Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0371(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0306/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0306/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 30/11/2017 - 8.21

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0472

Hyväksytyt tekstit
PDF 330kWORD 41k
Torstai 30. marraskuuta 2017 - Bryssel
Hallinnollinen yhteistyö ja petosten torjunta arvonlisäverotuksen alalla *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 30. marraskuuta 2017 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0755),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0003/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0306/2017),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Arvonlisäverovaje unionissa on arviolta 12,8 prosenttia eli 152 miljardia euroa vuodessa, ja rajojen yli tapahtuvat petokset aiheuttavat unionille vuosittain noin 50 miljardin euron verran arvonlisäverotulojen menetyksiä, mikä tekee arvonlisäverosta tärkeän kysymyksen unionin tasolla.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Koska erityisjärjestelmissä arvonlisäveroa kantaa ja valvoo tunnistamisjäsenvaltio kulutusjäsenvaltioiden puolesta, on asianmukaista säätää mekanismista, jossa tunnistamisjäsenvaltio saa asianomaisilta kulutusjäsenvaltioilta maksun korvauksena arvonlisäveron kantamisesta ja valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Kuitenkin, koska nykyinen järjestelmä, jossa maksu pidätetään tunnistamisjäsenvaltion kulutusjäsenvaltioille siirtämistä arvonlisäveron määristä, on aiheuttanut verohallinnoille ongelmia erityisesti palautusten käsittelyssä, maksu olisi laskettava ja suoritettava vuosittain erityisjärjestelmien ulkopuolella.
(5)  Koska erityisjärjestelmissä arvonlisäveroa kantaa ja valvoo tunnistamisjäsenvaltio kulutusjäsenvaltioiden puolesta, on asianmukaista säätää mekanismista, jossa tunnistamisjäsenvaltio saa asianomaisilta kulutusjäsenvaltioilta maksun korvauksena arvonlisäveron kantamisesta ja valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Kuitenkin, koska nykyinen järjestelmä, jossa maksu pidätetään tunnistamisjäsenvaltion kulutusjäsenvaltioille siirtämistä arvonlisäveron määristä, on aiheuttanut verohallinnoille ongelmia erityisesti palautusten käsittelyssä, maksu olisi laskettava ja suoritettava vuosittain erityisjärjestelmien ulkopuolella, ja kun hyvitys maksetaan eri kansallisten valuuttojen välillä, olisi sovellettava Euroopan keskuspankin julkaisemaa voimassa olevaa vaihtokurssia.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jotta erityisjärjestelmien soveltamisesta olisi yksinkertaisempaa kerätä tilastotietoja, komissiolle olisi annettava valtuudet saada automaattisesti erityisjärjestelmiä koskevia yleisiä tietoja, jotka on tallennettu jäsenvaltioiden sähköisiin järjestelmiin, yksittäisiä verovelvollisia koskevia tietoja lukuun ottamatta.
(6)  Jotta erityisjärjestelmien soveltamisesta olisi yksinkertaisempaa kerätä tilastotietoja, komissiolle olisi annettava valtuudet saada automaattisesti erityisjärjestelmiä koskevia yleisiä tietoja, jotka on tallennettu jäsenvaltioiden sähköisiin järjestelmiin, yksittäisiä verovelvollisia koskevia tietoja lukuun ottamatta. Jäsenvaltioita olisi kannustettava varmistamaan, että arvonlisäveropetosten ja rahanpesun torjumiseksi tällaiset yleiset tiedot ovat muiden asianomaisten kansallisten viranomaisten saatavilla, jos näin ei vielä ole.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)   Komission ja jäsenvaltioiden välisen tiedonkulun olisi oltava riittävää ja tehokasta, jotta tämän asetuksen tavoitteet saavutetaan ajallaan.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Tietotekniikan käyttö petosten torjunnassa voisi auttaa toimivaltaisia viranomaisia tunnistamaan petosverkostot entistä nopeammin ja kokonaisvaltaisella tavalla. Uuden teknologian käyttöön perustuvalla kohdennetulla ja tasapainoisella lähestymistavalla voitaisiin vähentää jäsenvaltioiden yleisten petosten vastaisten toimien tarvetta ja lisätä samalla petosten torjuntaa koskevan toiminnan tuloksellisuutta.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
3 jakso – 1 alajakso – 47 a artikla – 1 kohta
Tämän jakson säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.
Tämän jakson säännöksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021. Jäsenvaltioiden on toimitettava toisilleen kaikki 2 alajaksossa tarkoitetut tiedot viipymättä, ellei nimenomaisesti toisin mainita.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
3 jakso – 3 alajakso – 47 j artikla – 4 kohta
4.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle sen toimivaltaisen henkilön yhteystiedot, joka vastaa hallinnollisten tutkimusten koordinoinnista kyseisessä jäsenvaltiossa.
4.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle sen toimivaltaisen henkilön yhteystiedot, joka vastaa hallinnollisten tutkimusten koordinoinnista kyseisessä jäsenvaltiossa. Kyseiset tiedot julkaistaan komission verkkosivustolla.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
3 jakso – 4 alajakso – 47 l artikla – 3 a kohta (uusi)
Komissio tarkastelee kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä maksun kannattavuutta ja kustannustehokkuutta ja toteuttaa tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
3 jakso – 5 alajakso – 47 m artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle pääsy 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti sähköiseen järjestelmäänsä talletettuihin tilastotietoihin. Nämä tiedot eivät saa sisältää henkilötietoja.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle pääsy 17 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti sähköiseen järjestelmäänsä talletettuihin tilastotietoihin. Nämä tiedot eivät saa sisältää henkilötietoja, ja ne on rajattava tietoihin, joita tarvitaan asianmukaisiin tilastotarkoituksiin.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
3 jakso – 6 alajakso – 47 n artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  47 m artiklan tarkoitetut tiedot, joiden on oltava komission saatavilla, sekä tekniset välineet, joilla kyseiset tiedot poimitaan.
f)  47 m artiklan tarkoitetut tiedot, joiden on oltava komission saatavilla, sekä tekniset välineet, joilla kyseiset tiedot poimitaan. Komissio varmistaa, ettei tietojen poiminnasta aiheudu jäsenvaltioille tarpeetonta hallinnollista rasitusta.”
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö