Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2044(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0359/2017

Teksty złożone :

A8-0359/2017

Debaty :

PV 29/11/2017 - 16
CRE 29/11/2017 - 16

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.7
CRE 30/11/2017 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0458

Teksty przyjęte
PDF 795kWORD 79k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Procedura budżetowa na rok 2018
P8_TA(2017)0458A8-0359/2017
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (14587/2017 – C8-0416/2017 – 2017/2044(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy oraz oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji odnoszące się do projektu (14587/2017 – C8-0416/2017),

–  uwzględniając projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęty przez Komisję dnia 29 czerwca 2017 r.(COM(2017)0400),

–  uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przyjęte przez Radę dnia 4 września 2017 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 13 września 2017 r. (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  uwzględniając list w sprawie poprawek nr 1/2018 do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, przedstawiony przez Komisję w dniu 16 października 2017 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2017 r. dotyczącą stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018(1) i zawarte w niej poprawki budżetowe,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając art. 90 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie swojej delegacji do komitetu pojednawczego (A8-0359/2017),

1.  zatwierdza wspólny tekst uzgodniony przez komitet pojednawczy, który obejmuje następujące dokumenty: wykaz linii budżetowych niezmienionych w stosunku do projektu budżetu lub stanowiska Rady;

   zestawienie danych liczbowych według działów ram finansowych; dane liczbowe według pozycji dla wszystkich pozycji w budżecie;
   zestawienie danych liczbowych według działów ram finansowych;
   dane liczbowe według pozycji dla wszystkich pozycji w budżecie;
   potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

2.  potwierdza wspólne oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości jednostronne oświadczenia Komisji i Rady załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do stwierdzenia, że budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 został ostatecznie przyjęty, i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji ustawodawczej Radzie, Komisji, innym zainteresowanym instytucjom i organom oraz parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2017)0408.
(2) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.
(3) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(4) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(5) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

18.11.2017

WERSJA OSTATECZNA

Budżet na rok 2018 – Treść wspólnych wniosków

Wspólne wnioski dotyczą następujących punktów:

1.  Budżet na rok 2018

2.  Budżet na rok 2017 – Projekt budżetu korygującego 6/2017

3.  Oświadczenia

Streszczenie

A.  Budżet 2018

Zgodnie z treścią wspólnych konkluzji:

—  Ogólny poziom środków na zobowiązania w budżecie na 2018 r. ustalono na poziomie 160 113,5 mln EUR. Zostawia to zasadniczo margines poniżej pułapów WRF na 2018 r. wynoszących 1 600,3 mln EUR w środkach na zobowiązania.

—  Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2018 r. ustalono na poziomie 144 681 mln EUR.

—  Uruchamia się instrument elastyczności na rok budżetowy 2018 w wysokości 837,2 mln EUR w środkach na zobowiązania w dziale 3 Bezpieczeństwo i obywatelstwo.

—  Stosuje się łączny margines na zobowiązania w wysokości 1 113,7 mln EUR w dziale 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia i w dziale 1b Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna.

—  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/344 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uruchomienia w 2017 r. marginesu na nieprzewidziane wydatki(1) zostanie zmieniona, żeby dostosować profil kompensacji do zmniejszenia w 2018 r. kwoty w dziale 5 Administracja z 570 mln EUR do 318 mln EUR, a w związku z tym wprowadzić w tym dziale potrącenie w wysokości 252 mln EUR w 2020 r.

—  Jak szacuje Komisja, środki na płatności w 2018 r. odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności w latach 2014, 2016, 2017 i 2018 wyniosą 678,3 mln EUR.

B.  Budżet 2017

Zgodnie z treścią wspólnych konkluzji projekt budżetu korygującego nr 6/2017 został zaakceptowany zgodnie z propozycją Komisji.

1.  Budżet 2018

1.1.  Zamknięte linie budżetowe

W przypadku braku innego stwierdzenia w konkluzjach, wszystkie linie budżetowe niezmienione ani przez Radę, ani przez Parlament oraz te, w których Parlament zaakceptował poprawki Rady podczas ich odpowiedniego czytania, uznaje się za zatwierdzone.

W przypadku pozostałych linii budżetowych komitet pojednawczy doszedł do wniosków ujętych w częściach 1.2–1.7 poniżej.

1.2.  Kwestie horyzontalne

Agencje zdecentralizowane

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności oraz w liczbie stanowisk) dla wszystkich agencji zdecentralizowanych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, z wyjątkiem:

w dziale 3:

o Europejskiego Urzędu Policji (Europol, artykuł budżetu 18 02 04), któremu przydzielono 10 dodatkowych stanowisk i zwiększono środki na zobowiązania i środki na płatności o 3 690 000 EUR;

o Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO, artykuł budżetu 18 03 02), któremu środki na zobowiązania i środki na płatności zwiększono o 5 000 000 EUR;

o Europejskiej Jednostki ds. Współpracy Sądowej (EUROJUST, artykuł budżetu 33 03 04), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono środki na zobowiązania i środki na płatności o 1 845 000 EUR;

w dziale 1a:

o Agencji Europejskiego GNSS (GSA, artykuł budżetu 02 05 11), której przydzielono 5 dodatkowych stanowisk i zwiększono środki na zobowiązania i środki na płatności o 345 000 EUR;

o Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA, artykuł budżetu 12 02 06), dla której poziom środków na zobowiązania i płatności oraz liczbę stanowisk obniżono do poziomu z projektu budżetu.

Agencje wykonawcze

Wkład UE (w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności) oraz liczbę stanowisk dla wszystkich agencji wykonawczych ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2018 zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018.

Projekty pilotażowe/ działania przygotowawcze

Zatwierdza się kompleksowy pakiet 87 projektów pilotażowych/ działań przygotowawczych (PP/ DP) na łączną kwotę 100,0 mln EUR w środkach na zobowiązania, zgodnie z propozycją Parlamentu w uzupełnieniu działania przygotowawczego zaproponowanego przez Komisję w projekcie budżetu na 2018 r.

Jeżeli projekt pilotażowy lub działanie przygotowawcze ma już podstawę prawną, Komisja może wnioskować o przesunięcie środków do odpowiedniej podstawy prawnej, aby ułatwić realizację działania.

Pakiet ten w pełni przestrzega pułapów na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, przewidzianych w rozporządzeniu finansowym.

1.3.  Działy wydatków w ramach finansowych – środki na zobowiązania

Wziąwszy pod uwagę powyższe konkluzje dotyczące zamkniętych linii budżetowych, agencji oraz projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, komitet pojednawczy uzgodnił, co następuje.

Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

1.1.11

Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

 

 

-4 090 000

02 05 01

Rozwój i zapewnienie struktur i usług globalnego systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) do 2020 r.

623 949 000

621 709 000

-2 240 000

02 05 02

Zapewnienie usług satelitarnych umożliwiających poprawę wydajności GPS, aby stopniowo objąć cały region Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC) do 2020 r. (EGNOS)

185 000 000

183 150 000

-1 850 000

1.1.13

Europejski program obserwacji Ziemi (Copernicus)

 

 

-10 370 000

02 06 01

Zapewnienie usług operacyjnych w oparciu o rozmieszczoną w przestrzeni kosmicznej infrastrukturę do obserwacji Ziemi i dane in situ (Copernicus)

130 664 000

129 364 000

-1 300 000

02 06 02

Tworzenie autonomicznych zdolności Unii w zakresie monitorowania Ziemi (Copernicus)

507 297 000

498 227 000

-9 070 000

1.1.14

Europejski Korpus Solidarności (EKS)

 

 

-30 000 000

15 05 01

Europejski Korpus Solidarności

68 235 652

38 235 652

-30 000 000

1.1.31

Program „Horyzont 2020”

 

 

110 000 000

02 04 02 01

Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej

173 389 945

184 528 490

11 138 545

02 04 02 03

Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

36 937 021

43 178 448

6 241 427

06 03 03 01

Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system

53 986 199

56 835 072

2 848 873

08 02 01 01

Rozwój badań pionierskich w ramach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

