Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0370(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0307/2017

Ingivna texter :

A8-0307/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.20

Antagna texter :

P8_TA(2017)0471

Antagna texter
PDF 370kWORD 48k
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel
Skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor *
P8_TA(2017)0471A8-0307/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 30 november 2017 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor (COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0757),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0004/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0307/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)   Skillnaden mellan förväntade mervärdesskatteintäkter och de mervärdesskatteintäkter som faktiskt uppbärs (mervärdesskattefelet) i unionen uppgick till ca 152 miljarder EUR 2015, och de gränsöverskridande bedrägerierna orsakar mervärdesskatteförluster i unionen på ca 50 miljarder EUR per år. Detta gör mervärdesskatten till en viktig fråga som måste behandlas på unionsnivå och antagandet av ett slutgiltigt mervärdesskattesystem grundat på destinationsprincipen är av avgörande betydelse.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  I bedömningen av dessa särskilda ordningar som infördes den 1 januari 2015 har man identifierat ett antal områden där det finns utrymme för förbättringar. För det första bör arbetsbördan minskas för mikroföretag som är etablerade i en medlemsstat och som tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster till andra medlemsstater, för att fullgöra mervärdesskatteskyldigheter i andra medlemsstater än i sin etableringsmedlemsstat. Ett gemenskapsomfattande tröskelvärde bör därför införas upp till vilket dessa tillhandahållanden blir föremål för mervärdesskatt i deras etableringsmedlemsstat. För det andra är kravet på att medlemsstaterna ska följa alla medlemsstaternas krav på fakturor och registerföring till vilka varorna eller tjänsterna tillhandahålls mycket betungande. Följaktligen, för att minimera företagens bördor, bör reglerna om fakturering och registerföring vara de som gäller i den identifieringsmedlemsstat där leverantören använder de särskilda ordningarna. För det tredje kan beskattningsbara personer som inte är etablerade inom gemenskapen men som är mervärdesskatteregistrerade i en medlemsstat (t.ex. på grund av att de utför tillfälliga transaktioner som beskattas i den medlemsstaten) varken använda den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som inte är etablerade i gemenskapen, eller den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som är etablerade i gemenskapen. Följaktligen föreslås det att dessa beskattningsbara personer bör få använda den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som inte är etablerade inom gemenskapen.
(3)  I bedömningen av dessa särskilda ordningar som infördes den 1 januari 2015 har man identifierat ett antal områden där det finns utrymme för förbättringar. För det första bör arbetsbördan minskas för mikroföretag som är etablerade i en medlemsstat och som tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster till andra medlemsstater, för att fullgöra mervärdesskatteskyldigheter i andra medlemsstater än i sin etableringsmedlemsstat. Ett gemenskapsomfattande tröskelvärde bör därför införas upp till vilket dessa tillhandahållanden blir föremål för mervärdesskatt i deras etableringsmedlemsstat. För det andra är kravet på att medlemsstaterna ska följa faktureringskraven i alla de medlemsstater till vilka varorna eller tjänsterna tillhandahålls mycket betungande. Följaktligen, för att minimera företagens bördor, bör reglerna om fakturering vara de som gäller i den identifieringsmedlemsstat där leverantören använder de särskilda ordningarna. För det tredje kan beskattningsbara personer som inte är etablerade inom gemenskapen men som är mervärdesskatteregistrerade i en medlemsstat (t.ex. på grund av att de utför tillfälliga transaktioner som beskattas i den medlemsstaten) varken använda den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som inte är etablerade i gemenskapen, eller den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som är etablerade i gemenskapen. Följaktligen föreslås det att dessa beskattningsbara personer bör få använda den särskilda ordningen för beskattningsbara personer som inte är etablerade inom gemenskapen.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)   Utvärderingen av den enda kontaktpunkten har i stort sett varit positiv, men 99 % av de mervärdesskatteintäkter som behandlas via denna enda kontaktpunkt deklareras av endast 13 % av de företag som är registrerade, vilket visar att medlemsstaterna måste uppmuntra ett större antal små och medelstora företag att använda systemet med en enda kontaktpunkt, i syfte att undanröja hindren för gränsöverskridande e-handel.