изпълнението на действието.

Пакетът е напълно съобразен с определените във Финансовия регламент тавани за пилотните проекти и подготвителните действия.

1.3.  Разходни функции във финансовата рамка – бюджетни кредити за поети задължения

След като взе под внимание горепосочените заключения относно „затворените“ бюджетни редове, агенциите и пилотните проекти и подготвителните действия, Помирителният комитет се споразумя за следното:

Функция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.1.11

Европейски навигационни спътникови системи (EGNOS и „Галилео“)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2020 г.

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Предоставяне на спътникови услуги, които да подобрят работата на Глобалната система за позициониране (GPS), която постепенно да обхване целия регион на Европейска конференция за гражданска авиация (ЕКГА) до 2020 г. (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Европейска програма за наблюдение на Земята („Коперник“)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Предоставяне на оперативни услуги, основаващи се на космически наблюдения и данни in-situ („Коперник“)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Изграждане на автономен капацитет на Съюза за наблюдение на Земята („Коперник“)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Европейския корпус за солидарност

 

 

-30 000 000

15 05 01

Европейския корпус за солидарност

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

„Хоризонт 2020“

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Водещи позиции в космическите изследвания

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Създаване на европейска транспортна система, щадяща ресурсите и околната среда и осигуряваща безопасни и безпрепятствени връзки

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Засилване на авангардните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Лидерство в областта на нанотехнологиите, авангардните материали, лазерната технология, биотехнологията и усъвършенстваните технологии за производство и преработка

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Осъществяване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Постигане на трансевропейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Постигане на ефективна откъм използване на ресурсите и устойчива спрямо измененията на климата икономика и на устойчиво снабдяване със суровини

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Инструмент за МСП

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Водещи позиции в информационните и комуникационните технологии

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Действия по инициативата „Мария Склодовска-Кюри“ – генериране, развитие и прехвърляне на нови умения, знания и иновации

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Извършване на прехода към надеждна, устойчива и конкурентоспособна енергийна система

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти.

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейската младеж и участието на младите хора в европейския демократичен живот

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Митници, „Фискалис“ и борба с измамите

 

 

-1 365 232

14 02 01

Подкрепа за функционирането и модернизацията на митническия съюз

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Усъвършенстване на функционирането на данъчните системи

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) – Енергетика

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Вноска на Съюза за финансовите инструменти за създаване на по-благоприятен климат за частните инвестиции в енергийни проекти

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

-3 965 555

02 05 11

Европейска агенция за ГНСС

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.  Други

Други дейности и програми

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Подкрепа за дейности по стандартизация, извършвани от CEN, Cenelec и ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Предоставяне на качествена статистическа информация, внедряване на нови методи за изготвяне на европейски статистически данни и укрепване на партньорството в рамките на Европейската статистическа система

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

51 650 000

1.1.  Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

-2 900 000

01 02 01

Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, включително еврото

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Колективни трудови правоотношения и социален диалог

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Дейности за подкрепа на европейската транспортна политика и правата на пътниците, включително комуникационни дейности

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Общо

 

 

155 840 213

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 22 001,5 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 1а от 21 239 милиона евро, и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 762,5 милиона евро.

Функция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекцията, одобрена от Помирителния комитет и посочена в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.2.5

Инициатива за младежка заетост (специално отпуснати допълнителни средства)

 

 

116 666 667

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

7 700 000

 

Общо

 

 

124 366 667

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 55 532,2 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 1б от 55 181 милиона евро, и се използва общият марж за поетите задължения за сума в размер на 351,2 милиона евро.

Функция 2 – Устойчив растеж: Природни ресурси

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

2.0.10

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) — Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Схема за основно плащане

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

15 600 000

 

Общо

 

 

-214 300 000

Намалението на бюджетните кредити за поети задължения се дължи изцяло на по-високите целеви приходи вследствие на излишъка на ЕФГЗ от 31 октомври 2017 г., които ще покрият напълно потребностите на сектора, актуализирани с писмо за внасяне на корекции № 1/2018. Сред тези актуализирани потребности с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 се увеличават следните плащания:

—  Плащане за млади земеделски стопани – с 34 милиона евро (бюджетна позиция 05 03 01 13),

—  Плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда – с 95 милиона евро (бюджетна позиция 05 03 01 11),

—  Други мерки (свинско месо, птиче месо, яйца, пчеларство, други животински продукти) – с 60 милиона евро (бюджетна позиция 05 02 15 99),

—  Национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор – със 7 милиона евро (бюджетна позиция 05 02 09 08),

—  Мерки във връзка със складирането на обезмаслено мляко на прах – с 2 милиона евро (бюджетна позиция 05 02 12 02).

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 59 285,3 милиона евро, при което остава марж от 981,7 милиона евро под тавана на разходите по функция 2.

Функция 3 – Сигурност и гражданство

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

3.0.11

„Творческа Европа“

 

 

3 500 000

15 04 01

Засилване на финансовия капацитет на МСП и на малките и много малки организации в европейските сектори на културата и творчеството и насърчаване на развитието на политиката и новите бизнес модели

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Подпрограма „Култура“ – подкрепа за трансгранични мерки и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Храни и фуражи

 

 

-6 500 000

17 04 01

Осигуряване на по-висок здравен статус на животните и висока степен на защита на животните в Съюза

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Осигуряване на навременно откриване и ликвидиране на вредителите по растенията

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Осигуряване на ефективен, ефикасен и надежден контрол

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

10 535 000

18 02 04

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището – EASO

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

12 650 000

 

Общо

 

 

20 185 000

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 3 493,2 милиона евро, без марж под тавана на разходите по функция 3, и се мобилизират средства в размер на 837,2 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост.

Функция 4 – Глобална Европа

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и изброени в таблицата по-долу:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

4.0.1

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Подкрепа за Албания, Босна и Херцеговина, Косовo(2), Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Подкрепа за Турция – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Европейски инструмент за съседство (ЕИС)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни – Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Източно партньорство – Намаляване на бедността и устойчиво развитие

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Човешко развитие

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

„Еразъм+“ – вноски от инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави (ИП)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Сътрудничество с трети държави, за да се благоприятстват и защитават европейските и взаимните интереси

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.  Специфични правомощия

Други дейности и програми

 

 

-1 083 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Споразумения относно основни продукти

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.  Пилотни проекти и подготвителни действия

Пилотни проекти и подготвителни действия

 

 

8 900 000

4.0.  Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

1 000 000

19 06 01

Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Оценка на резултатите от помощта на Съюза, последващи мерки и одит

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Координация и привличане на общественото внимание към въпроси на развитието

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Общо

 

 

-19 183 000

В резултат на това одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 9 568,8 милиона евро, при което остава марж от 256,2 милиона евро под тавана на разходите по функция 4.

Функция 5 – Администрация

Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, се одобряват от Помирителния комитет със следните изключения:

—  раздела за Парламента, чието четене се одобрява;

—  раздела за Съвета, чието четене се одобрява;

—  Европейската служба за външна дейност, за която се разпределят 800 000 EUR по новосъздадената бюджетна позиция 2 2 1 4 Капацитет за стратегическа комуникация. Целта е да се осигурят на Европейската служба за външна дейност необходимите ресурси за покриване на разходите за инструментите за стратегическа комуникация, осигуряването на експертен опит в областта на стратегическата комуникация, подкрепа за езиковото многообразие на продуктите за стратегическа комуникация и участие във и поддържане на мрежа от специалисти за борба с дезинформацията в държавите членки и в съседните държави. Бюджетна позиция 3 0 0 4 Други административни разходи се намалява с 800 000 EUR, за да се гарантира бюджетна неутралност.

Освен това отражението върху бюджета за 2018 г. на автоматичната актуализация на заплатите, която следва да се приложи считано от 1 юли 2017 г., е включено във всички раздели на институциите както следва:

 

в EUR

Парламент

-2 796 000

Съвет

-948 000

Комисия (в т.ч. пенсии)

-13 179 600

Съд

-868 800

Сметна палата

-357 000

Европейски икономически и социален комитет

-193 000

Комитет на регионите

-146 000

Омбудсман

-24 600

Европейски надзорен орган по защита на данните

-13 459

Европейска служба за външна дейност

-878 400

Общо

-19 404 859

На последно място, общо за всички институции бяха набелязани допълнителни намаления в размер на 5 милиона евро на разходите, свързани със сградите, както следва:

 

в EUR

Съвет

-378 623

Комисия (в т.ч. пенсии)

-3 637 499

Съд

-270 611

Сметна палата

-96 409

Европейски икономически и социален комитет

-89 461

Комитет на регионите

-63 393

Омбудсман

-7 016

Европейски надзорен орган по защита на данните

-9 526

Европейска служба за външна дейност

-447 462

Общо

-5 000 000

В резултат на това и като се вземат предвид пилотните проекти и подготвителните действия (3,5 милиона евро), предложени в раздел 1.2 по-горе, одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения се определя на 9 665,5 милиона евро, при което остава марж от 362,5 милиона евро под тавана на разходите по функция 5, след като се използват 318,0 милиона евро от маржа за компенсиране на мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

Специални инструменти: Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, резерв за спешна помощ и фонд „Солидарност“ на ЕС

Бюджетните кредити за поети задължения за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и за резерва за спешна помощ се определят на равнището, предложено от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018. Резервът за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се премахва (бюджетна статия 40 02 44).

1.4.  Бюджетни кредити за плащания

Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2018 г. се определя на равнището от проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния комитет:

1.  Първо, взема се под внимание одобреното равнище на бюджетните кредити за поети задължения за едногодишни разходи, за които равнището на бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на бюджетните кредити за поети задължения. Това включва допълнителното намаляване на разходите за селското стопанство с 229,9 милиона евро. Комбинираният ефект е намаление в размер на 255,3 милиона евро.

2.  Бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и подготвителни действия, предложени от Парламента, се определят на 50% от съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. В случай на удължаване на съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на бюджетните кредити за плащания съответства на определеното в проектобюджета равнище плюс 50% от съответните нови бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от Парламента равнище, ако то е по-ниско. Комбинираният ефект е увеличение в размер на 50,0 милиона евро.

3.  Корекциите по следните бюджетни редове се одобряват с оглед на тенденциите, отчетени по отношение на бюджетните кредити за поети задължения за многогодишните разходи:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.1.14

Европейския корпус за солидарност

 

 

-22 501 000

15 05 01

Европейския корпус за солидарност

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Образование, обучение и спорт („Еразъм+“)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на европейското образование и обучение и тяхното значение за пазара на труда

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

-3 965 555

02 05 11

Европейска агенция за ГНСС

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.  Други

Други дейности и програми

 

 

-900 000

26 02 01

Процедури за възлагане и публикуване на обществени поръчки за доставки, строителство и услуги

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.  Децентрализирани агенции

Децентрализирани агенции

 

 

10 535 000

18 02 04

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището – EASO

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие и свързаното с тях постепенно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Подкрепа за Албания, Босна и Херцеговина, Косовo(3), Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Подкрепа за Турция – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Подкрепа за Турция – Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Европейски инструмент за съседство (ЕИС)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Средиземноморски страни – Укрепване на доверието, сигурност, предотвратяване и уреждане на конфликти

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Подкрепа на мирния процес и финансова помощ за Палестина и за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Източно партньорство – Намаляване на бедността и устойчиво развитие

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Човешко развитие

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

„Еразъм+“ – вноски от инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.  Други

Други дейности и програми

 

 

1 000 000

13 07 01

Финансова подкрепа за насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.  Специфични правомощия

Действия, финансирани съгласно прерогативите на Комисията и специфичните правомощия, предоставени на Комисията

 

 

1 500 000

19 06 01

Информационни дейности във връзка с външните отношения на Съюза

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Общо

 

 

-49 231 555

4.  Предприемат се допълнителни намаления на бюджетните кредити за плащания по отношение на следните бюджетни редове:

 

 

 

 

в EUR

Бюджетен ред / Програма

Наименование

ПБ за 2018 г. (вкл. ПВК № 1)

Бюджет за 2018 г.

Разлика

1.2.12

Региони в преход

 

 

-55 000 000

04 02 61

Европейски социален фонд – Региони в преход – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Региони в преход – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Конкурентоспособност (по-силно развити региони)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Европейски социален фонд – По-силно развити региони – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – По-силно развити региони – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Европейско териториално сътрудничество

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Европейско териториално сътрудничество

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Техническа помощ

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Оперативна техническа помощ

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Иновативни действия в сферата на устойчивото градско развитие

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Общо

 

 

-240 000 000

1.  Резервът за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (бюджетна статия 40 02 44) се премахва (- 88,0 милиона евро).

Тези действия ще осигурят равнище на бюджетните кредити за плащания в размер на 144 681,0 милиона евро, което е намаление с 582,5 милиона евро спрямо проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018.

1.5.  Резерви

Няма резерви в допълнение към включените в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, с изключение на бюджетна позиция 22 02 03 01 Подкрепа за Турция – Подкрепа за политическите реформи, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, за която се поставят в резерв бюджетни кредити за поети задължения в размер на 70 000 000 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 35 000 000 EUR, докато бъде изпълнено следното условие:

Сумата ще бъде освободена, когато Турция постигне измерими достатъчни подобрения в областта на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата съгласно годишния доклад на Комисията.

Бюджетната забележка към бюджетна позиция 22 02 03 01 се изменя съответно.

1.6.  Бюджетни забележки

Освен ако изрично е посочено друго в предходните параграфи, измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета в текста на бюджетните забележки, се одобряват, с изключение на забележките по бюджетните редове, изброени в двете таблици по-долу:

—  Бюджетни редове, за които измененията, внесени от Европейския парламент, се одобряват с измененията, предложени от Комисията в нейното писмо относно изпълнимостта.

Бюджетен ред

Наименование

06 02 01 01

Премахване на пречките, повишаване на оперативната съвместимост на железопътната система, изграждане на липсващите връзки и подобряване на трансграничните участъци

09 05 01

Подпрограма „МЕДИА“ – действия на транснационално и международно равнище и насърчаване на транснационалното разпространение и мобилност

18 04 01 01

„Европа за гражданите“ – укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза

21 02 07 03

Човешко развитие

22 02 03 02

Подкрепа за икономическото, социалното и териториалното развитие, както и за постепенното привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС

—  Бюджетни редове, за които се одобряват съответните бюджетни забележки, предложени в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018 и с актуализацията по отношение на ЕФГЗ.

Бюджетен ред

Наименование

02 02 01

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза

02 03 04

Механизми за управление на вътрешния пазар

05 02 08 03

Оперативни средства за организации на производители

05 03 01 01

Схема за единно плащане (СЕП)

05 03 01 10

Схема за основно плащане

05 04 60 01

Насърчаване на устойчивото развитие на селските райони и на по-доброто балансиране на селскостопанския сектор на Съюза в териториално и екологично отношение, както и по отношение на иновациите и измененията на климата

08 02 02 02

Подобряване на достъпа до рисков капитал за инвестиции в научни изследвания и иновации

09 05 05

Мултимедийни действия

13 03 61

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – Региони в преход – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

13 03 62

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – По-силно развити региони – Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

13 06 01

Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката

18 02 01 02

Предотвратяване на трансграничната организирана престъпност и борба с нея и по-добро управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността

18 03 01 01

Укрепване и развиване на Общата европейска система за убежище и увеличаване на солидарността и споделянето на отговорност между държавите членки

21 04 01

Повишаване на зачитането и съблюдаването на правата на човека и основните свободи и подкрепа за демократичните реформи

23 02 01

Предоставяне на бърза, ефективна и основана на нуждите хуманитарна помощ и хранителна помощ

33 02 07

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Това става с разбирането, че измененията, внесени от Европейския парламент или от Съвета, не могат да променят или разширят обхвата на съществуващо правно основание, нито засягат административната автономност на институциите, и че действието може да бъде покрито с наличните ресурси.

1.7.  Нови бюджетни редове

Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с писмо за внасяне на корекции № 1/2018, се одобрява с изключение на:

—  новите пилотни проекти и подготвителни действия, предложени в раздел 1.2 по-горе; и

—  новата бюджетна позиция 2 2 1 4 в рамките на раздела за Европейската служба за външна дейност, предложена в раздел 1.3 по-горе.

2.  Бюджет за 2017 г.

Проект на коригиращ бюджет (ПКБ) № 6/2017 се одобрява във вида, в който е предложен от Комисията.

3.  Изявления

3.1.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетните кредити за плащания

Европейският парламент и Съветът припомнят необходимостта, с оглед на изпълнението, да се осигури редовно извършване на плащанията по бюджетните кредити за поети задължения, така че да се избегнат нежелани равнища на неплатените сметки в края на годината.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи отблизо и активно изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г. За целта те приканват Комисията да представи своевременно актуални данни относно състоянието на изпълнението и прогнозите по отношение на потребностите от бюджетни кредити за плащания през 2018 г.

Съветът и Европейският парламент своевременно ще вземат необходимите решения за надлежно обоснованите потребности, за да се предотврати натрупването на прекомерен брой неплатени сметки и да се гарантира надлежното удовлетворяване на исканията за плащане.

3.2.  Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета(4) и Комисията относно инициативата за младежка заетост

Парламентът, Съветът и Комисията припомнят, че намаляването на безработицата, и особено на младежката безработица, продължава да бъде водещ и споделен политически приоритет, и във връзка с това потвърждават решимостта си да използват по най-добрия начин наличните бюджетни ресурси за нейното преодоляване, по-конкретно посредством инициативата за младежка заетост.

Поради това те приветстват увеличаването на сумата, разпределена за тази инициатива през 2018 г. Въпреки това от първостепенно значение е не само да се осигури адекватно финансиране в бюджета на ЕС, но и същевременно да се въведат подходящите процедури за ефективното му изпълнение.

В това отношение е необходимо ефективно сътрудничество между Парламента, Съвета и Комисията, за да се гарантира възможно най-голямо въздействие на приетите мерки.

Във връзка с това Съветът и Европейският парламент се ангажират да разгледат приоритетно изменението на Регламента за общоприложимите разпоредби, наложено от приемането на бюджета за 2018 г.

Комисията улеснява бързото одобряване на промените в програмите за изпълнение на инициативата за младежка заетост.

3.3.  Едностранно изявление на Комисията относно инициативата за младежка заетост

Намаляването на младежката безработица продължава да бъде важен политически приоритет. Комисията се ангажира да следи отблизо динамиката на изпълнението на инициативата за младежка заетост. Ако динамиката на тази инициатива се ускори и капацитетът на усвояване позволи увеличение, Комисията ще предложи увеличение на финансирането за инициативата за младежка заетост чрез коригиращ бюджет, което ще бъде финансирано от общия марж за поетите задължения, в съответствие с член 14 от Регламента за МФР.

В този случай Комисията очаква Съветът и Европейският парламент да придвижат бързо всеки такъв проект за коригиращ бюджет.

3.4.  Едностранно изявление на Съвета относно 5-процентното намаление на персонала

Съветът припомня, че 2017 г. е целевата година за цялостното изпълнение на 5-процентното намаление на персонала. Въпреки това, тъй като не всички институции, органи и агенции постигнаха целта за намаляване, Съветът настоява за продължаване на усилията през 2018 г., за да бъде изпълнено споразумението.

От съществено значение е целта за намаляване на персонала с 5% да бъде изпълнена от всички институции, органи и агенции и да бъде наблюдавана до окончателното ѝ постигане. Във връзка с това Съветът приканва Комисията да продължи да оценява резултатите от този процес, за да се извлекат поуки за бъдещето.

(1) OВ L 50, 28.2.2017 г., стр. 57.
(2) Това название не засяга позициите по отношение на статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(3) Това название не засяга позициите по отношение на статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
(4) Обединеното кралство не подкрепя това изявление.

Правна информация - Политика за поверителност