Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0207(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0261/2017

Predkladané texty :

A8-0261/2017

Rozpravy :

PV 29/11/2017 - 21
CRE 29/11/2017 - 21

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.12
CRE 14/09/2017 - 8.12
PV 30/11/2017 - 8.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0469

Prijaté texty
PDF 337kWORD 43k
Štvrtok, 30. novembra 2017 - Brusel
Nástroj na podporu stability a mieru ***I
P8_TA(2017)0469A8-0261/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 30. novembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0447),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 209 ods. 1 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0264/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 27. októbra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0261/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne s konečným legislatívnym aktom;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 30. novembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým a mení nariadenie (EÚ) č. 230/2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru
P8_TC1-COD(2016)0207

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2306.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie týkajúce sa zdrojov financovania opatrení pomoci podľa článku 3a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 230/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj na podporu stability a mieru

Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasia s tým, že budovanie kapacít na podporu rozvoja a bezpečnosti pre rozvoj by sa malo financovať v rámci okruhu IV viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, a to najmä prostredníctvom presunov, pričom by sa mala zachovať finančná rovnováha medzi všetkými nástrojmi v maximálnom možnom rozsahu. Navyše bez toho, aby boli dotknuté výhradné právomoci rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu, by takéto presuny nemali zahŕňať použitie rozpočtových prostriedkov vyčlenených na opatrenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 233/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014 – 2020.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia