Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0207(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0261/2017

Внесени текстове :

A8-0261/2017

Разисквания :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0469

Приети текстове
PDF 481kWORD 50k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Инструмент, допринасящ за стабилността и мира ***I
P8_TA(2017)0469A8-0261/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0447),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0264/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по развитие (А8-0261/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета от за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира
P8_TC1-COD(2016)0207

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2306.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация във връзка с източниците за финансиране на мерките за подпомагане съгласно член 3а от Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че изграждането на капацитет в подкрепа на развитието и на сигурността за развитие следва да бъде финансирано в рамките на функция IV от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., предимно чрез преразпределяне на средства, като същевременно се запази финансовото равновесие между всички инструменти във възможно най-голяма степен. Освен това, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, такова преразпределение не следва да включва използването на бюджетните кредити, отпуснати за мерки съгласно Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г.

Правна информация - Политика за поверителност