Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2044(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0359/2017

Předložené texty :

A8-0359/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0458

Přijaté texty
PDF 787kWORD 74k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Rozpočtový proces na rok 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o společném návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018 schváleném dohodovacím výborem v rámci rozpočtového procesu (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem a na příslušná prohlášení Parlamentu, Rady a Komise (14587/2017 – C8-0416/2017),

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, který přijala Komise dne 29. června 2017 (COM(2017)0400),

–  s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, který přijala Rada dne 4. září 2017 a postoupila Evropskému parlamentu dne 13. září 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  s ohledem na návrh na změnu č. 1/2018 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, který předložila Komise dne 16. října 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2017 o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018(1) a návrhy na změnu rozpočtu, které jsou jeho součástí,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(4),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5),

–  s ohledem na článek 90 a článek 91 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu své delegace v dohodovacím výboru (A8-0359/2017),

1.  schvaluje společný návrh dohodnutý dohodovacím výborem, který sestává z následujících dokumentů tvořících celek:

   seznam rozpočtových položek, které se ve srovnání s návrhem rozpočtu nebo s postojem Rady nemění;
   souhrnné číselné údaje v rozpisu podle jednotlivých okruhů finančního rámce;
   číselné údaje po jednotlivých položkách u všech bodů rozpočtu;
   konsolidovaný dokument obsahující číselné údaje a konečné znění všech položek změněných během dohodovacího jednání;

2.  potvrzuje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí jednostranná prohlášení Komise a Rady, která jsou přílohou tohoto usnesení;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto legislativní usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Texty přijaté tohoto dne, P8_TA(2017)0408.
(2) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

18.11.2017

KONEČNÝ NÁVRH

Rozpočet na rok 2018 – Prvky společných závěrů

Tyto společné závěry se vztahují na následující oddíly:

1.  Rozpočet 2018

2.  Rozpočet 2017 – Návrh opravného rozpočtu 6/2017

3.  Prohlášení

Souhrnný přehled

A.  Rozpočet 2018

Podle prvků společných závěrů:

–  Celková výše prostředků na závazky v rozpočtu na rok 2018 je stanovena na 160 113,5 milionu EUR. Celkově tak zbývá pod stropy VFR na rok 2018 rozpětí ve výši 1 600,3 milionu EUR v prostředcích na závazky.

–  Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2018 je stanovena na 144 681,0 milionu EUR.

–  Z nástroje pružnosti na rok 2018 se uvolňuje částka ve výši 837,2 milionů EUR v prostředcích na závazky pro okruh 3 Bezpečnost a občanství.

–  Celkové rozpětí pro závazky je využito ve výši 1 113,7 milionu EUR pro okruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost a okruh 1b Hospodářská, sociální a územní soudržnost.

–  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU 2017/344 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění rozpětí pro nepředvídané události v roce 2017(1) se změní s cílem upravit způsob kompenzací tak, aby se částka kompenzovaná v okruhu 5 Správa v roce 2018 snížila z 570 milionů EUR na 318 milionů EUR a aby byla do téhož okruhu v roce 2020 začleněna odpovídající kompenzace ve výši 252 milionů EUR.

–  Výši prostředků na platby na rok 2018 související s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti v letech 2014, 2016, 2017 a 2018 odhaduje Komise na 678,3 milionu EUR.

B.  Rozpočet na rok 2017

Podle prvků společných závěrů, Návrh opravného rozpočtu 6/2017 je přijat ve znění navrženém Komisí.

1.  Rozpočet 2018

1.1.  „Uzavřené“ položky

Pokud není dále v těchto závěrech uvedeno jinak, všechny rozpočtové položky, v nichž Rada ani Parlament nenavrhují žádné změny, a položky, u kterých ve svém čtení Parlament přijal změny provedené Radou v jejím čtení, se potvrzují.

U ostatních rozpočtových položek se dohodovací výbor dohodl na závěrech uvedených v bodech 1.2 až 1.7 níže.

