Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0370(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0307/2017

Teksty złożone :

A8-0307/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.20

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0471

Teksty przyjęte
PDF 530kWORD 54k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość *
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0757),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0004/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0307/2017),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 (nowy)
(-1)   Różnica między oczekiwanymi przychodami z podatku VAT a sumą faktycznie zebraną (tzw. luka w podatku VAT) w 2015 r. wyniosła w Unii około 152 mld EUR, a oszustwa transgraniczne przyczyniają się do uszczuplenia dochodów z tytułu VAT w Unii o około 50 mld EUR rocznie, co razem oznacza, że kwestia VAT ma zasadnicze znaczenie i wymaga rozwiązania na szczeblu UE oraz że niezbędne jest przyjęcie ostatecznego systemu VAT opartego na zasadzie opodatkowania w miejscu przeznaczenia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  W ocenie tych procedur szczególnych z dnia 1 stycznia 2015 r. stwierdzono szereg możliwości wprowadzenia ulepszeń. Po pierwsze, należy ograniczyć obciążenia dla mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę w państwie członkowskim i okazjonalnie świadczących takie usługi w innych państwach członkowskich związane z przestrzeganiem zobowiązań w zakresie VAT w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie siedziby. Należy zatem wprowadzić ogólnowspólnotowy próg, do którego dostawy te podlegałyby VAT w państwie członkowskim siedziby. Po drugie, bardzo uciążliwy jest obowiązek spełnienia wymogów w zakresie fakturowania i przechowywania zapisów we wszystkich państwach członkowskich, w których realizuje się dostawy. W związku z tym, aby maksymalnie ograniczyć obciążenia dla przedsiębiorstw, zasadami dotyczącymi fakturowania i przechowywania zapisów powinny być przepisy obowiązujące w państwie członkowskim identyfikacji dostawcy korzystającego z procedur szczególnych. Po trzecie, podatnicy niemający swojej siedziby we Wspólnocie, ale zarejestrowani do celów VAT w państwie członkowskim (na przykład dlatego, że prowadzą w tym państwie członkowskim okazjonalne transakcje opodatkowane podatkiem VAT) nie mogą korzystać ani z procedury szczególnej dla podatników niemających swojej siedziby na terytorium Wspólnoty, ani z procedury szczególnej dla podatników mających swoją siedzibę na terytorium Wspólnoty. W związku z tym proponuje się zezwolenie takim podatnikom na korzystanie z procedury szczególnej dla podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty.
(3)  W ocenie tych procedur szczególnych z dnia 1 stycznia 2015 r. stwierdzono szereg możliwości wprowadzenia ulepszeń. Po pierwsze, należy ograniczyć obciążenia dla mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę w państwie członkowskim i okazjonalnie świadczących takie usługi w innych państwach członkowskich związane z przestrzeganiem zobowiązań w zakresie VAT w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie siedziby. Należy zatem wprowadzić ogólnowspólnotowy próg, do którego dostawy te podlegałyby VAT w państwie członkowskim siedziby. Po drugie, bardzo uciążliwy jest obowiązek spełnienia wymogów w zakresie fakturowania we wszystkich państwach członkowskich, w których realizuje się dostawy. W związku z tym, aby maksymalnie ograniczyć obciążenia dla przedsiębiorstw, zasadami dotyczącymi fakturowania powinny być przepisy obowiązujące w państwie członkowskim identyfikacji dostawcy korzystającego z procedur szczególnych. Po trzecie, podatnicy niemający swojej siedziby we Wspólnocie, ale zarejestrowani do celów VAT w państwie członkowskim (na przykład dlatego, że prowadzą w tym państwie członkowskim okazjonalne transakcje opodatkowane podatkiem VAT) nie mogą korzystać ani z procedury szczególnej dla podatników niemających swojej siedziby na terytorium Wspólnoty, ani z procedury szczególnej dla podatników mających swoją siedzibę na terytorium Wspólnoty. W związku z tym proponuje się zezwolenie takim podatnikom na korzystanie z procedury szczególnej dla podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Choć ocena systemu małych punktów kompleksowej obsługi (MOSS) jest w dużej mierze pozytywna, 99 % dochodów z tytułu VAT przetwarzanych za pośrednictwem MOSS deklarowanych jest przez zaledwie 13 % zarejestrowanych przedsiębiorców, co pokazuje, że państwa członkowskie powinny zachęcić większą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania z MOSS, aby przezwyciężyć bariery w transgranicznym handlu elektronicznym.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Niniejsza dyrektywa zmieniająca może doprowadzić do wzrostu kosztów administracyjnych w przypadku małych przesyłek, gdyż stosowne opakowania muszą posiadać oznaczenie wskazujące, że zastosowano system przywozowy VAT, a sektor usług pocztowych jest zobowiązany sortować przesyłki według tego, czy zastosowano ten system. Państwa członkowskie i Komisja powinny uważnie przyjrzeć się skutkom dla sektora usług pocztowych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
(14)  Data rozpoczęcia stosowania przepisów niniejszej dyrektywy powinna, w stosownych przypadkach, uwzględniać czas niezbędny na wprowadzenie środków koniecznych do wdrożenia niniejszej dyrektywy oraz czas potrzebny państwom członkowskim na dostosowanie swoich systemów IT do rejestracji, deklarowania i zapłaty VAT.
(14)  Data rozpoczęcia stosowania przepisów niniejszej dyrektywy powinna, w stosownych przypadkach, uwzględniać czas niezbędny na wprowadzenie środków koniecznych do wdrożenia niniejszej dyrektywy oraz czas potrzebny państwom członkowskim i przedsiębiorstwom na dostosowanie swoich systemów IT do rejestracji, deklarowania i zapłaty VAT.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)
(17a)   Wniosek Komisji jest jedynie krokiem w stronę likwidacji luki w podatku VAT. Konieczne są dalsze środki, by skutecznie walczyć z oszustwami związanymi z VAT w Unii.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)
-1)  w art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w sprzedaży na odległość towarów przywożonych z terytoriów lub państw trzecich, a wartość wewnętrzna przesyłki wynosi mniej niż 150 EUR lub równowartość w walucie krajowej, natomiast jego roczny obrót w bieżącym roku kalendarzowym przekracza 1 000 000 EUR lub równowartość w walucie krajowej, w tym również w przypadkach wykorzystania do sprzedaży na odległość sieci telekomunikacyjnej, interfejsu lub portalu, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i dostarczył te towary.”
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 2
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera b
b)  usługi świadczone są na rzecz nabywców zlokalizowanych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, o którym mowa w lit. a);
b)  usługi świadczone są na rzecz nabywców zlokalizowanych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, o którym mowa w lit. a); oraz
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 2
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera c
c)  całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw nie przekracza kwoty 10 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym ani nie przekroczyła jej w poprzednim roku kalendarzowym.
c)  całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, takich dostaw nie przekracza kwoty 35 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym ani nie przekroczyła jej w poprzednim roku kalendarzowym.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 369 – ustęp 2 – akapit 2
Państwo członkowskie identyfikacji określa okres, przez jaki podatnik niemający siedziby na terytorium Wspólnoty przechowuje tę ewidencję.
Ewidencja ta jest przechowywana przez okres pięciu lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano transakcji.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – nagłówek
Zmiany w dyrektywie 2006/112/WE ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r.
Zmiany w dyrektywie 2006/112/WE ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1
Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021r. w dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:
Ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021r. w dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
Dyrektywa 2006/112/WE
Tytuł V – rozdział 3a – artykuł 59c – ustęp 1 – litera c
c)  całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw lub usług objętych niniejszymi przepisami nie przekracza kwoty 10 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym ani nie przekroczyła jej w poprzednim roku kalendarzowym.
c)  całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw lub usług objętych niniejszymi przepisami nie przekracza kwoty 35 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej w danym roku kalendarzowym ani nie przekroczyła jej w poprzednim roku kalendarzowym.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 143 – ustęp 1 – litera c a
ca)  przywóz towarów, w przypadku gdy VAT deklaruje się w ramach procedury szczególnej określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 oraz gdy najpóźniej w momencie składania zgłoszenia przywozowego właściwemu urzędowi celnemu w państwie członkowskim przywozu przekazano numer identyfikacyjny VAT dostawcy lub pośrednika działającego na jego rzecz nadany na mocy art. 369q;”;
ca)  przywóz towarów, w przypadku gdy VAT deklaruje się w ramach procedury szczególnej określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 oraz gdy najpóźniej w momencie składania zgłoszenia przywozowego właściwemu urzędowi celnemu w państwie członkowskim przywozu przekazano numer identyfikacyjny VAT dostawcy lub pośrednika działającego na jego rzecz nadany na mocy art. 369q, przy czym Komisja określa w akcie prawnym dokładną formę zgłoszenia przywozowego;”;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 369b – akapit 1
Państwa członkowskie zezwalają każdemu podatnikowi prowadzącemu wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz każdemu podatnikowi niemającemu siedziby w państwie członkowskim konsumpcji świadczącemu usługi na rzecz osoby niebędącej podatnikiem mającej siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w tym państwie członkowskim na stosowanie niniejszej procedury szczególnej. Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich towarów lub usług tego rodzaju dostarczanych lub świadczonych we Wspólnocie.
Państwa członkowskie zezwalają na stosowanie procedury szczególnej określonej w niniejszym rozdziale każdemu podatnikowi prowadzącemu wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz każdemu podatnikowi niemającemu siedziby w państwie członkowskim konsumpcji świadczącemu dowolne usługi na rzecz osoby niebędącej podatnikiem, niezależnie od tego, gdzie ta osoba ma siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich towarów lub usług tego rodzaju dostarczanych lub świadczonych we Wspólnocie.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 29
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 369l – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
5a)   W przypadku transakcji w walutach obcych wartość towarów, która w myśl niniejszego ustępu nie może przekraczać 150 EUR, ustala się przez przeliczenie walut zgodnie z art. 53 unijnego kodeksu celnego.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 30
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 369y – akapit 1
Jeżeli osoba, dla której przeznaczone są przywożone towary zawarte w przesyłkach o wartości wewnętrznej nieprzekraczającej 150 EUR, nie zdecyduje się na zastosowanie standardowych procedur dotyczących przywozu towarów, w tym na zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT zgodnie z art. 94 ust. 2, państwo członkowskie przywozu zezwala osobie przedstawiającej towary organom celnym na terytorium Wspólnoty na skorzystanie z uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu przywozu w odniesieniu do towarów, których wysyłka lub transport kończy się w tym państwie członkowskim.
Jeżeli, w odniesieniu do przywozu towarów w przesyłkach o wartości wewnętrznej nieprzekraczającej 150 EUR, nie stosuje się procedury szczególnej określonej w rozdziale 6 sekcja 4, państwo członkowskie przywozu zezwala osobie przedstawiającej towary organom celnym w imieniu osoby, dla której towary te są przeznaczone na terytorium Wspólnoty, na skorzystanie z uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu przywozu w odniesieniu do towarów, których wysyłka lub transport kończy się w tym państwie członkowskim.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 30
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 369z – ustęp 1 – litera b
b)  osoba przedstawiająca towary organom celnym na terytorium Wspólnoty jest odpowiedzialna za pobranie VAT od osoby, dla której towary są przeznaczone.
b)  osoba zgłaszająca towary organom celnym na terytorium Wspólnoty jest odpowiedzialna za pobranie VAT od osoby, dla której towary są przeznaczone.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 30
Dyrektywa 2006/112/WE
Artykuł 369z – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie dopilnowują, by osoba przedstawiająca towary organom celnym na terytorium Wspólnoty podjęła właściwe środki w celu zagwarantowania opłacenia prawidłowego podatku przez osobę, dla której towary są przeznaczone.
2.  Państwa członkowskie dopilnowują, by osoba zgłaszająca towary organom celnym na terytorium Wspólnoty podjęła właściwe środki w celu zagwarantowania opłacenia prawidłowego podatku przez osobę, dla której towary są przeznaczone.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1
Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 r. w dyrektywie 2009/132/WE skreśla się tytuł IV.
Ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r. w dyrektywie 2009/132/WE skreśla się tytuł IV.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 4
Państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne do wykonania art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy od dnia 1 stycznia 2021 r.
Państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne do wykonania art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy od dnia 1 kwietnia 2021 r.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności