Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0207(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0261/2017

Esitatud tekstid :

A8-0261/2017

Arutelud :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Hääletused :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0469

Vastuvõetud tekstid
PDF 242kWORD 49k
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel
Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend ***I
P8_TA(2017)0469A8-0261/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 30. novembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (COM(2016)0447 – C8‑0264/2016 – 2016/0207(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0447),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 209 lõiget 1 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0264/2016),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 27. oktoobri 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A8‑0261/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis avaldatakse koos lõpliku õigusaktiga Euroopa Liidu Teataja L‑seerias;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab parlamendi ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 30. novembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 230/2014, millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend
P8_TC1-COD(2016)0207

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/2306) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Deklaratsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 230/2014 (millega luuakse stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend) artikli 3a kohaste abimeetmete rahastamisallikate kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon nõustuvad, et arengu ja arenguks vajaliku julgeoleku toetamist suutlikkuse suurendamise kaudu tuleks rahastada mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) IV rubriigi raames, peamiselt ümberpaigutamise teel ja säilitades kõigi vahendite finantstasakaalu võimalikult suures ulatuses. Ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide õigusi iga-aastase eelarvemenetluse käigus, ei tohiks ümberpaigutamise puhul kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 233/2014 (millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014–2020) kohastele meetmetele eraldatavaid assigneeringuid.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika