Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0371(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0306/2017

Pateikti tekstai :

A8-0306/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 30/11/2017 - 8.21

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0472

Priimti tekstai
PDF 414kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 30 d. - Briuselis
Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2016)0755),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0003/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0306/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   tam tikrais vertinimais, metinis PVM surinkimo deficitas Sąjungoje sudaro 12,8 % (152 mlrd. EUR, įskaitant 50 mlrd. EUR dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM), todėl PVM yra svarbus Sąjungos lygmeniu spręstinas klausimas;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  tais atvejais, kai taikomos specialios schemos, registravimosi valstybė narė renka PVM ir vykdo jo kontrolę vartojimo valstybių narių vardu, todėl tikslinga numatyti mechanizmą, pagal kurį registravimosi valstybė narė gautų iš atitinkamų vartojimo valstybių narių mokestį, skirtą PVM rinkimo ir kontrolės išlaidoms kompensuoti. Tačiau dabartinė sistema, pagal kurią registravimosi valstybė narė pasilieka iš PVM sumų, kurios turi būti pervestos vartojimo valstybėms narėms, išskaičiuotą mokesčio sumą, kelia mokesčių administratoriams sunkumų, visų pirma susijusių su PVM grąžinimu, todėl toks mokestis turėtų būti apskaičiuojamas ir mokamas kasmet ne pagal specialias schemas;
(5)  tais atvejais, kai taikomos specialios schemos, registravimosi valstybė narė renka PVM ir vykdo jo kontrolę vartojimo valstybių narių vardu, todėl tikslinga numatyti mechanizmą, pagal kurį registravimosi valstybė narė gautų iš atitinkamų vartojimo valstybių narių mokestį, skirtą PVM rinkimo ir kontrolės išlaidoms kompensuoti. Tačiau dabartinė sistema, pagal kurią registravimosi valstybė narė pasilieka iš PVM sumų, kurios turi būti pervestos vartojimo valstybėms narėms, išskaičiuotą mokesčio sumą, kelia mokesčių administratoriams sunkumų, visų pirma susijusių su PVM grąžinimu, todėl toks mokestis turėtų būti apskaičiuojamas ir mokamas kasmet ne pagal specialias schemas, o kai grąžinamos lėšos išmokamos naudojant skirtingas nacionalines valiutas, turėtų būti taikomas galiojantis keitimo kursas, paskelbtas Europos Centrinio Banko;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  siekiant supaprastinti su specialių schemų taikymu susijusių statistinių duomenų rinkimą, Komisijai turėtų būti suteikta automatinė prieiga prie valstybių narių elektroninėse sistemose saugomos su specialiomis schemomis susijusios bendrosios informacijos, išskyrus duomenis, susijusius su fiziniais apmokestinamaisiais asmenimis;
(6)  siekiant supaprastinti su specialių schemų taikymu susijusių statistinių duomenų rinkimą, Komisijai turėtų būti suteikta automatinė prieiga prie valstybių narių elektroninėse sistemose saugomos su specialiomis schemomis susijusios bendrosios informacijos, išskyrus duomenis, susijusius su fiziniais apmokestinamaisiais asmenimis. Valstybes nares reikėtų paraginti užtikrinti, kad tokia bendroji informacija būtų prieinama kitoms susijusioms nacionalinės valdžios institucijoms (jei tai dar nepadaryta), siekiant kovoti su sukčiavimu PVM ir pinigų plovimu;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   valstybės narės ir Komisija turėtų tinkamai ir veiksmingai bendrauti tarpusavyje, kad būtų laiku pasiekti šio reglamento tikslai;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a)   informacinių technologijų naudojimas kovai su sukčiavimu galėtų sudaryti kompetentingoms institucijoms galimybes sparčiau ir visapusiškiau nustatyti sukčiavimo tinklus. Kryptinga ir subalansuota strategija naudojant naujas technologijas galėtų sumažinti valstybių narių poreikį imtis bendrųjų kovos su sukčiavimu priemonių ir kartu padidintų kovos su sukčiavimu politikos efektyvumą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
3 skirsnio 1 poskirsnio 47a straipsnio 1 pastraipa
Šio skirsnio nuostatos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.
Šio skirsnio nuostatos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Valstybės narės nedelsdamos pateikia viena kitai visą 2 poskirsnyje nurodytą informaciją, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
3 skirsnio 3 poskirsnio 47j straipsnio 4 dalis
4.  Kiekviena valstybė narė pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai kompetentingo asmens, kuris toje valstybėje narėje yra atsakingas už administracinių tyrimų koordinavimą, duomenis.
4.  Kiekviena valstybė narė pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai kompetentingo asmens, kuris toje valstybėje narėje yra atsakingas už administracinių tyrimų koordinavimą, duomenis. Ta informacija skelbiama Komisijos interneto svetainėje.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
3 skirsnio 4 poskirsnio 47l straipsnio 3 a pastraipa (nauja)
Per dvejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios datos Komisija atlieka peržiūrą, siekdama užtikrinti mokesčio perspektyvumą ir su juos susijusių sąnaudų efektyvumą, ir, jei reikia, imasi priemonių padėčiai ištaisyti.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
3 skirsnio 5 poskirsnio 47m straipsnio 1 pastraipa
Valstybės narės suteikia Komisijai prieigą prie savo elektroninėse sistemose pagal 17 straipsnio 1 dalies d punktą saugomos statistinės informacijos. Į šią informaciją neįeina asmens duomenys.
Valstybės narės suteikia Komisijai prieigą prie savo elektroninėse sistemose pagal 17 straipsnio 1 dalies d punktą saugomos statistinės informacijos. Į šią informaciją neįeina asmens duomenys ir ji apsiriboja duomenimis, būtinais atitinkamos statistikos tikslais.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
3 skirsnio 6 poskirsnio 47n straipsnio 1 pastraipos f punktas
f)  47m straipsnyje nurodytą informaciją, prie kurios Komisijai turi būti suteikta prieiga, taip pat technines priemones, kuriomis turi būti gaunama ši informacija.
f)  47m straipsnyje nurodytą informaciją, prie kurios Komisijai turi būti suteikta prieiga, taip pat technines priemones, kuriomis turi būti gaunama ši informacija. Komisija užtikrina, kad duomenų rinkimas nesukurtų nereikalingos administracinės naštos valstybėms narėms.
Teisinė informacija - Privatumo politika