Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0371(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0306/2017

Esitatud tekstid :

A8-0306/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 30/11/2017 - 8.21

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0472

Vastuvõetud tekstid
PDF 254kWORD 47k
Neljapäev, 30. november 2017 - Brüssel
Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Euroopa Parlamendi 30. novembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (COM(2016)0755 – C8‑0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2016)0755),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0003/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0306/2017),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)   Käibemaksu alalaekumine liidus on hinnanguliselt 12,8 % ehk 152 miljardit eurot aastas, millest 50 miljardit eurot on tingitud piiriülestest käibemaksupettustest, seega on käibemaks oluline küsimus, mida tuleb käsitleda liidu tasandil.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
5.  Kuna erikordade alusel kogub teiste liikmesriikide eest käibemaksu ja teostab käibemaksu tasumise üle kontrolli registreerimisliikmesriik, on sobiv kehtestada mehhanism, mille kohaselt registreerimisliikmesriik saab asjaomaselt tarbimisliikmesriigilt tasu, et hüvitada käibemaksu kogumise ja selle tasumise üle kontrolli teostamise kulusid. Kuna aga kehtiv süsteem, mille kohaselt peetakse tasu kinni käibemaksust ja edastatakse registreerimisliikmesriigi poolt tarbimisliikmesriigile, on põhjustanud probleeme, eriti seoses maksu tagastamisega, tuleks see tasu arvutada ja maksta iga-aastaselt, väljaspool erikordi.
(5)  Kuna erikordade alusel kogub teiste liikmesriikide eest käibemaksu ja teostab käibemaksu tasumise üle kontrolli registreerimisliikmesriik, on sobiv kehtestada mehhanism, mille kohaselt registreerimisliikmesriik saab asjaomaselt tarbimisliikmesriigilt tasu, et hüvitada käibemaksu kogumise ja selle tasumise üle kontrolli teostamise kulusid. Kuna aga kehtiv süsteem, mille kohaselt peetakse tasu kinni käibemaksust ja edastatakse registreerimisliikmesriigi poolt tarbimisliikmesriigile, on põhjustanud probleeme, eriti seoses maksu tagastamisega, tuleks see tasu arvutada ja maksta iga-aastaselt, väljaspool erikordi, ning kui tagasimakse tehakse eri vääringutes, tuleks kohaldada Euroopa Keskpanga avaldatud kehtivat vahetuskurssi.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
6.  Selleks et lihtsustada erikordade kohaldamist puudutavate statistiliste andmete kogumist, peaks komisjonil olema õigus saada automaatselt liikmesriikide elektroonilistes süsteemides hoitavat erikordadega seotud üldist teavet, välja arvatud üksikuid maksukohustuslasi puudutav teave.
(6)  Selleks et lihtsustada erikordade kohaldamist puudutavate statistiliste andmete kogumist, peaks komisjonil olema õigus saada automaatselt liikmesriikide elektroonilistes süsteemides hoitavat erikordadega seotud üldist teavet, välja arvatud üksikuid maksukohustuslasi puudutav teave. Liikmesriike tuleks julgustada tagama, kui see pole veel nii, et selline üldine teave oleks kättesaadav ka teistele asjaomastele riigi ametiasutustele, et võidelda käibemaksupettuse ja rahapesu vastu.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
(7a)   Teabevahetus komisjoni ja liikmesriikide vahel peaks olema asjakohane ja tulemuslik, et saavutada käesoleva määruse eesmärgid õigeaegselt.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)   Infotehnoloogia kasutamine pettuste tõkestamisel võiks aidata pädevatel asutustel teha pettuste võrgustikud kindlaks kiiremini ja terviklikult. Uusi tehnoloogiaid kasutav sihipärane ja tasakaalustatud lähenemisviis võiks vähendada liikmesriikide vajadust üldiste pettustevastaste meetmete järele ning samal ajal suurendada pettustevastase poliitika tõhusust.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 904/2010
3. jagu – 1. alajagu – artikkel 47a – lõik 1
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.
Käesoleva jao sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021. Liikmesriigid vahetavad 2. alajaos osutatud kogu teavet viivitamata, kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 904/2010
3. jagu – 3. alajagu – artikkel 47j – lõige 4
4.  Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle pädeva isiku andmed, kes vastutab kõnealuses liikmesriigis haldusuurimiste koordineerimise eest.
4.  Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle pädeva isiku andmed, kes vastutab kõnealuses liikmesriigis haldusuurimiste koordineerimise eest. See teave avaldatakse komisjoni veebisaidil.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 904/2010
3. jagu – 4. alajagu – artikkel 47l – lõik 3 a (uus)
Komisjon vaatab selle kahe aasta jooksul pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva läbi, et tagada tasu elujõulisus ja kulutasuvus, ning võtab vajaduse korral parandusmeetmeid.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 904/2010
3. jagu – 5. alajagu – artikkel 47m – lõik 1
Liikmesriigid tagavad komisjonile ligipääsu nende elektroonilistes süsteemides salvestatud statistilistele andmetele vastavalt artikli 17 lõike 1 punktile d. Need andmed ei tohi sisaldada isikuandmeid.
Liikmesriigid tagavad komisjonile ligipääsu nende elektroonilistes süsteemides salvestatud statistilistele andmetele vastavalt artikli 17 lõike 1 punktile d. Need andmed ei tohi sisaldada isikuandmeid ja peavad piirduma asjakohaseks statistikaks vajaliku teabega.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 904/2010
3. jagu – 6. alajagu – artikkel 47n – lõik 1 – punkt f
f)  teave, millele komisjonil on ligipääs, nagu on osutatud artiklis 47m, ning tehnilised vahendid kõnealusest teabest väljavõtete tegemiseks.
f)  teave, millele komisjonil on ligipääs, nagu on osutatud artiklis 47m, ning tehnilised vahendid kõnealusest teabest väljavõtete tegemiseks. Komisjon tagab, et andmetest väljavõtete tegemine ei tekita liikmesriikidele tarbetut halduskoormust.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika