Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0247(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0358/2017

Внесени текстове :

A8-0358/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0460

Приети текстове
PDF 466kWORD 50k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ***I
P8_TA(2017)0460A8-0358/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 във връзка с промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (COM(2017)0565 – C8-0342/2017 – 2017/0247(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0565),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0342/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A8-0358/2017),

A.  като има предвид, че в неотложни случаи е обосновано да се премине към гласуване преди изтичане на срока от осем седмици, посочен в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“
P8_TC1-COD(2017)0247

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2017/2305.)

Правна информация - Политика за поверителност