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Detta ändringsdirektiv skulle kunna leda till en ökning av de administrativa kostnaderna för små försändelser, eftersom de berörda förpackningarna måste ha ett särskiljande märke som visar att mervärdesskattesystemet för import har använts och postsektorn måste sortera förpackningarna efter huruvida mervärdesskattesystemet för import har använts. Medlemsstaterna och kommissionen bör särskilt uppmärksamma konsekvenserna för postsektorn.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv ska i tillämpliga fall ta hänsyn till den tid som behövs för att genomföra de åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv och för att medlemsstaterna ska anpassa sina it-system för registrering, deklaration och betalning av mervärdesskatt.
(14)  Tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv bör i tillämpliga fall ta hänsyn till den tid som behövs för att genomföra de åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv och för att medlemsstaterna och företagen ska anpassa sina it-system för registrering, deklaration och betalning av mervärdesskatt.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)
(17a)   Kommissionens förslag är endast ett steg på vägen för att åtgärda mervärdesskattefelet. Ytterligare åtgärder är nödvändiga för att effektivt bekämpa mervärdesskattebedrägeri i unionen.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 14 – punkt 3a (ny)
(-1)  I artikel 14 ska följande punkt läggas till:
”3a. Om en beskattningsbar person som agerar i eget namn men för någon annans räkning deltar i en distansförsäljning av varor som importeras från tredje länder eller territorier i försändelser med ett realvärde som uppgår till högst 150 EUR, eller motsvarande värde i nationell valuta, och har en årsomsättning som överstiger 1 000 000 EUR eller motsvarande värde i nationell valuta under det aktuella kalenderåret, inklusive fall där ett telekommunikationsnät, ett gränssnitt eller en portal som används för distansförsäljningsändamål, ska den beskattningsbara personen anses själv ha tagit emot och tillhandahållit varorna.”
Ändring 8
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 58 – punkt 2 – led b
b)  Tjänster tillhandahålls förvärvare som befinner sig i en annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i led a.
b)  Tjänster tillhandahålls förvärvare som befinner sig i en annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i led a, och
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 2
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 58 – punkt 2 – led c
c)  Det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, för sådana leveranser under innevarande kalenderår som inte överstiger 10 000 euro, eller motsvarande belopp i nationell valuta, och inte heller gjorde det under det föregående kalenderåret.
c)  Det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, för sådana leveranser under innevarande kalenderår som inte överstiger 35 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, och inte heller gjorde det under det föregående kalenderåret.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 6
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 369 – punkt 2 – stycke 2
”Identifieringsmedlemsstaten ska fastställa den tidsperiod under vilken räkenskaperna ska bevaras av den beskattningsbara person som inte är etablerad i gemenskapen.”
Räkenskaperna ska bevaras i fem år efter utgången av det kalenderår då transaktionen genomfördes.”
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 2 – rubriken
Ändringar av direktiv 2006/112/EG med verkan från och med den 1 januari 2021
Ändringar av direktiv 2006/112/EG med verkan från och med den 1 april 2021
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 2 – inledningen
Med verkan från och med den 1 januari 2021 ska direktiv 2006/112/EG ändras på följande sätt:
Med verkan från och med den 1 april 2021 ska direktiv 2006/112/EG ändras på följande sätt:
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6
Direktiv 2006/112/EG
Avdelning V – kapitel 3a – artikel 59c – punkt 1 – led c
c)  Det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, för leveranser som omfattas av dessa bestämmelser under innevarande kalenderår inte överstiger 10 000 euro, eller motsvarande belopp i nationell valuta, och inte heller gjorde det under det föregående kalenderåret.
c)  Det sammanlagda beloppet, exklusive mervärdesskatt, för leveranser som omfattas av dessa bestämmelser under innevarande kalenderår inte överstiger 35 000 EUR, eller motsvarande belopp i nationell valuta, och inte heller gjorde det under det föregående kalenderåret.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 7
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 143 – punkt 1 – led ca
”ca) Import av varor när mervärdesskatten deklareras enligt den särskilda ordningen i avdelning XII i kapitel 6 i avsnitt 4 och när, senast vid inlämnandet av importdeklarationen, registreringsnummer för mervärdesskatt för leverantören eller en förmedlare som agerar för dennes räkning enligt artikel 369q har lämnats till den behöriga tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten.
”ca) Import av varor när mervärdesskatten deklareras enligt den särskilda ordningen i avdelning XII i kapitel 6 i avsnitt 4 och när, senast vid inlämnandet av importdeklarationen, registreringsnummer för mervärdesskatt för leverantören eller en förmedlare som agerar för dennes räkning enligt artikel 369q har lämnats till den behöriga tullmyndigheten i den importerande medlemsstaten, samtidigt ska kommissionen i en rättsakt fastställa exakt vilken form denna importdeklaration ska ha.”
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 21
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 369b
Medlemsstaterna ska tillåta att en beskattningsbar person som bedriver gemenskapsintern distansförsäljning av varor och en beskattningsbar person som inte är etablerad i konsumtionsmedlemsstaten och som tillhandahåller tjänster till en icke beskattningsbar person som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i den medlemsstaten, utnyttjar denna särskilda ordning. Denna särskilda ordning ska tillämpas på alla sådana varor eller tjänster som tillhandahålls inom gemenskapen.
Medlemsstaterna ska tillåta att en beskattningsbar person som bedriver gemenskapsintern distansförsäljning av varor och en beskattningsbar person som inte är etablerad i konsumtionsmedlemsstaten och som tillhandahåller tjänster till en icke beskattningsbar person, att använda den särskilda ordningen i detta kapitel, oavsett var denna icke beskattningsbara person är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Denna särskilda ordning ska tillämpas på alla sådana varor eller tjänster som tillhandahålls inom gemenskapen.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 29
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 369l – stycke 1 – led 5a (nytt)
5a.   Varornas värde, som inte får överstiga 150 EUR i enlighet med detta stycke, ska fastställas av valutaomräkningen i enlighet med artikel 53 i unionens tullkodex, under förutsättning att varorna handlas i utländsk valuta.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 30
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 369y
Om mottagaren av importerade varor i försändelser med ett realvärde på högst 150 euro inte väljer att tillämpa den normala ordningen för import av varor, inklusive tillämpningen av en reducerad mervärdesskattesats i enlighet med artikel 94.2, ska importmedlemsstaten tillåta den person som anmäler varornas ankomst till tullen gemenskapens territorium att använda särskilda ordningar för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import av varor där försändelsen eller transporten avslutas i denna medlemsstat.
Om den särskilda ordningen i kapitel 6 avsnitt 4 inte utnyttjas vid import av varor i försändelser med ett realvärde på högst 150 EUR, ska importmedlemsstaten tillåta den person som anmäler varornas ankomst till tullen åt den person för vilken varorna är avsedda inom gemenskapens territorium att använda särskilda ordningar för deklaration och betalning av mervärdesskatt vid import av varor där försändelsen eller transporten avslutas i denna medlemsstat.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 30
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 369z – punkt 1 – led b
b)  Den person som anmäler varornas ankomst till tullen inom gemenskapens territorium ska ansvara för uppbörden av mervärdesskatt från den person för vilken varorna är avsedda.
b)  Den person som deklarerar varornas ankomst till tullen inom gemenskapens territorium ska ansvara för uppbörden av mervärdesskatt från den person för vilken varorna är avsedda.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 30
Direktiv 2006/112/EG
Artikel 369z – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska föreskriva att den person som anmäler varornas ankomst till tullen i gemenskapen vidtar lämpliga åtgärder för att se till att korrekt skatt betalas av den person till vilken varorna är avsedda.
2.  Medlemsstaterna ska föreskriva att den person som deklarerar varornas ankomst till tullen i gemenskapen vidtar lämpliga åtgärder för att se till att korrekt skatt betalas av den person till vilken varorna är avsedda.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 3
Med verkan från och med den 1 januari 2021 ska avdelning IV i direktiv 2009/132/EG utgå:
Med verkan från och med den 1 april 2021 ska avdelning IV i direktiv 2009/132/EG utgå:
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4
De ska tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 2 och artikel 3 i detta direktiv från och med den 1 januari 2021.
De ska tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 2 och artikel 3 i detta direktiv från och med den 1 april 2021.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy