Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0371(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0306/2017

Předložené texty :

A8-0306/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 30/11/2017 - 8.21

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0472

Přijaté texty
PDF 497kWORD 45k
Čtvrtek, 30. listopadu 2017 - Brusel
Správní spolupráce a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2017 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0755),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0003/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0306/2017),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Výpadek příjmů z DPH v Unii činí podle odhadů 12,8 % neboli 152 miliard EUR ročně, včetně přeshraničních podvodů souvisejících s DPH ve výši 50 miliard EUR ročně, což z DPH činí důležitou otázku, kterou je třeba řešit na úrovni Unie.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Jelikož v rámci zvláštních režimů členský stát identifikace vybírá a kontroluje DPH jménem členských států spotřeby, je vhodné zajistit mechanismus, jehož prostřednictvím by členský stát identifikace dostával poplatek od příslušných členských států spotřeby, který mu náklady spojené s výběrem a kontrolou nahradí. Protože však stávající systém, kdy je poplatek strháván z částek DPH, které mají být členským státem identifikace převedeny členským státům spotřeby, způsoboval správcům daně komplikace, zejména při vypořádávání náhrad, měl by být takový poplatek vypočten a hrazen ročně vně zvláštních režimů.
(5)  Jelikož v rámci zvláštních režimů členský stát identifikace vybírá a kontroluje DPH jménem členských států spotřeby, je vhodné zajistit mechanismus, jehož prostřednictvím by členský stát identifikace dostával poplatek od příslušných členských států spotřeby, který mu náklady spojené s výběrem a kontrolou nahradí. Protože však stávající systém, kdy je poplatek strháván z částek DPH, které mají být členským státem identifikace převedeny členským státům spotřeby, způsoboval správcům daně komplikace, zejména při vypořádávání náhrad, měl by být takový poplatek vypočten a hrazen ročně vně zvláštních režimů, a pokud se mezi různými národními měnami platí vratky, měl by být používán platný směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Aby se zjednodušilo shromažďování statistických údajů týkajících se uplatňování zvláštních režimů, měla by být Komise zmocněna mít automaticky přístup k všeobecným informacím týkajícím se zvláštních režimů, které jsou uchovávány v elektronických systémech členských států, s výjimkou údajů o jednotlivých osobách povinných k dani.
(6)  Aby se zjednodušilo shromažďování statistických údajů týkajících se uplatňování zvláštních režimů, měla by být Komise zmocněna mít automaticky přístup k všeobecným informacím týkajícím se zvláštních režimů, které jsou uchovávány v elektronických systémech členských států, s výjimkou údajů o jednotlivých osobách povinných k dani. Členské státy je třeba vybízet k tomu, aby zajistily, aby tyto všeobecné informace byly zpřístupněny i dalším příslušným vnitrostátním orgánům, pokud tomu tak již není, a to s cílem bojovat proti podvodům v oblasti DPH a praní peněz.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   K včasnému dosažení cílů tohoto nařízení je třeba, aby byla komunikace mezi Komisí a členskými státy dostatečná a účinná.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Využití informačních technologií v boji proti podvodům by mohlo umožnit, aby příslušné orgány odhalovaly podvodné sítě rychleji a ve větším rozsahu. Cílený a vyvážený přístup využívající nových technologií by mohl zmenšit nutnost všeobecných opatření členských států v boji proti podvodům a současně zvýšit účinnost politiky zaměřené na boj proti podvodům.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Oddíl 3 – pododdíl 1 – čl. 47 a – odst. 1
Ustanovení tohoto oddílu se použijí ode dne 1. ledna 2021.
Ustanovení tohoto oddílu se použijí ode dne 1. ledna 2021. Členské státy si okamžitě vyměňují veškeré informace uvedené v pododdíle 2, pokud není výslovně stanoveno jinak.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Oddíl 3 – pododdíl 3 – čl. 47 j – odst. 4
4.  Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi podrobnosti o příslušné osobě odpovědné za koordinaci správních šetření v tomto členském státě.
4.  Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi podrobnosti o příslušné osobě odpovědné za koordinaci správních šetření v tomto členském státě. Tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách Komise.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Oddíl 3 – pododdíl 4 – čl. 47l – odst. 3 a (nový)
Do dvou let od data použitelnosti tohoto nařízení Komise provede přezkum s cílem zajistit životaschopnost a nákladovou účelnost poplatku a případně přijme nápravná opatření.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Oddíl 3 – pododdíl 5 – čl. 47 m – odst. 1
Členské státy umožní Komisi přístup ke statistickým informacím, jež uchovávají ve svém elektronickém systému podle čl. 17 odst. 1 písm. d). Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje.
Členské státy umožní Komisi přístup ke statistickým informacím, jež uchovávají ve svém elektronickém systému podle čl. 17 odst. 1 písm. d). Tyto informace neobsahují žádné osobní údaje a omezují se na informace nezbytné pro příslušné statistické účely.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (EU) č. 904/2010
Oddíl 3 – pododdíl 6 – čl. 47 n – odst. 1 – písm. f
f)  informace, které mají být zpřístupněny Komisi podle článku 47m, jakož i technické prostředky pro získávání těchto informací.
f)  informace, které mají být zpřístupněny Komisi podle článku 47m, jakož i technické prostředky pro získávání těchto informací. Komise zajistí, aby získávání údajů nepředstavovalo pro členské státy nepřiměřenou administrativní zátěž.
Právní upozornění - Ochrana soukromí