1.2.  Horizontální aspekty

Decentralizované agentury

Příspěvek EU pro všechny decentralizované agentury (v prostředcích na závazky a v prostředcích na platby) a počet jejich pracovních míst jsou stanoveny ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018 s výjimkou:

—  v rámci okruhu 3:

o Evropského policejního úřadu (EUROPOL, článek rozpočtu 18 02 04), jemuž je přiděleno 10 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 3 690 000 EUR.

o Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO, článek rozpočtu 18 03 02), jemuž se zvyšují prostředky na závazky a platby o 5 000 000 EUR.

o Evropské jednotky pro soudní spolupráci (EUROJUST, rozpočtový článek 33 03 04), jemuž je přiděleno 5 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 1 845 000.

—  v rámci okruhu 1a:

o Agentury pro evropský GNSS (GSA, článek rozpočtu 02 05 11), jemuž je přiděleno 5 dodatečných pracovních míst a prostředky na závazky a platby se zvyšují o 345 000 EUR.

o Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA, článek rozpočtu 12 02 06), v jehož případě došlo ke snížení prostředků na závazky a platby i počtu pracovních míst na úroveň návrhu rozpočtu.

Výkonné agentury

Příspěvek EU pro výkonné agentury (v prostředcích na závazky a na platby) a počet jejich pracovních míst se stanoví ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2018 ve znění návrhu na změnu č. 1/2018.

Pilotní projekty / přípravné akce

Vedle přípravné akce navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2018 byl dohodnut komplexní soubor 87 pilotních projektů / přípravných akcí (PP/PA) navržených Parlamentem v celkové výši 100,0 milionu EUR v prostředcích na závazky.

Pokud se ukáže, že určitý pilotní projekt nebo přípravná akce spadá pod již existující právní základ, může Komise navrhnout převod prostředků pod odpovídající právní základ, aby se provádění projektu či akce usnadnilo.

Tento soubor je plně v mezích stropů pro pilotní projekty a přípravné akce stanovených ve finančním nařízení.

1.3.  Výdajové okruhy finančního rámce – prostředky na závazky

Poté, co vzal v úvahu výše uvedené závěry týkající se „uzavřených“ rozpočtových položek, agentur a pilotních projektů a přípravných akcí, se dohodovací výbor dohodl na tomto:

Okruh 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

1.1.11

Evropské družicové navigační systémy (EGNOS a Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Vývoj a poskytování infrastruktury a služeb globální družicové navigace (Galileo) do roku 2020

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Poskytování satelitních služeb umožňujících zlepšit výkonnost systému GPS tak, aby postupně pokryl celý prostor Evropské konference civilního letectví (ECAC), do roku 2020 (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Evropský program monitorování Země (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Poskytování operačních služeb závislých na vesmírných pozorováních a údajích in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Vybudování schopnosti Unie k nezávislému pozorování Země (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Evropský sbor solidarity

 

 

-30 000 000

15 05 01

Evropský sbor solidarity

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Horizont 2020

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Vedoucí postavení v kosmu

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Zvyšování inovací v malých a středních podnicích

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Dosažení evropského dopravního systému, který účinně využívá zdroje, je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a plynulý

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Vedoucí postavení v nanotechnologiích, pokročilých materiálech, laserových technologiích, biotechnologiích a vyspělé výrobě a zpracování

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Dosažení evropského systému dopravy, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Dosažení hospodářství, které účinně využívá zdroje a je odolné vůči změně klimatu, a udržitelných dodávek surovin

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Nástroj pro malé a střední podniky

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Vedoucí postavení v informačních a komunikačních technologiích

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Akce Marie Skłodowska-Curie – Vytváření, rozvoj a předávání nových dovedností, poznatků a inovací

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetickou soustavu

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kapitálovému nebo dluhovému financování

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Podpora špičkové kvality a spolupráce v rámci evropského prostoru mládeže a zapojení mladých lidí do evropského demokratického dění

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Programy Cla, Fiscalis a Boj proti podvodům

 

 

-1 365 232

14 02 01

Podpora fungování a modernizace celní unie

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Zlepšení řádného fungování systémů zdanění

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Nástroj pro propojení Evropy (CEF) – energetika

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Příspěvek Unie k finančním nástrojům pro vytvoření příznivějšího prostředí pro soukromé investice do energetických projektů.

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Decentralizované agentury

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agentura pro evropský GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Další opatření a programy

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Podpora normalizačních činností prováděných orgány CEN, CENELEC a ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Poskytování kvalitních statistických informací, zavedení nových metod tvorby evropských statistik a posílení partnerství v rámci Evropského statistického systému

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

-2 900 000

01 02 01

Hospodářská a měnová unie a euro – koordinace, dohled a komunikace

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Pracovněprávní vztahy a sociální dialog

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Činnosti na podporu evropské dopravní politiky a práv cestujících, včetně komunikace

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Celkem

 

 

155 840 213

Výsledkem je dohodnutá úroveň prostředků na závazky ve výši 22 001,5 milionu EUR, bez rozpětí v rámci výdajového stropu okruhu 1a ve výši 21 239 milionů EUR, a využití celkového rozpětí pro závazky ve výši 762,5 milionu EUR.

Podokruh 1b – Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

1.2.5

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (zvláštní nadrámcový příděl)

 

 

116 666 667

04 02 64

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

7 700 000

 

Celkem

 

 

124 366 667

Výsledkem je dohodnutá úroveň prostředků na závazky ve výši 55 532,2 milionu EUR, bez rozpětí v rámci výdajového stropu okruhu 1b ve výši 55 181 milionů EUR, a využití celkového rozpětí pro závazky ve výši 351,2 milionu EUR.

Okruh 2 – Udržitelný růst: Přírodní zdroje

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

2.0.10

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – výdaje související s trhem a přímé platby

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

Režim základní platby (RZP)

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

15 600 000

 

Celkem

 

 

-214 300 000

Snížení prostředků na závazky plně souvisí s vyššími účelově vázanými příjmy, které jsou k dispozici z přebytku EZZF ke dni 31. října 2017, jenž plně pokryje potřeby odvětví aktualizované v návrhu na změnu 1/2018. Návrh na změnu 1/2018 zvyšuje prostředky na platby na tyto aktualizované potřeby:

—  mladí zemědělci o 34 milionů EUR (rozpočtová položka 05 03 01 13),

—  zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí o 95 milionů EUR (rozpočtová položka 05 03 01 11),

—  ostatní opatření v odvětví vepřového masa, drůbeže, včelařství a ostatních živočišných produktů o 60 milionů EUR (rozpočtová položka 05 02 15 99)

—  vnitrostátní programy podpory pro odvětví vína o 7 milionů EUR (rozpočtová položka 05 02 09 08),

—  opatření pro skladování sušeného odstředěného mléka o 2 miliony EUR (rozpočtová položka 05 02 12 02).

V důsledku toho činí dohodnutá úroveň prostředků na závazky 59 285,3 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 2 ponechává rozpětí ve výši 981,7 milionu EUR.

Okruh 3 – Bezpečnost a občanství

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

3.0.11

Kreativní Evropa

 

 

3 500 000

15 04 01

Posilování finanční kapacity malých a středních podniků a malých a velmi malých organizací v evropském kulturním a tvůrčím prostředí a podpora rozvoje politiky a nových obchodních modelů

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Dílčí program Kultura – Podpora přeshraničních činností a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Potraviny a krmiva

 

 

-6 500 000

17 04 01

Lepší nákazový status a vyšší úroveň ochrany zvířat v Unii

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Včasné zjištění škodlivých organismů rostlin a jejich eradikace

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Zajištění účinných, účelných a spolehlivých kontrol

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Decentralizované agentury

 

 

10 535 000

18 02 04

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

12 650 000

 

Celkem

 

 

20 185 000

Výsledkem je dohodnutá úroveň prostředků na závazky ve výši 3 493,2 milionu EUR, bez rozpětí v rámci výdajového stropu okruhu 3 a uvolnění 837,2 milionu EUR prostřednictvím nástroje pružnosti.

Okruh 4 – Globální Evropa

Prostředky na závazky jsou ponechány ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018, avšak s úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor, jež jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

4.0.1

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Podpora pro Turecko – hospodářský, sociální a teritoriální rozvoj a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Podpora pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Kosovo(2) a Srbsko – politické reformy a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Podpora pro Turecko – politické reformy a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Podpora pro Turecko – hospodářský, sociální a teritoriální rozvoj a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Evropský nástroj sousedství

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Středomořské státy – Budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Lidský rozvoj

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ – Příspěvek z nástrojů rozvojové spolupráce (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Spolupráce s třetími zeměmi při prosazování a podpoře zájmů Unie a společných zájmů

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Další opatření a programy

 

 

-1 083 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Dohody o surovinách

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Pilotní projekty a přípravné akce

 

 

8 900 000

SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

1 000 000

19 06 01

Šíření informací o vnějších vztazích Unie

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Vyhodnocení výsledků pomoci Unie, následná opatření a audit

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordinace a zvyšování povědomí o rozvojové problematice

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Celkem

 

 

-19 183 000

V důsledku toho činí dohodnutá úroveň prostředků na závazky  9 568,8 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 4 ponechává rozpětí ve výši 256,2 milionu EUR.

Okruh 5 – Správa

Počet míst v plánu pracovních míst orgánů a prostředky schválil dohodovací výbor ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018 s výjimkou:

—  oddílu Parlamentu, kdy je schválen výsledek jeho čtení;

—  oddílu Rady, kdy je schválen výsledek jejího čtení;

—  Evropské služby pro vnější činnost, v jejímž případě je 800 000 EUR přiděleno do nově vytvořené rozpočtové položky 2 2 1 4 Kapacita pro strategickou komunikaci. Cílem tohoto opatření je poskytnout Evropské službě pro vnější činnost dostatek zdrojů, jež umožní pokrýt nástroje strategické komunikace, zajistit odborné poradenství v oblasti strategické komunikace, podpořit jazykovou pluralitu strategických komunikačních produktů a vytvořit v členských státech a sousedních zemích sítě specialistů zajišťujících, aby se nešířily dezinformace. Rozpočtová položka 3 0 0 4 Ostatní správní výdaje je snížena o 800 000 EUR k zajištění rozpočtové neutrality.

Mimoto je do všech oddílů rozpočtu na rok 2018 týkajících se orgánů a institucí zahrnut dopad automatické aktualizace platů, která se uplatní od 1. července 2017, a to následujícím způsobem:

 

v EUR

Evropský parlament

-2 796 000

Rada

-948 000

Komise (včetně důchodů)

-13 179 600

Soudní dvůr

-868 800

Účetní dvůr

-357 000

Evropský hospodářský a sociální výbor

-193 000

Výbor regionů

-146 000

Veřejný ochránce práv

-24 600

Evropský inspektor ochrany údajů

-13 459

Evropský úřad pro vnější činnost

-878 400

Celkem

-19 404 859

A konečně byla ve všech orgánech a institucích zjištěna další snížení ve výši 5 milionů EUR, pokud jde o výdaje týkající se budov, a to následujícím způsobem:

 

v EUR

Rada

-378 623

Komise (včetně důchodů)

-3 637 499

Soudní dvůr

-270 611

Účetní dvůr

-96 409

Evropský hospodářský a sociální výbor

-89 461

Výbor regionů

-63 393

Veřejný ochránce práv

-7 016

Evropský inspektor ochrany údajů

-9 526

Evropský úřad pro vnější činnost

-447 462

Celkem

-5 000 000

Ve výsledku a po zohlednění pilotních projektů a přípravných akcí (3,5 milionu EUR) navrhovaných ve výše uvedeném bodu 1.2 činí dohodnutá výše prostředků na závazky 9 665,5 milionu EUR, což v rámci výdajového stropu okruhu 5 ponechává rozpětí ve výši 362,5 milionu EUR, poté co bylo z rozpětí využito 318,0 milionů EUR pro kompenzaci prostředků uvolněných v roce 2017 z rozpětí pro nepředvídané události.

Zvláštní nástroje EFG, EAR, FSEU

Prostředky na závazky pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) a Rezervu pro mimořádnou pomoc (EAR) se stanoví ve výši navržené Komisí v návrhu rozpočtu na rok 2018 ve znění návrhu na změnu č. 1/2018. Rezerva Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) (článek rozpočtu 40 02 44) se ruší.

1.4.  Prostředky na platby

Celková výše prostředků na platby v rozpočtu na rok 2018 je stanovena ve výši uvedené v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018, a to s následujícími úpravami, na kterých se dohodl dohodovací výbor:

1.  Zaprvé je zohledněna dohodnutá výše prostředků na závazky u nerozlišených výdajů, u nichž je výše prostředků na platby stejná jako výše prostředků na závazky. To zahrnuje dodatečné snížení zemědělských výdajů o 229,9 milionů EUR. Celkově tak dochází ke snížení prostředků o 255,3 milionu EUR;

2.  Výše prostředků na platby u všech nových pilotních projektů a přípravných akcí navržených Parlamentem je stanovena na úrovni 50 % odpovídajících prostředků na závazky nebo ve výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. Pokud jde o prodloužení stávajících pilotních projektů a přípravných akcí, rovná se výše prostředků na platby výši stanovené v návrhu rozpočtu, navýšené o 50 % odpovídajících nových prostředků na závazky, nebo výši navržené Parlamentem, navrhuje-li EP nižší úroveň. Celkově tak dochází ke zvýšení prostředků o 50,0 milionu EUR;

3.  Byly dohodnuty úpravy následujících rozpočtových položek v důsledku vývoje prostředků na závazky u rozlišených výdajů:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

1.1.14

Evropský sbor solidarity

 

 

-22 501 000

15 05 01

Evropský sbor solidarity

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Vzdělávání, odborná příprava a sport (Erasmus+)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Podpora špičkové kvality a spolupráce v evropském prostoru vzdělávání a odborné přípravy a její význam pro trh práce

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Decentralizované agentury

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agentura pro evropský GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Další opatření a programy

 

 

-900 000

26 02 01

Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Decentralizované agentury

 

 

10 535 000

18 02 04

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Podpora pro Turecko – hospodářský, sociální a teritoriální rozvoj a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Podpora pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Kosovo(3) a Srbsko – politické reformy a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Podpora pro Turecko – politické reformy a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Podpora pro Turecko – hospodářský, sociální a teritoriální rozvoj a příslušné postupné sbližování s acquis Unie

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Evropský nástroj sousedství

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Středomořské státy – budování důvěry, bezpečnost, předcházení konfliktům a jejich řešení

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Podpora mírového procesu a finanční pomoc Palestině a Agentuře OSN pro pomoc a podporu palestinským uprchlíkům (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Východní partnerství – Potírání chudoby a udržitelný rozvoj

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Lidský rozvoj

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ – Příspěvek z nástrojů rozvojové spolupráce (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Další opatření a programy

 

 

1 000 000

13 07 01

Finanční podpora na posílení hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Akce financované na základě výsad Komise a zvláštních pravomocí svěřených Komisi

 

 

1 500 000

19 06 01

Šíření informací o vnějších vztazích Unie

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Celkem

 

 

-49 231 555

4.  K dalšímu snížení prostředků na závazky dochází v těchto rozpočtových položkách:

 

 

 

 

V EUR

Rozpočtová položka / program

Název

NR 2018 (včetně NZ1)

Rozpočet 2018

Rozdíl

1.2.12

Přechodové regiony

 

 

-55 000 000

04 02 61

Evropský sociální fond – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurenceschopnost (rozvinutější regiony)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Evropský sociální fond – Rozvinutější regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – rozvinutější regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Evropská územní spolupráce

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Technická pomoc

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Provozní technická pomoc

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Inovační opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Celkem

 

 

-240 000 000

1.  Rezerva Fondu solidarity Evropské unie (článek rozpočtu 40 02 44) se ruší (-EUR 88,0 milionu).

Tato opatření poskytnou prostředky na platby ve výši 144 681,0 milionu EUR, což představuje snížení o 582,5 milionu EUR oproti návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 1/2018.

1.5.  Rezerva

Vedle rezerv uvedených v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu 1/2018 neexistují žádné další rezervy, s výjimkou rozpočtové položky 22 02 03 01 Podpora pro Turecko – politické reformy a příslušné postupné sbližování s acquis Unie, v jejímž případě bylo 70 000 000 EUR v prostředcích na závazky a 35 000 000 EUR v prostředcích na platby vloženo do rezervy do doby, než bude splněna následující podmínka:

„Tato částka bude uvolněna, jakmile Komise ve své každoroční zprávě dospěje k závěru, že Turecko dosáhlo dostatečného měřitelného pokroku v oblastech právního státu, demokracie, lidských práv a svobody tisku.“

Poznámka k rozpočtové položce 22 02 03 01 bude odpovídajícím způsobem upravena.

1.6.  Poznámky k rozpočtu

Není-li v předchozích odstavcích výslovně uvedeno jinak, jsou návrhy změn, které k poznámkám k rozpočtu předložil Evropský parlament nebo Rada, schváleny, s výjimkou poznámek k rozpočtovým položkám uvedeným ve dvou následujících tabulkách:

—  rozpočtové položky, v jejichž případě jsou návrhy na změny předložené Evropským parlamentem schváleny se změnou, kterou navrhla Komise ve svém dopisu o proveditelnosti.

Rozpočtová položka

Název

06 02 01 01

Odstranění úzkých míst, zlepšení interoperability železnic, doplnění chybějících spojení a zlepšování přeshraničních úseků

09 05 01

Dílčí program MEDIA – Působení na nadnárodní a mezinárodní úrovni a podněcování nadnárodního pohybu a mobility

18 04 01 01

Evropa pro občany – Posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie

21 02 07 03

Lidský rozvoj

22 02 03 02

Podpora hospodářského, sociálního a teritoriálního rozvoje a příslušného postupného sbližování s acquis Unie

—  rozpočtové položky, v jejichž případě jsou příslušné poznámky k rozpočtu schváleny tak, jak byly uvedeny v návrhu rozpočtu ve znění návrhu na změnu 1/2018 a aktualizace EZZF.

Rozpočtová položka

Název

02 02 01

Podpora podnikání a zlepšení konkurenceschopnosti unijních podniků a jejich přístupu na trhy

02 03 04

Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu

05 02 08 03

Operační fondy pro organizace producentů

05 03 01 01

Režim jednotných plateb (RJP)

05 03 01 10

Režim základní platby (RZP)

05 04 60 01

Podpora udržitelného rozvoje venkova a územně a environmentálně vyváženějšího a inovativnějšího odvětví zemědělství v Unii, které je šetrnější vůči klimatu

08 02 02 02

Zlepšení přístupu k rizikovému financování pro investice do výzkumu a inovací

09 05 05

Opatření v multimediální oblasti

13 03 61

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Přechodové regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

13 03 62

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Rozvinutější regiony – Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

13 06 01

Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství

18 02 01 02

Předcházení přeshraniční organizované trestné činnosti, boj proti ní a lepší řešení bezpečnostních rizik a krizí

18 03 01 01

Posílení a rozvoj společného evropského azylového systému, podpora solidarity a sdílení odpovědnosti mezi členskými státy

21 04 01

Lepší úcta k lidským právům a základním svobodám a jejich lepší dodržování a podpora demokratických reforem

23 02 01

Poskytování rychlé a účinné humanitární a potravinové pomoci odvíjející se od skutečných potřeb

33 02 07

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Přitom se rozumí, že změny učiněné Evropským parlamentem nebo Radou nemohou měnit nebo rozšiřovat oblast působnosti stávajícího právního základu ani zasahovat do administrativní autonomie orgánů a že dané akce mohou být financovány z dostupných zdrojů.

1.7.  Nové rozpočtové položky

Rozpočtová nomenklatura navržená Komisí v návrhu rozpočtu, ve znění návrhu na změnu 1/2018, je schválena, s výjimkou:

—  nových pilotních projektů a přípravných akcí navrhovaných ve výše uvedeném bodu 1.2 a

—  nové rozpočtové položky 2 2 1 4 v oddílu Evropské služby pro vnější činnost navrhované ve výše uvedeném bodu 1.3.

2.  Rozpočet na rok 2017

Návrh opravného rozpočtu (NOR) 6/2017 se schvaluje ve znění navrženém Komisí.

3.  Prohlášení

3.1.  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o prostředcích na platby

„Evropský parlament a Rada připomínají, že s ohledem na plnění rozpočtu je nezbytné zajistit řádný vývoj plateb ve vztahu k prostředkům na závazky, aby se předešlo abnormální výši neuhrazených faktur na konci roku.

Evropský parlament a Rada žádají Komisi, aby i nadále pečlivě a aktivně sledovala provádění programů na období 2014–2020. Za tímto účelem vyzývají Komisi, aby včas předložila aktualizované údaje týkající se stavu provádění a odhady požadavků na prostředky na platby v roce 2018.

Rada a Evropský parlament v patřičnou dobu přijmou veškerá nezbytná rozhodnutí ohledně řádně odůvodněných potřeb, aby se zamezilo akumulaci nadměrného objemu neuhrazených faktur a zajistila se řádná úhrada platebních nároků.“

3.2.  Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady(4) a Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

„Parlament, Rada a Komise připomínají, že snížení nezaměstnanosti, a nezaměstnanosti mladých lidí především, představuje nadále vysokou a společnou politickou prioritu, a za tímto účelem znovu potvrzují své odhodlání optimálně využívat rozpočtové prostředky, které jsou na boj proti nezaměstnanosti tohoto druhu k dispozici, a to zejména prostřednictvím Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

Vítají proto navýšení částky přidělené na tuto iniciativu v roce 2018. Důležité však není pouze poskytnout odpovídající finanční prostředky v rozpočtu EU, je třeba, aby byly současně také zavedeny správné postupy pro jejich účelné plnění.

V tomto směru je nezbytné, aby Parlament, Rada a Komise účinně spolupracovaly s cílem zajistit nejvyšší možný dopad přijatých opatření.

Rada a Evropský parlament se tudíž zavazují k přednostnímu posouzení změny nařízení o společných ustanoveních, kterou přijetí rozpočtu na rok 2018 vyžaduje.

Komise usnadní urychlené schválení těchto změn v programech s cílem provést Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí.“

3.3.  Jednostranné prohlášení Komise týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

„Snížení nezaměstnanosti mladých lidí je nadále vysokou politickou prioritou. Komise se zavazuje, že bude trend provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) bedlivě sledovat. Pokud se tento trend zrychlí a absorbční kapacita by to umožňovala, Komise prostřednictvím opravného rozpočtu navrhne, aby byly finanční prostředky pro YEI navýšeny, přičemž toto navýšení by bylo financováno z celkového rozpětí pro závazky v souladu s článkem 14 nařízení o víceletém finančním rámci.

Komise očekává, že Rada a Evropský parlament pak takový případný návrh opravného rozpočtu projednají co nejrychleji.“

3.4.  Jednostranné prohlášení Rady o snížení počtu zaměstnanců o 5 %

„Rada připomíná, že cílovým rokem pro naplnění cíle 5% snížení počtu zaměstnanců je rok 2017. Nicméně cíl v oblasti snížení zaměstnanců zatím všechny orgány, instituce a subjekty nesplnily, a proto Rada naléhavě vyzývá, aby se v zájmu dodržení dohody pokračovalo v úsilí i v roce 2018.

Je nezbytné, aby cíl v podobě 5% snížení počtu zaměstnanců splnily všechny orgány, instituce a subjekty a aby bylo plnění tohoto cíle sledováno až do jeho úplného dosažení. S přihlédnutím k výše uvedenému Rada vyzývá Komisi, aby pokračovala v hodnocení výsledků celého procesu s cílem vyvodit patřičné závěry pro budoucnost.“

(1) Úř. věst. L 50, 28.2.2017, s. 57.
(2) Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
(3) Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244(1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
(4) Spojené království toto prohlášení nepodporuje.

Právní upozornění - Ochrana soukromí