1 827 122 604

1 842 122 604

15 000 000

08 02 02 01

Wiodąca pozycja w zakresie nanotechnologii, materiałów zaawansowanych, technologii laserowej, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania

518 395 125

524 204 453

5 809 328

08 02 03 03

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

330 244 971

336 486 398

6 241 427

08 02 03 04

Zapewnienie europejskiego systemu transportowego, który jest zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny

230 777 055

239 323 675

8 546 620

08 02 03 05

Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i odporną na zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

297 738 618

303 307 891

5 569 273

08 02 08

Instrument MŚP

471 209 870

481 209 870

10 000 000

09 04 02 01

Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

722 055 754

725 189 515

3 133 761

15 03 01 01

Działania „Maria Skłodowska-Curie” — Tworzenie, rozwijanie i przekazywanie nowych umiejętności, wiedzy i innowacyjności

870 013 019

885 710 765

15 697 746

32 04 03 01

Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

300 984 111

320 757 111

19 773 000

1.1.4

Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

 

 

15 000 000

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

199 554 000

214 554 000

15 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport („Erasmus+”)

 

 

54 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

1 955 123 300

1 979 123 300

24 000 000

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

182 672 916

212 672 916

30 000 000

1.1.7

Cła, Fiscalis i zwalczanie nadużyć finansowych

 

 

-1 365 232

14 02 01

Wspieranie funkcjonowania i modernizacji unii celnej

80 071 000

78 860 555

-1 210 445

14 03 01

Doskonalenie właściwego funkcjonowania systemów opodatkowania

32 043 000

31 888 213

-154 787

1.1.81

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – Energia

 

 

-19 773 000

32 02 01 04

Wkład Unii w instrumenty finansowe, żeby tworzyć bardziej sprzyjające inwestycjom prywatnym otoczenie dla projektów infrastrukturalnych w dziedzinie energetyki

19 773 000

0

-19 773 000

1.1.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agencja Europejskiego GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.OTH

Inne działania i programy

 

 

-2 346 000

02 03 02 01

Wsparcie działalności normalizacyjnej wykonywanej przez CEN, Cenelec i ETSI

18 908 000

18 562 000

-346 000

26 02 01

Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

8 500 000

7 500 000

-1 000 000

29 02 01

Dostarczanie informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym

59 475 000

58 475 000

-1 000 000

1.1.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

51 650 000

1.1.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

-2 900 000

01 02 01

Koordynacja, nadzór i komunikacja dotyczące unii gospodarczej i walutowej, w tym euro

12 000 000

11 500 000

-500 000

04 03 01 08

Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

16 438 000

15 038 000

-1 400 000

06 02 05

Działania wspierające europejską politykę transportową i ochronę praw pasażerów, w tym działania komunikacyjne

11 821 000

10 821 000

-1 000 000

 

Razem

 

 

155 840 213

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 22 001,5 mln EUR, nie pozostawiając marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 1a, który wynosi 21 239 mln EUR, zaś wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania ustalono na kwotę 762,5 mln EUR.

Dział 1b — Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, jednak z uwzględnieniem korekty uzgodnionej przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

1.2.5

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

 

 

116 666 667

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

7 700 000

 

Razem

 

 

124 366 667

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 55 532,2 mln EUR, nie pozostawiając marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 1a, który wynosi 55 181 mln EUR, zaś wykorzystanie łącznego marginesu na zobowiązania ustalono na kwotę 351,2 mln EUR.

Dział 2 — Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

2.0.10

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

 

 

-229 900 000

05 03 01 10

System płatności podstawowej

16 556 000 000

16 326 100 000

-229 900 000

2.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

15 600 000

 

Razem

 

 

-214 300 000

Zmniejszenie środków na zobowiązania wynika w pełni z wyższych dochodów przeznaczonych na określony cel, które pochodzą z nadwyżki EFRG z dnia 31 października 2017 r., która zaspokoi całość potrzeb w sektorze zgodnie z aktualizacją listu w sprawie poprawek nr 1/2018. Wśród tych zaktualizowanych potrzeb w liście w sprawie poprawek nr 1/2018 zwiększono środki na:

młodych rolników o 34 mln EUR (pozycja budżetowa 05 03 01 13),

praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska o 95 mln EUR (pozycja budżetowa 05 03 01 11),

inne środki w odniesieniu do wieprzowiny, mięsa drobiowego, jaj, produktów pszczelarskich i innych produktów zwierzęcych o 60 mln EUR (pozycja budżetowa 05 02 15 99),

krajowe programy wsparcia dla sektora wina o 7 mln EUR (pozycja budżetowa 05 02 09 08), oraz

środki przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku o 2 mln EUR (pozycja budżetowa 05 02 12 02).

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 59 285,3 mln EUR, co daje margines w wysokości 981,7 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 2.

Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, jednak z uwzględnieniem korekt uzgodnionych przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

3.0.11

Kreatywna Europa

 

 

3 500 000

15 04 01

Zwiększanie finansowych zdolności MŚP i małych oraz bardzo małych organizacji w europejskim sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz działanie na rzecz rozwoju polityki w tej dziedzinie i nowych modeli biznesowych

34 528 000

35 528 000

1 000 000

15 04 02

Podprogram Kultura — Wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

68 606 000

71 106 000

2 500 000

3.0.8

Żywność i pasze

 

 

-6 500 000

17 04 01

Zapewnienie poprawy statusu zdrowia zwierząt oraz wysokiego poziomu ochrony zwierząt w Unii

161 500 000

160 000 000

-1 500 000

17 04 02

Zapewnienie szybkiego wykrywania organizmów szkodliwych dla roślin i ich zwalczania

25 000 000

22 000 000

-3 000 000

17 04 03

Zapewnienie skutecznych, efektywnych i niezawodnych kontroli

57 483 000

55 483 000

-2 000 000

3.0.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

10 535 000

18 02 04

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

3.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

12 650 000

 

Razem

 

 

20 185 000

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 3493,2 mln EUR, nie pozostawiając marginesu w ramach pułapu wydatków w dziale 3 oraz uruchamiając 837,2 mln EUR z instrumentu elastyczności.

Dział 4 – Globalny wymiar Europy

Środki na zobowiązania ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, jednak z uwzględnieniem korekty uzgodnionej przez komitet pojednawczy, które przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli.

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

4.0.1

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

 

 

-95 000 000

05 05 04 02

Wsparcie dla Turcji – rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

148 000 000

131 000 000

-17 000 000

22 02 01 01

Wsparcie dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa(2), Czarnogóry, Serbii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii – reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

189 267 000

199 267 000

10 000 000

22 02 03 01

Wsparcie dla Turcji – reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

217 400 000

167 400 000

-50 000 000

22 02 03 02

Wsparcie dla Turcji – rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

274 384 000

236 384 000

-38 000 000

4.0.2

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

 

 

50 000 000

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

262 072 675

296 072 675

34 000 000

22 04 01 04

Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

293 379 163

299 379 163

6 000 000

22 04 02 02

Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

351 556 726

361 556 726

10 000 000

4.0.3

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 03

Rozwój społeczny

193 374 058

205 874 058

12 500 000

21 02 20

Erasmus+ — Wkład z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

94 928 673

102 428 673

7 500 000

4.0.4

Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI)

 

 

-3 000 000

19 05 01

Współpraca z państwami trzecimi mająca na celu zwiększanie widoczności i promowanie Unii oraz wzajemnych interesów

126 263 000

123 263 000

-3 000 000

4.0.OTH

Inne działania i programy

 

 

-1 083 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

32 473 000

34 473 000

2 000 000

21 02 40

Umowy w sprawie określonych towarów

5 583 000

2 500 000

-3 083 000

4.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

 

 

8 900 000

4.0.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

1 000 000

19 06 01

Programy informacyjne dla państw trzecich na temat stosunków zewnętrznych Unii

12 000 000

15 000 000

3 000 000

21 08 01

Ocena wyników pomocy unijnej, działania następcze i kontrolne

30 676 000

29 176 000

-1 500 000

21 08 02

Koordynacja i podnoszenie świadomości w zakresie rozwoju

13 036 000

12 536 000

-500 000

 

Razem

 

 

-19 183 000

W konsekwencji uzgodniony poziom środków na zobowiązania ustalono na 9568,8 mln EUR, co daje margines w wysokości 256,2 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 4.

Dział 5 — Administracja

Komitet pojednawczy uzgodnił liczbę stanowisk w planach zatrudnienia instytucji oraz środki zaproponowane przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, jednak z następującymi wyjątkami:

sekcja Parlamentu, dla której zatwierdzono czytanie;

sekcja Rady, dla której zatwierdzono czytanie;

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, dla do której przydzielono 800 000 EUR na nowo utworzoną pozycję budżetową 2 2 1 4 Zespół ds. strategicznej komunikacji. Ma to na celu odpowiednie wyposażenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i pokrycie kosztów narzędzi strategicznej komunikacji, zlecania porad eksperckich z zakresu strategicznej komunikacji, wspierania wielojęzyczności produktów strategicznej komunikacji oraz utworzenia i utrzymania sieci specjalistów z zakresu zwalczania dezinformacji w państwach członkowskich i krajach ościennych. W pozycji budżetowej 3 0 0 4 Inne wydatki administracyjne zmniejszono środki o 800 000 EUR dla zapewnienia neutralności budżetowej.

Ponadto w budżecie na 2018 r. uwzględniono skutki automatycznego dostosowania wynagrodzeń z mocą od dnia 1 lipca 2017 r. we wszystkich sekcjach instytucji w następujący sposób:

 

w EUR

Parlament

-2 796 000

Rada

-948 000

Komisja (łącznie z emeryturami)

-13 179 600

Trybunał Sprawiedliwości

-868 800

Trybunał Obrachunkowy

-357 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

-193 000

Komitet Regionów

-146 000

Rzecznik Praw Obywatelskich

-24 600

Europejski Inspektor Ochrony Danych

-13 459

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

-878 400

Razem

-19 404 859

Wreszcie we wszystkich instytucjach w odniesieniu do wydatków związanych z budynkami ustalono dodatkowe redukcje w wysokości 5 mln EUR, takie jak:

 

w EUR

Rada

-378 623

Komisja (łącznie z emeryturami)

-3 637 499

Trybunał Sprawiedliwości

-270 611

Trybunał Obrachunkowy

-96 409

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

-89 461

Komitet Regionów

-63 393

Rzecznik Praw Obywatelskich

-7 016

Europejski Inspektor Ochrony Danych

-9 526

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

-447 462

Razem

-5 000 000

W konsekwencji oraz po uwzględnieniu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych (3,5 mln EUR) zaproponowanych w sekcji 1.2 powyżej, uzgodniony poziom środków na zobowiązania wynosi 9 665,5 mln EUR, co daje margines w wysokości 362,5 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, po zastosowaniu marginesu w wysokości 318 mln EUR w celu skompensowania uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) i Fundusz Solidarności UE (FSUE)

Środki na zobowiązania dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) i rezerwy na pomoc nadzwyczajną (EAR) ustala się na poziomie zaproponowanym przez Komisję w projekcie budżetu, a zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018. Likwiduje się rezerwę przeznaczoną na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) (artykuł budżetowy 40 02 44).

1.4.  Środki na płatności

Ogólny poziom środków na płatności w budżecie na 2018 r. ustala się na poziomie środków przewidzianych w projekcie budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2018, przy czym dokonuje się następujących dostosowań uzgodnionych przez komitet pojednawczy:

1.  Po pierwsze, uwzględnia się uzgodniony poziom środków na zobowiązania na wydatki niezróżnicowane, w ramach których poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Obejmuje to dodatkowe ograniczenie wydatków na rolnictwo o 229,9 mln EUR. Łączny wynik oznacza obniżenie środków o 255,3 mln EUR.

2.  Środki na płatności z myślą o wszystkich nowych projektach pilotażowych i działaniach przygotowawczych zaproponowanych przez Parlament ustala się na poziomie 50% odpowiednich środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest poniżej progu 50%. W przypadku przedłużenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności ustala się na poziomie określonym w projekcie budżetu plus 50% odpowiednich nowych środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament, jeżeli poziom ten jest niższy. Łączny wynik oznacza podwyższenie środków o 50,0 mln EUR.

3.  Dostosowania w następujących liniach budżetowych uzgadnia się w wyniku zmian w kwocie środków na zobowiązania dotyczące zróżnicowanych wydatków:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

1.1.14

Europejski Korpus Solidarności (EKS)

 

 

-22 501 000

15 05 01

Europejski Korpus Solidarności

51 177 000

28 676 000

-22 501 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport („Erasmus+”)

 

 

12 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

1 845 127 000

1 857 127 000

12 000 000

1.1.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

-3 965 555

02 05 11

Agencja Europejskiego GNSS

30 993 525

31 338 525

345 000

12 02 06

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

15 947 170

11 636 615

-4 310 555

1.1.INNE

Inne działania i programy

 

 

-900 000

26 02 01

Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

8 200 000

7 300 000

-900 000

3.0.DAG

Agencje zdecentralizowane

 

 

10 535 000

18 02 04

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol)

116 687 271

120 377 271

3 690 000

18 03 02

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

85 837 067

90 837 067

5 000 000

33 03 04

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

36 506 468

38 351 468

1 845 000

4.0.1

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

 

 

-76 300 000

05 05 04 02

Wsparcie dla Turcji – rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

120 000 000

107 200 000

-12 800 000

22 02 01 01

Wsparcie dla Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa(3), Czarnogóry, Serbii oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii – reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

219 000 000

221 500 000

2 500 000

22 02 03 01

Wsparcie dla Turcji – reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

86 000 000

48 500 000

-37 500 000

22 02 03 02

Wsparcie dla Turcji – rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

291 000 000

262 500 000

-28 500 000

4.0.2

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

 

 

12 500 000

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

125 000 000

133 500 000

8 500 000

22 04 01 04

Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

260 000 000

261 500 000

1 500 000

22 04 02 02

Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

320 000 000

322 500 000

2 500 000

4.0.3

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

 

 

16 900 000

21 02 07 03

Rozwój społeczny

170 000 000

179 400 000

9 400 000

21 02 20

Erasmus+ — Wkład z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

95 995 100

103 495 100

7 500 000

4.0.OTH

Inne działania i programy

 

 

1 000 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

25 000 000

26 000 000

1 000 000

4.0.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

 

 

1 500 000

19 06 01

Programy informacyjne dla państw trzecich na temat stosunków zewnętrznych Unii

13 700 000

15 200 000

1 500 000

 

Razem

 

 

-49 231 555

4.  Dodatkowe zmniejszenie środków na płatności w następujących liniach budżetowych:

 

 

 

 

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu na 2018 r. (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2018

Różnica

1.2.12

Regiony w okresie przejściowym

 

 

-55 000 000

04 02 61

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

1 345 000 000

1 305 000 000

-40 000 000

13 03 61

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

2 750 463 362

2 735 463 362

-15 000 000

1.2.13

Konkurencyjność (regiony lepiej rozwinięte)

 

 

-90 000 000

04 02 62

Europejski Fundusz Społeczny — Regiony lepiej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

2 882 000 000

2 847 000 000

-35 000 000

13 03 62

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony bardziej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

3 497 060 077

3 442 060 077

-55 000 000

1.2.2

Europejska współpraca terytorialna

 

 

-90 500 000

13 03 64 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Europejska współpraca terytorialna

1 004 701 248

914 201 248

-90 500 000

1.2.31

Pomoc techniczna

 

 

-4 500 000

13 03 65 01

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Operacyjna pomoc techniczna

72 000 000

69 000 000

-3 000 000

13 03 66

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Innowacyjne działania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

43 321 859

41 821 859

-1 500 000

 

Razem

 

 

-240 000 000

1.  Likwiduje się rezerwę przeznaczoną na Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (artykuł budżetowy 40 02 44) (-88 mln EUR).

Działania te umożliwią ustalenie środków na płatności na poziomie 144 681,0 mln EUR, co oznacza obniżenie ich o 582,5 mln EUR w porównaniu z projektem budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2018.

1.5.  Rezerwa

Nie przewiduje się rezerw poza tymi, które ujęto w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018, z wyjątkiem pozycji budżetowej 22 02 03 01 Wsparcie dla Turcji – reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego, na którą przeznaczono 70 000 000 EUR w środkach na zobowiązania, a 35 000 000 EUR w środkach na płatności ujęto w rezerwie do czasu spełnienia następującego warunku:

„Kwota do uwolnienia, kiedy Turcja poczyni wymierne, dostateczne postępy w dziedzinie praworządności, demokracji, praw człowieka i wolności prasy, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Komisji”.

Uwagę do budżetu dotyczącą pozycji budżetowej 22 02 03 01 zmienia się odpowiednio.

1.6.  Uwagi do budżetu

Z zastrzeżeniem wyraźnych, odmiennych uregulowań w ustępach poprzedzających, poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę do brzmienia uwag do budżetu zostały uzgodnione, z wyjątkiem poprawek do linii budżetowych wymienionych w dwóch poniższych tabelach:

linie budżetowe, dla których zatwierdza się zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski wraz z modyfikacją zaproponowaną w piśmie Komisji w sprawie wykonalności.

Linia budżetowa

Nazwa

06 02 01 01

Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych

09 05 01

Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

18 04 01 01

Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

21 02 07 03

Rozwój społeczny

22 02 03 02

Wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego

linie budżetowe, dla których zatwierdza się odpowiednią uwagę do budżetu zaproponowaną w projekcie budżetu zmienionym na mocy listu w sprawie poprawek nr 1/2018 i w związku z aktualizacją EFRG.

Linia budżetowa

Nazwa

02 02 01

Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych

02 03 04

Narzędzia zarządzania rynkiem wewnętrznym

05 02 08 03

Fundusze operacyjne dla organizacji producentów

05 03 01 01

System płatności jednolitych (SPS)

05 03 01 10

System płatności podstawowej

05 04 60 01

Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz bardziej zrównoważonego terytorialnie i środowiskowo, przyjaznego dla klimatu i innowacyjnego sektora rolnego Unii

08 02 02 02

Ułatwienie dostępu do finansowania ryzyka związanego z inwestowaniem w badania naukowe i innowacje

09 05 05

Działania multimedialne

13 03 61

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony w okresie przejściowym — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

13 03 62

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) — Regiony bardziej rozwinięte — Cel „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

13 06 01

Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę

18 02 01 02

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi

18 03 01 01

Wzmacnianie i rozwijanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz wzmocnienie solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi

21 04 01

Zwiększenie poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności oraz wspieranie reform demokratycznych

23 02 01

Dostarczanie pomocy humanitarnej i wsparcia żywnościowego szybko, efektywnie i stosownie do potrzeb

33 02 07

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Zakłada się, że poprawki wprowadzone przez Parlament Europejski lub Radę nie mogą zmieniać ani rozszerzać zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji oraz że działania można pokryć z dostępnych zasobów.

1.7.  Nowe linie budżetowe

Uzgadnia się nomenklaturę budżetową zaproponowaną przez Komisję w projekcie budżetu zmienionym listem w sprawie poprawek nr 1/2018 z uwzględnieniem:

nowych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zaproponowanych w pkt 1.2 powyżej; oraz

nowej pozycji budżetowej 2 2 1 4 w sekcji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zaproponowanej w pkt 1.3 powyżej.

2.  Budżet 2017

Projekt budżetu korygującego nr 6/2017 zatwierdza się zgodnie z propozycją Komisji.

3.  Oświadczenia

3.1.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie środków na płatności

Parlament Europejski i Rada przypominają o potrzebie zapewnienia – w świetle wykonywania budżetu – regularnego realizowania płatności w odniesieniu do środków na zobowiązania, tak aby nie dopuścić do ewentualnego anormalnego poziomu niezapłaconych faktur na koniec roku budżetowego.

Parlament Europejski i Rada apelują do Komisji, by nadal uważnie monitorowała i aktywnie realizowała programy na lata 2014–2020. W tym celu zwracają się do Komisji, by w odpowiednim czasie przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące stanu realizacji i szacunków w odniesieniu do wymogów w zakresie środków na płatności w 2018 r.

Rada i Parlament Europejski w stosownym terminie podejmą wszelkie konieczne decyzje w sprawie należycie uzasadnionych potrzeb, aby zapobiec narastaniu nadmiernej kwoty niezapłaconych rachunków i zapewnić należyty zwrot środków postulowanych we wnioskach o płatność.

3.2.  Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady(4) i Komisji w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Parlament Europejski, Rada i Komisja przypominają, że zmniejszenie bezrobocia, w szczególności bezrobocia młodzieży, pozostaje jednym z ważnych i wspólnych priorytetów politycznych; w tym celu potwierdzają swoją zdecydowaną wolę optymalnego wykorzystywania zasobów budżetowych dostępnych w celu rozwiązania tego problemu, w szczególności za pomocą Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W związku z tym z zadowoleniem przyjmują zwiększenie kwoty przeznaczonej na tę inicjatywę w 2018 r. Konieczne jest jednak nie tylko zapewnienie odpowiednich środków finansowych w budżecie UE, lecz także jednoczesne ustanowienie procedur w celu ich skutecznego wdrażania.

W tym względzie niezbędna jest skuteczna współpraca między Parlamentem, Radą i Komisją, aby zapewnić jak największe oddziaływanie przyjętych środków.

W związku z tym Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do rozpatrzenia w trybie priorytetowym zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów wymaganej do przyjęcia budżetu na rok 2018.

Komisja powinna ułatwić sprawne zatwierdzenie zmian w programach w celu realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

3.3.  Jednostronne oświadczenie Komisji w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ograniczanie bezrobocia młodzieży pozostaje jednym z ważniejszych priorytetów politycznych. Komisja zobowiązuje się do uważnego monitorowania tendencji w zakresie realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W przypadku tendencji do wzrostu tempa realizacji inicjatywy i o ile pozwoli na to zdolność absorpcyjna, Komisja zaproponuje zwiększenie środków finansowych dla inicjatywy w drodze budżetu korygującego; zwiększenie to zostanie sfinansowane z łącznego marginesu na zobowiązania zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie WRF.

Komisja oczekuje od Rady i Parlamentu, że w takim przypadku zapewnią szybkie przyjęcie stosownego projektu budżetu korygującego.

3.4.  Jednostronne oświadczenie Rady dotyczące 5-procentowej redukcji personelu

Rada przypomina, że docelową datą pełnej realizacji redukcji zatrudnienia o 5% był rok 2017. Ponieważ jednak nie wszystkie instytucje, organy i agencje osiągnęły docelowy poziom redukcji, Rada wzywa do dalszych wysiłków w roku 2018, aby zrealizować cel przewidziany w porozumieniu.

Istotne jest, aby cel zakładający 5-procentową redukcję personelu był realizowany przez wszystkie instytucje, organy i agencje, oraz by jego realizacja była monitorowana, dopóki nie zostanie w pełni osiągnięty. W związku z tym Rada zwraca się do Komisji, by kontynuowała ocenę wyników tego działania, aby wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość.

(1) Dz.U. L 50 z 28.2.2017, s. 57.
(2) Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
(3) Użycie tej nazwy pozostaje bez uszczerbku dla stanowisk w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 (1999) oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
(4) Zjednoczone Królestwo nie popiera tego oświadczenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności