Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0371(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0306/2017

Внесени текстове :

A8-0306/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 30/11/2017 - 8.21

Приети текстове :

P8_TA(2017)0472

Приети текстове
PDF 568kWORD 51k
Четвъртък, 30 ноември 2017 г. - Брюксел
Административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0755),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0003/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0306/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1a)   Несъответствието в приходите от ДДС се изчислява на 12,8% или 152 милиарда евро годишно, включително трансгранични измами с ДДС в размер на 50 милиарда евро, като това превръща ДДС във важен въпрос, който следва да бъде разгледан на равнището на Съюза.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Тъй като в рамките на специалните режими държавата членка по регистрация събира и контролира ДДС от името на държавите членки по потребление, е целесъобразно да се предвиди механизъм, чрез който държавата членка по регистрация да получава такса от съответните държави членки по потребление за компенсиране на разходите за събиране и контрол. При все това, тъй като настоящата система, при която таксата се удържа от размера на ДДС, който трябва да бъде прехвърлен от държавата членка по регистрация на държавите членки по потребление, причинява затруднения за данъчните администрации, в частност когато става дума за възстановявания, тази такса следва да се изчислява и плаща ежегодно извън рамките на специалните режими.
(5)  Тъй като в рамките на специалните режими държавата членка по регистрация събира и контролира ДДС от името на държавите членки по потребление, е целесъобразно да се предвиди механизъм, чрез който държавата членка по регистрация да получава такса от съответните държави членки по потребление за компенсиране на разходите за събиране и контрол. При все това, тъй като настоящата система, при която таксата се удържа от размера на ДДС, който трябва да бъде прехвърлен от държавата членка по регистрация на държавите членки по потребление, причинява затруднения за данъчните администрации, в частност когато става дума за възстановявания, тази такса следва да се изчислява и плаща ежегодно извън рамките на специалните режими и когато се извършва възстановяване между различни местни валути, следва да се прилага актуалният обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се опрости събирането на статистически данни относно прилагането на специалните режими, Комисията следва да бъде упълномощена да има автоматичен достъп до общата информация, отнасяща се до специалните режими, съхранявана в електронните системи на държавите членки, с изключение на данните за отделни данъчно задължени лица.
(6)  За да се опрости събирането на статистически данни относно прилагането на специалните режими, Комисията следва да бъде упълномощена да има автоматичен достъп до общата информация, отнасяща се до специалните режими, съхранявана в електронните системи на държавите членки, с изключение на данните за отделни данъчно задължени лица. В случай, че това все още не е гарантирано, държавите членки следва да бъдат насърчавани да гарантират, че тази обща информация е на разположение на други съответни национални органи с цел да се води борба срещу измамите с ДДС и изпирането на пари.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7а)   Комуникацията между Комисията и държавите членки следва да бъде адекватна и ефективна, за да се постигнат своевременно целите на настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Използването на информационни технологии в борбата срещу измамите може да предостави на компетентните органи възможност да откриват мрежите за измами по-бързо и всеобхватно. Прилагането на целенасочен и балансиран подход при използване на новите технологии би могло да намали необходимостта от общите мерки на държавите членки за борба срещу измамите и същевременно да повиши ефикасността на политиката за борба срещу измамите.
Изменение 6
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 1 – член 47a – параграф 1
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат от 1 януари 2021 г.
Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат от 1 януари 2021 г. Държавите членки обменят незабавно цялата информация, посочена в подраздел 2, освен ако изрично не е посочено друго.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 3 – член 47й– параграф 4
4.  Всяка държава членка съобщава на останалите държави членки и на Комисията координатите на компетентното лице, отговорно за координирането на административните разследвания в тази държава членка.
4.  Всяка държава членка съобщава на останалите държави членки и на Комисията координатите на компетентното лице, отговорно за координирането на административните разследвания в тази държава членка. Тази информация се публикува на интернет страницата на Европейската комисия.
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 4 – член 47л – параграф 3 а (нов)
В срок от две години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията извършва преглед с цел да гарантира жизнеспособността и рентабилността на таксата и, ако е необходимо, предприема коригиращи мерки.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 5 – член 47м– параграф 1
Държавите членки предоставят на Комисията достъп до статистическата информация, съхранявана в техните електронни системи в съответствие с член 17, параграф 1, буква г). Тази информация не съдържа лични данни.
Държавите членки предоставят на Комисията достъп до статистическата информация, съхранявана в техните електронни системи в съответствие с член 17, параграф 1, буква г). Тази информация не съдържа лични данни и е ограничена до информацията, необходима за относими статистически цели.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) № 904/2010
Раздел 3 – подраздел 6 – член 47н – параграф 1 – буква е
е)  информацията, до която Комисията трябва да има достъп, в съответствие с член 47м, както и техническите средства за извличане на тази информация.
е)  информацията, до която Комисията трябва да има достъп, в съответствие с член 47м, както и техническите средства за извличане на тази информация. Комисията гарантира, че извличането на данни не създава ненужна административна тежест за държавите членки.
Правна информация - Политика за поверителност