Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0370(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0307/2017

Внесени текстове :

A8-0307/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.20

Приети текстове :

P8_TA(2017)0471

Приети текстове
PDF 600kWORD 56k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки *
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0757),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0004/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0307/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   Разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС в Съюза през 2015 г. беше приблизително 152 милиарда евро, атрансграничните измами водят до загуба на приходи от ДДС в Съюза в размер на приблизително 50 милиарда евро годишно, което прави ДДС важен въпрос за разглеждане на равнището на Съюза и превръща в ключово приемането на окончателен режим на ДДС, основаващ се на принципа на облагане по местоназначението.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  В оценката на тези специални режими, представена на 1 януари 2015 г., са откроени редица области, в които е необходимо подобрение. На първо място, следва да се намали тежестта за микропредприятията, установени в една държава членка и предоставящи инцидентно такива услуги в други държави членки, произтичаща от необходимостта да спазват задълженията по ДДС в държави членки, различни от тяхната държава членка по установяване. На равнището на Общността следва да се въведе праг, под който тези стоки да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка по установяване. На второ място, много утежняващо е изискването да се спазват изискванията за фактуриране и водене на регистри на всички държави членки, за които се извършват доставки. Следователно, за да се сведе до минимум тежестта за стопанските субекти, правилата относно фактурирането и воденето на регистри следва да бъдат тези, приложими в държавата членка по идентификация на доставчика, който се ползва от специалните режими. Трето, данъчно задължените лица, които не са установени в Общността, но които имат регистрация по ДДС в дадена държава членка (напр. тъй като извършват инцидентни сделки, подлежащи на облагане с ДДС в тази държава членка) не могат да използват нито специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в Общността, нито специалния режим за данъчно задължени лица, установени в Общността. Поради това се предлага не тези данъчно задължени лица да бъде разрешено да използват специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в рамките на Общността.
(3)  В оценката на тези специални режими, представена на 1 януари 2015 г., са откроени редица области, в които е необходимо подобрение. На първо място, следва да се намали тежестта за микропредприятията, установени в една държава членка и предоставящи инцидентно такива услуги в други държави членки, произтичаща от необходимостта да спазват задълженията по ДДС в държави членки, различни от тяхната държава членка по установяване. На равнището на Общността следва да се въведе праг, под който тези стоки да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка по установяване. На второ място, много утежняващо е изискването да се спазват изискванията за фактуриране на всички държави членки, за които се извършват доставки. Следователно, за да се сведе до минимум тежестта за стопанските субекти, правилата относно фактурирането следва да бъдат тези, приложими в държавата членка по идентификация на доставчика, който се ползва от специалните режими. Трето, данъчно задължените лица, които не са установени в Общността, но които имат регистрация по ДДС в дадена държава членка (напр. тъй като извършват инцидентни сделки, подлежащи на облагане с ДДС в тази държава членка) не могат да използват нито специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в Общността, нито специалния режим за данъчно задължени лица, установени в Общността. Поради това се предлага на тези данъчно задължени лица да бъде разрешено да използват специалния режим за данъчно задължени лица, които не са установени в рамките на Общността.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Макар че оценката на „режима за съкратено обслужване на едно гише“ е в голяма степен положителна, 99% от приходите от ДДС, обработени чрез режима за съкратено обслужване на едно гише, се декларират само от 13% от регистрираните предприятия, което доказва необходимостта държавите членки да насърчат използването на режима за съкратено обслужване на едно гише сред широк спектър от малки и средни предприятия, за да се преодолеят пречките пред трансграничната електронна търговия.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Настоящата директива за изменение би могла да доведе до увеличаване на административните разходи за малки пратки, тъй като съответните пратки изискват маркировка, указваща, че е използван режимът на ДДС при внос, и от пощенския сектор се изисква да сортира пратките според това дали е използван режимът на ДДС при внос. Държавите членки и Комисията следва да наблюдават отблизо въздействието върху сектора на пощенските услуги.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Когато е уместно, при определяне на датата на влизане в сила на разпоредбите на настоящата директива се взема предвид времето, необходимо за въвеждане на необходимите мерки за прилагането на настоящата директива и за адаптиране от страна на държавите членки на техните информационни системи за регистрация и за деклариране и плащане на ДДС.
(14)  Когато е уместно, при определяне на датата на влизане в сила на разпоредбите на настоящата директива следва да се взема предвид времето, необходимо за въвеждане на необходимите мерки за прилагането на настоящата директива и за адаптиране от страна на държавите членки и предприятията на техните информационни системи за регистрация и за деклариране и плащане на ДДС.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)
(17a)   Предложението на Комисията е само един елемент за преодоляване на разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС; необходими са допълнителни мерки за ефективна борба с измамите с ДДС в Съюза;
Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 14 – параграф 3 а (нов)
(-1)  В член 14 се добавя следният параграф:
„3а. Когато данъчно задължено лице, действащо от свое име, но като представител на друго лице, участва в дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети държави или територии в пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR или равностойността им в национална валута, и през текущата календарна година има годишен оборот, надвишаващ 1 000 000 EUR или равностойността им в национална валута, и включително когато за целите на дистанционната продажба се използва далекосъобщителна мрежа, интерфейс или портал, за това данъчно задължено лице се счита, че самото то е получило и доставило услугите.“
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 58 – параграф 2 – буква б
б)  предоставят се услуги на клиенти, намиращи се в държава членка, различна от държавата членка по буква а);
б)  предоставят се услуги на клиенти, намиращи се в държава членка, различна от държавата членка по буква а); както и
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2006/112/ЕО
Член 58 – параграф 2 – буква в
в)  общата стойност без ДДС на такива доставки не надвишава през текущата календарна година 10 000 EUR или равностойността им в национална валута и не ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
в)  общата стойност без ДДС на такива доставки не надвишава през текущата календарна година 35 000 EUR или равностойността им в национална валута и не ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 – параграф 2 – алинея 2
„Държавата членка по идентификация определя периода, за който тези регистри се съхраняват от данъчно задълженото лице, което не е установено в рамките на Общността.“
„Тези регистри се съхраняват за период от пет години от края на календарната година, през която е била извършена сделката.“
Изменение 11
Предложение за директива
Член 2 – заглавие
Изменения на Директива 2006/112/ЕО, пораждащи действие от 1 януари 2021 г.
Изменения на Директива 2006/112/ЕО, пораждащи действие от 1 април 2021 г.
Изменение 12
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1
Считано от 1 януари 2021 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
Считано от 1 април 2021 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
Изменение 13
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Дял V – глава 3а – член 59в – параграф 1 – буква в
в)  общата стойност без ДДС на доставките, обхванати от настоящите разпоредби, не надвишава през текущата календарна година 10 000 EUR или равностойността им в национална валута, нито ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
в)  общата стойност без ДДС на доставките, обхванати от настоящите разпоредби, не надвишава през текущата календарна година 35 000 EUR или равностойността им в национална валута, нито ги е надвишавала в хода на предходната календарна година.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7
Директива 2006/112/ЕО
Член 143 – параграф 1 – буква в а
„ва) вноса на стоки, когато ДДС е деклариран по специалния режим по дял XII, глава 6, раздел 4, и когато най-късно при подаване на декларацията за внос на компетентното митническо учреждение в държавата членка на внос е предоставен определеният по силата на член 369р идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика или на посредника, действащ от негово име;“
„ва) вноса на стоки, когато ДДС е деклариран по специалния режим по дял XII, глава 6, раздел 4, и когато най-късно при подаване на декларацията за внос на компетентното митническо учреждение в държавата членка на внос е предоставен определеният по силата на член 369р идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика или на посредника, действащ от негово име, като Комисията определя в акт конкретния характер на декларацията за внос;“
Изменение 15
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 21
Директива 2006/112/ЕО
Член 369б – параграф 1
Държавите членки разрешават на всяко данъчно задължено лице, извършващо вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, и на всяко данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление, което предоставя услуги на данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно местоживеене в тази държава членка, да използва този специален режим. Този специален режим се прилага по отношение на всички такива стоки или услуги, предоставяни в Общността.
Държавите членки разрешават на всяко данъчно задължено лице, извършващо вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, и на всяко данъчно задължено лице, неустановено в държавата членка по потребление, което предоставя каквито и да е услуги на данъчно незадължено лице, да използва специалния режим съгласно тази глава, независимо къде това незадължено лице е установено или има постоянен адрес или обичайно местоживеене. Този специален режим се прилага по отношение на всички такива стоки или услуги, предоставяни в Общността.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 29
Директива 2006/112/ЕО
Член 369л – параграф 1 – точка 5 а (нова)
(5a)   Стойността на стоките, която не може да превишава 150 EUR в съответствие с настоящия параграф, се определя чрез конвертирането на валути по силата на член 53 от Митническия кодекс на Съюза, при условие че стоките са търгувани в чуждестранни валути.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
Директива 2006/112/ЕО
Член 369ш – параграф 1
Когато лицето, за което са предназначени внасяните стоки в пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, не избере да приложи стандартния режим за вноса на стоки, включително прилагането на намалена ставка на ДДС в съответствие с член 94, параграф 2, държавата членка на вноса позволява на лицето, което представя стоките пред митница на територията на Общността, да използва специален режим за деклариране и плащане на ДДС при внос по отношение на стоки, чието изпращане или превозване завършва в тази държава членка.
Когато за вноса на стоки в пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, не се използва специалният режим по глава 6, раздел 4, държавата членка на вноса позволява на лицето, което представя стоките пред митниците от името на лицето, за което са предназначени стоките на територията на Общността, да използва специални процедури за декларирането и плащането на ДДС при внос на стоки, чието изпращане или превозване завършва в тази държава членка.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
Директива 2006/112/ЕО
Член 369щ – параграф 1 – буква б
б)  лицето, което представя стоките пред митница на територията на Общността, е отговорно за събирането на ДДС от лицето, за което са предназначени стоките.
б)  лицето, което декларира стоките пред митница на територията на Общността, е отговорно за събирането на ДДС от лицето, за което са предназначени стоките.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 30
Директива 2006/112/ЕО
Член 369щ – параграф 2
2.  Държавите членки предвиждат лицето, което представя стоките пред митница на територията на Общността, да предприеме подходящи мерки, за да се гарантира, че лицето, за което са предназначени стоките, ще заплати правилния данък.
2.  Държавите членки предвиждат лицето, което декларира стоките пред митница на територията на Общността, да предприеме подходящи мерки, за да се гарантира, че лицето, за което са предназначени стоките, ще заплати правилния данък.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1
Считано от 1 януари 2021 г., дял IV от Директива 2009/132/ЕО се заличава.
Считано от 1 април 2021 г., дял IV от Директива 2009/132/ЕО се заличава.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – алинея 4
Те прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива, считано от 1 януари 2021 г.
Те прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят с членове 2 и 3 от настоящата директива, считано от 1 април 2021 г.
Правна информация - Политика за поверителност