Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0363(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0302/2017

Внесени текстове :

A8-0302/2017

Разисквания :

PV 30/11/2017 - 2
CRE 30/11/2017 - 2

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.19

Приети текстове :

P8_TA(2017)0470

Приети текстове
PDF 469kWORD 51k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Ред на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност ***I
P8_TA(2017)0470A8-0302/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност (COM(2016)0853 – C8-0479/2016 – 2016/0363(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0853),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0479/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0302/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 132, 26.4.2017 г., стр. 1.
(2) OВ C 173, 31.5.2017 г., стр. 41.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 30 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти при несъстоятелност
P8_TC1-COD(2016)0363

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2399.)

Правна информация - Политика за поверителност