Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0370(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0307/2017

Předložené texty :

A8-0307/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.20

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0471

Přijaté texty
PDF 530kWORD 48k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku *
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0757),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0004/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0307/2017),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)   Rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou DPH (výpadek příjmů z DPH) v Unii činil v roce 2015 přibližně 152 miliard EUR a přeshraniční podvody způsobují v Unii ztráty příjmů z DPH ve výši přibližně 50 miliard EUR ročně, z čehož vyplývá, že DPH je důležitou otázku, kterou je třeba řešit na úrovni Unie, a že je nezbytné zavést definitivní režim DPH založený na zásadě místa určení.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Při posouzení těchto zvláštních režimů zavedených dne 1. ledna 2015 bylo zjištěno několik oblastí ke zlepšení. Zaprvé by pro mikropodniky usazené v členském státě, jež takové služby příležitostně poskytují do jiných členských států, mělo být sníženo zatížení, které je spojeno s povinnostmi v oblasti DPH v jiných členských státech než v členském státě usazení. V rámci celého Společenství by proto měla být zavedena prahová hodnota, do jejíhož dosažení tyto poskytnuté služby a dodané zboží zůstávají předmětem DPH v členském státě usazení. Zadruhé, velmi zatěžující je požadavek povinného dodržování požadavků všech členských států, do nichž je dodáváno zboží a jsou poskytovány služby, v oblasti fakturace a vedení záznamů. Proto, aby se zatížení podniků snížilo na nezbytné minimum, měla by se fakturace a vedení záznamů řídit pravidly platnými v členském státě identifikace dodavatele, jenž zvláštní režimy používá. Zatřetí, osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, avšak registrované k DPH v členském státě (např. proto, že provádějí příležitostná plnění, která v tomto členském státě jsou předmětem DPH) nemohou použít ani zvláštní režim pro osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, ani zvláštní režim pro osoby povinné k dani usazené ve Společenství. V důsledku toho se navrhuje, že takovým osobám povinným k dani by mělo být povoleno používat zvláštní režim pro osoby povinné k dani neusazené ve Společenství.
(3)  Při posouzení těchto zvláštních režimů zavedených dne 1. ledna 2015 bylo zjištěno několik oblastí ke zlepšení. Zaprvé by pro mikropodniky usazené v členském státě, jež takové služby příležitostně poskytují do jiných členských států, mělo být sníženo zatížení, které je spojeno s povinnostmi v oblasti DPH v jiných členských státech než v členském státě usazení. V rámci celého Společenství by proto měla být zavedena prahová hodnota, do jejíhož dosažení tyto poskytnuté služby a dodané zboží zůstávají předmětem DPH v členském státě usazení. Zadruhé, velmi zatěžující je požadavek povinného dodržování požadavků všech členských států, do nichž je dodáváno zboží a jsou poskytovány služby, v oblasti fakturace. Proto, aby se zatížení podniků snížilo na nezbytné minimum, měla by se fakturace řídit pravidly platnými v členském státě identifikace dodavatele, jenž zvláštní režimy používá. Zatřetí, osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, avšak registrované k DPH v členském státě (např. proto, že provádějí příležitostná plnění, která v tomto členském státě jsou předmětem DPH) nemohou použít ani zvláštní režim pro osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, ani zvláštní režim pro osoby povinné k dani usazené ve Společenství. V důsledku toho se navrhuje, že takovým osobám povinným k dani by mělo být povoleno používat zvláštní režim pro osoby povinné k dani neusazené ve Společenství.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   Ačkoliv systém zjednodušeného jednoho správního místa (MOSS) byl hodnocen převážně pozitivně, 99 % příjmů z DPH zpracovaných prostřednictvím MOSS přiznává pouze 13 % registrovaných podniků, což dokazuje, že členské státy musí MOSS prosazovat u většího počtu malých a středních podniků, aby tak bylo možné překonat překážky bránící přeshraničnímu elektronickému obchodu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Tato pozměňující směrnice by mohla vést ke zvýšení administrativních nákladů na malé zásilky, jelikož na příslušných balíčcích musí být rozlišovací značka, která označuje, že byl použit dovozní režim DPH, a pošty musí balíčky třídit podle toho, zda byl použit tento režim. Členské státy a Komise by měly věnovat velkou pozornost dopadům na poštovní služby.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Datum použití ustanovení této směrnice musí podle potřeby zohlednit dobu potřebnou pro zavedení opatření nezbytných pro provedení této směrnice a pro to, aby mohly členské státy přizpůsobit svůj IT systém pro registraci a pro přiznávání a odvod daně.
(14)  Datum použití ustanovení této směrnice by podle potřeby mělo zohlednit dobu potřebnou pro zavedení opatření nezbytných pro provedení této směrnice a pro to, aby mohly členské státy a podniky přizpůsobit svůj IT systém pro registraci a pro přiznávání a odvod daně.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)   Návrh Komise je pouze základním stavebním kamenem pro vyřešení výpadku příjmů z DPH; za účelem účinného boje proti podvodům týkajícím se DPH v Unii jsou nutná další opatření,
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)
-1)  V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„3a. Jestliže se osoba povinná k dani, která jedná vlastním jménem, avšak na účet jiné osoby, podílí na prodeji na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí nebo území v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřekračuje 150 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně, a má roční obrat, který ve stávajícím kalendářním roce překračuje 1 000 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně, včetně případů kdy je pro účely prodeje na dálku použito telekomunikační sítě, rozhraní nebo portálu, má se za to, že toto zboží obdržela i poskytla samotná osoba povinná k dani.“
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 58 – odst. 2 – písm. b
b)  služby jsou poskytovány příjemcům nacházejícím se v kterémkoli jiném členském státě než členském státě uvedeném pod písmenem a);
b)  služby jsou poskytovány příjemcům nacházejícím se v kterémkoli jiném členském státě než členském státě uvedeném pod písmenem a); a
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 58 – odst. 2 – písm. c
c)  celková hodnota takto poskytnutých služeb, bez DPH, nepřekračuje v průběhu stávajícího kalendářního roku částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně a nepřekročila tuto částku ani v předchozím kalendářním roce.
c)  celková hodnota takto poskytnutých služeb, bez DPH, nepřekračuje v průběhu stávajícího kalendářního roku částku 35 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně a nepřekročila tuto částku ani v předchozím kalendářním roce.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 – odst. 2 – pododstavec 2
Členský stát identifikace určí období, po něž jsou tyto záznamy osobou povinnou k dani neusazenou ve Společenství uchovávány.
Záznamy se uchovávají po dobu pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění uskutečněno.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 2 – název
Změny směrnice 2006/112/ES s účinkem ode dne 1. ledna 2021.
Změny směrnice 2006/112/ES s účinkem ode dne 1. dubna 2021.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1
S účinkem od 1. ledna 2021 se směrnice 2006/112/ES mění takto:
S účinkem od 1. dubna 2021 se směrnice 2006/112/ES mění takto:
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2006/112/ES
Název V – kapitola 3 a – čl. 59 c – odst. 1 – písm. c
c)  celková hodnota dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, bez DPH, na něž se vztahují tato ustanovení, nepřekračuje v průběhu stávajícího kalendářního roku částku 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně a nepřekročila tuto částku ani v předchozím kalendářním roce.
c)  celková hodnota dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, bez DPH, na něž se vztahují tato ustanovení, nepřekračuje v průběhu stávajícího kalendářního roku částku 35 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně a nepřekročila tuto částku ani v předchozím kalendářním roce.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 143 – odst. 1 – písm. c a
ca)  dovoz zboží, kdy je přiznána DPH ve zvláštním režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému celnímu orgánu v členském státě dovozu nejpozději při předložení dovozního prohlášení poskytnuto identifikační číslo pro DPH dodavatele nebo zprostředkovatele, který jedná na účet dodavatele, přidělené podle článku 369q;
ca)  dovoz zboží, kdy je přiznána DPH ve zvláštním režimu podle hlavy XII kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému celnímu orgánu v členském státě dovozu nejpozději při předložení dovozního prohlášení poskytnuto identifikační číslo pro DPH dodavatele nebo zprostředkovatele, který jedná na účet dodavatele, přidělené podle článku 369q, přičemž Komise specifikuje prostřednictvím aktu přesnou povahu dovozního prohlášení;
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 b – odst. 1
Členské státy povolí použití tohoto zvláštního režimu osobě povinné k dani provádějící prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a osobě povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby poskytující služby osobě nepovinné k dani, která je usazena nebo má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v tomto členském státě. Tento režim se použije na všechno toto zboží dodané nebo služby poskytnuté ve Společenství.
Členské státy povolí použití zvláštního režimu uvedeného v této kapitole osobě povinné k dani provádějící prodej zboží na dálku uvnitř Společenství a osobě povinné k dani neusazené v členském státě spotřeby poskytující jakékoli služby osobě nepovinné k dani bez ohledu na to, kde je tato osoba nepovinná k dani usazena nebo kde má bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje. Tento režim se použije na všechno toto zboží dodané nebo služby poskytnuté ve Společenství.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 l – odst. 1 – bod 5 a (nový)
5a)   Pokud se se zbožím obchoduje v cizích měnách, jeho hodnota, která v souladu s tímto odstavcem nesmí překročit 150 EUR, se stanoví měnovým přepočtem podle článku 53 celního kodexu Unie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 y – odst. 1
Jestliže se osoba, které je určeno dovezené zboží obsažené v zásilkách, jejichž skutečná hodnota nepřekračuje 150 EUR, nerozhodne pro uplatnění standardního režimu pro dovoz zboží, včetně uplatnění snížené sazby DPH v souladu s čl. 94 odst. 2, povolí členský stát dovozu osobě, jež předkládá zboží k celnímu řízení na území Společenství, využít zvláštní režimy pro přiznání a platbu DPH při dovozu zboží, jehož odeslání nebo přeprava je v tomto členském státě ukončena.
Jestliže pro dovoz zboží obsaženého v zásilkách o skutečné hodnotě nepřesahující 150 EUR není použit zvláštní režim podle kapitoly 6 oddílu 4, povolí členský stát dovozu osobě, jež předkládá zboží k celnímu řízení na účet osoby, jíž je zboží určeno na území Společenství, využít zvláštní režimy pro přiznání a platbu DPH při dovozu zboží, jehož odeslání nebo přeprava je v tomto členském státě ukončena.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 z – odst. 1 – písm. b
b)  za výběr DPH od osoby, jíž je zboží určeno, odpovídá osoba, která předkládá zboží k celnímu řízení na území Společenství.
b)  za výběr DPH od osoby, jíž je zboží určeno, odpovídá osoba, která proclívá zboží v celním řízení na území Společenství.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 30
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 z – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby osoba, která předkládá zboží k celnímu řízení na území Společenství, přijala přiměřená opatření k zajištění toho, že osoba, jíž je zboží určeno, odvede daň správně.
2.  Členské státy zajistí, aby osoba, která proclívá zboží v celním řízení na území Společenství, přijala přiměřená opatření k zajištění toho, že osoba, jíž je zboží určeno, odvede daň správně.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
Hlava IV směrnice 2009/132/ES se s účinkem od 1. ledna 2021 zrušuje.
Hlava IV směrnice 2009/132/ES se s účinkem od 1. dubna 2021 zrušuje.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4
Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3 této směrnice budou používat od 1. ledna 2021.
Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3 této směrnice budou používat od 1. dubna 2021.
Právní upozornění - Ochrana soukromí