Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0370(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0307/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0307/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 30/11/2017 - 8.20

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0471

Usvojeni tekstovi
PDF 452kWORD 54k
Četvrtak, 30. studenog 2017. - Bruxelles
Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu *
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 30. studenoga 2017. o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0757),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0004/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0307/2017),

1.  prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)
(-1)   Razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog PDV-a („jaz u području PDV-a”) u Uniji iznosio je približno 152 milijarde EUR 2015. godine, a prekogranične prijevare predstavljale su gubitak prihoda od PDV-a u Uniji od približno 50 milijardi EUR godišnje, zbog čega je PDV važno pitanje koje treba riješiti na razini Unije, a neophodno je i usvajanje konačnog sustava PDV-a koji se temelji na načelu odredišta.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Procjenom posebnih odredaba uvedenih od 1. siječnja 2015. utvrđena su mnoga područja za poboljšanje. Prvo, potrebno je smanjiti opterećenje za mikropoduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja povremeno isporučuju takve usluge u druge države članice te im omogućiti da se moraju pridržavati samo obveza u pogledu PDV-a u državi članici poslovnog nastana, a ne i u drugim državama članicama. Potrebno je uvesti prag na razini cijele Zajednice do kojega takve isporuke podliježu PDV-u u državi članici svojega poslovnog nastana. Nadalje, zahtjev prema kojemu je potrebno ispunjavati obveze izdavanja računa i vođenja evidencije svih država članica u koje se isporučuje vrlo je opterećujući. Stoga, kako bi se smanjila opterećenja za poduzeća, pravila o izdavanju računa i vođenu evidencije trebala bi biti ona koja su primjenjiva u državi članici identifikacije dobavljača koji primjenjuje posebne odredbe. Treće, porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, ali su u registru obveznika PDV-a u državi članici (npr. jer provode povremene transakcije koje podliježu PDV-u u toj državi članici) ne mogu se koristiti ni posebnim odredbama za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan u Zajednici ni posebnom odredbom za porezne obveznike s poslovnim nastanom u Zajednici. Posljedično, predlaže se da se takvim poreznim obveznicima dopusti upotreba posebne odredbe za porezne obveznike bez poslovnog nastana unutar Zajednice.
(3)  Procjenom posebnih odredaba uvedenih od 1. siječnja 2015. utvrđena su mnoga područja za poboljšanje. Prvo, potrebno je smanjiti opterećenje za mikropoduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja povremeno isporučuju takve usluge u druge države članice te im omogućiti da se moraju pridržavati samo obveza u pogledu PDV-a u državi članici poslovnog nastana, a ne i u drugim državama članicama. Potrebno je uvesti prag na razini cijele Zajednice do kojega takve isporuke podliježu PDV-u u državi članici svojega poslovnog nastana. Nadalje, zahtjev prema kojemu je potrebno ispunjavati obveze izdavanja računa svih država članica u koje se isporučuje vrlo je opterećujući. Stoga, kako bi se smanjila opterećenja za poduzeća, pravila o izdavanju računa trebala bi biti ona koja su primjenjiva u državi članici identifikacije dobavljača koji primjenjuje posebne odredbe. Treće, porezni obveznici koji nemaju poslovni nastan u Zajednici, ali su u registru obveznika PDV-a u državi članici (npr. jer provode povremene transakcije koje podliježu PDV-u u toj državi članici) ne mogu se koristiti ni posebnim odredbama za porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan u Zajednici ni posebnom odredbom za porezne obveznike s poslovnim nastanom u Zajednici. Posljedično, predlaže se da se takvim poreznim obveznicima dopusti upotreba posebne odredbe za porezne obveznike bez poslovnog nastana unutar Zajednice.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Recital 3 a (novi)
(3a)   Iako je ocjena minisustava „sve na jednom mjestu” (MOSS) većinom pozitivna, samo 13 % registriranih poduzeća prijavi 99 % prihoda od PDV-a koji se obrade preko tog sustava, što ukazuje na potrebu da države članice promiču sustav MOSS među većim brojem malih i srednjih poduzeća kako bi se prevladale prepreke prekograničnoj e-trgovini.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Recital 9 a (novi)
(9a)   Ova Direktiva o izmjeni mogla bi dovesti do povećanja administrativnih troškova za male pošiljke budući da je za relevantne pakete potreban znak razlikovanja kojim se naznačuje da je na njega primijenjen režim PDV-a za uvezene pošiljke, a poštanski sektor obvezan je razvrstavati pakete ovisno o tome koristi li se režim PDV-a za uvezene pošiljke. Države članice i Komisija trebale bi pomno pratiti učinak na poštanski sektor.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 14.
(14)  Prema potrebi, pri određivanju datuma primjene odredaba ove Direktive uzima se u obzir vrijeme potrebno za uvođenje mjera potrebnih za provedbu ove Direktive, kao i vrijeme potrebno da države članice prilagode svoj informacijski sustav registraciji, prijavi i plaćanju PDV-a.
(14)  Prema potrebi, pri određivanju datuma primjene odredaba ove Direktive trebalo bi se uzeti u obzir vrijeme potrebno za uvođenje mjera potrebnih za provedbu ove Direktive, kao i vrijeme potrebno da države članice i poduzeća prilagode svoj informacijski sustav za registraciju, prijavu i plaćanje PDV-a.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)   u prijedlogu Komisije govori se samo o jednom dijelu rješenja za problem jaza u području PDV-a; potrebne su daljnje mjere kako bi se učinkovito suzbio problem utaje PDV-a u Uniji;
Amandman 7
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 14 – stavak 3 a (novi)
(-1)  U članku 14. dodaje se sljedeći stavak:
„3.a Kada porezni obveznik koji djeluje u vlastito ime ali za drugu osobu sudjeluje u prodaji na daljinu robe uvezene iz trećih zemalja ili trećih teritorija u pošiljci stvarne vrijednosti manje od 150 EUR, ili ekvivalentnog iznosa u domaćoj valuti, te u tekućoj kalendarskoj godini ima godišnji promet veći od 1 000 000 EUR ili ekvivalentnog iznosa u domaćoj valuti, uključujući slučajeve u kojima se za prodaju na daljinu upotrebljava telekomunikacijska mreža, sučelje ili portal, smatrat će se da je taj porezni obveznik sam primio i isporučio tu robu.”
Amandman 8
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 58. – stavak 2. – točka b
(b)  usluge se pružaju kupcima lociranima u bilo kojoj državi članici osim države članice koja se navodi u točki (a);
(b)  usluge se pružaju kupcima lociranima u bilo kojoj državi članici osim države članice koja se navodi u točki (a) i
Amandman 9
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 58. – stavak 2. – točka c
(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, takvih isporuka u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 10 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti te nije prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.
(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, takvih isporuka u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 35 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti te nije prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369. – stavak 2. – podstavak 2.
„Država članica identifikacije određuje razdoblje tijekom kojega porezni obveznik koji nema poslovni nastan unutar Zajednice treba čuvati tu evidenciju.“
„Ta se evidencija mora čuvati tijekom razdoblja od pet godina po isteku godine u kojoj je transakcija obavljena.“
Amandman 11
Prijedlog direktive
Članak 2. – naslov
Izmjene Direktive 2006/112/EZ koje stupaju na snagu 1. siječnja 2021.
Izmjene Direktive 2006/112/EZ koje stupaju na snagu 1. travnja 2021.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1.
S učinkom od 1. siječnja 2021., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:
S učinkom od 1. travnja 2021., Direktiva 2006/112/EZ mijenja se kako slijedi:
Amandman 13
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.
Direktiva 2006/112/EZ
Glava V. – poglavlje 3.a – članak 59.c – stavak 1. – točka c
(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka obuhvaćenih ovim odredbama u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 10 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti niti je prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.
(c)  ukupna vrijednost, bez PDV-a, isporuka obuhvaćenih ovim odredbama u tekućoj kalendarskoj godini ne prelazi 35 000 EUR ili jednak iznos u nacionalnoj valuti niti je prelazila navedeni iznos tijekom prethodne kalendarske godine.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 7.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 143 – stavak 1 – točka ca
„(ca) uvoz robe kada je PDV prijavljen prema posebnoj odredbi u glavi XII. odjeljku 4. poglavlju 6. i kada je, najkasnije po predaji uvozne deklaracije, nadležnom carinskom uredu države članice uvoza dostavljen identifikacijski PDV broj dobavljača ili posrednika koji djeluje u njegovo ime, a koji se dodjeljuje prema članku 369.q;”
„(ca) uvoz robe kada je PDV prijavljen prema posebnoj odredbi u glavi XII. odjeljku 4. poglavlju 6. i kada je, najkasnije po predaji uvozne deklaracije, nadležnom carinskom uredu države članice uvoza dostavljen identifikacijski PDV broj dobavljača ili posrednika koji djeluje u njegovo ime, a koji se dodjeljuje prema članku 369.q, pri čemu Komisija pravnim aktom utvrđuje točan oblik uvozne deklaracije;”
Amandman 15
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.b – stavak 1.
Države članice dopuštaju svakom poreznom obvezniku koji obavlja prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan u državi članici potrošnje, a koji pruža usluge osobi koja nije porezni obveznik koja ima poslovni nastan ili stalnu adresu ili uobičajeno boravište u toj državi članici, da iskoristi posebnu odredbu. Ta posebna odredba primjenjuje se na svu robu i usluge pružene u Zajednici.
Države članice dopuštaju svakom poreznom obvezniku koji obavlja prodaju robe na daljinu unutar Zajednice i svakom poreznom obvezniku koji nema poslovni nastan u državi članici potrošnje, a koji pruža usluge osobi koja nije porezni obveznik da iskoristi posebnu odredbu iz tog poglavlja neovisno o tome gdje osoba koja nije porezni obveznik ima poslovni nastan ili stalnu adresu ili uobičajeno boravište. Ta posebna odredba primjenjuje se na svu robu i usluge pružene u Zajednici.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 29.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.l – stavak 1. – točka 5.a (nova)
(5a)   Ako se robom trguje u stranoj valuti, stvarna vrijednost koja, u skladu s ovim stavkom ne smije prelaziti 150 EUR, utvrđuje se konverzijom valute u skladu s člankom 53. Carinskog zakonika Unije.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 30.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.y – stavak 1.
Kada osoba kojoj je namijenjena uvezena roba u pošiljkama stvarne vrijednosti koja ne prelazi 150 EUR ne odabere primjenu standardnih postupaka za uvoz robe, uključujući primjenu snižene stope PDV-a u skladu s člankom 94. stavkom 2., država članica uvoza dopušta osobi koja robu prijavljuje carini unutar teritorija Zajednice da se koristi posebnim postupcima za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz u pogledu robe čija otprema ili prijevoz završava u toj državi članici.
Kada se ne koristi posebna odredba iz poglavlja 6. odjeljka 4. za uvoz robe u pošiljkama čija stvarna vrijednost ne prelazi 150 EUR, država članica uvoza dopušta osobi koja robu prijavljuje carini u ime osobe kojoj je roba namijenjena unutar teritorija Zajednice da se koristi posebnim postupcima za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz u pogledu robe čija otprema ili prijevoz završava u toj državi članici.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 30.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.z – stavak 1. – točka b
(b)  osoba koja robu prijavljuje carini unutar teritorija Zajednice odgovorna je za naplatu PDV-a od osobe kojoj je roba namijenjena.
(b)  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 19
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 30.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 369.z – stavak 2.
2.  Države članice omogućuju da osoba koja robu prijavljuje carini unutar teritorija Zajednice poduzme odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da osoba kojoj je roba namijenjena plati točan porez.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 20
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1.
S učinkom od 1. siječnja 2021. briše se glava IV. Direktive 2009/132/EZ.
S učinkom od 1. travnja 2021. briše se glava IV. Direktive 2009/132/EZ.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1. – podstavak 4.
One primjenjuju odredbe potrebne za usklađivanje s člancima 2. i 3. ove Direktive od 1. siječnja 2021.
One primjenjuju odredbe potrebne za usklađivanje s člancima 2. i 3. ove Direktive od 1. travnja 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti