Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0371(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0306/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0306/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 30/11/2017 - 8.21

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0472

Pieņemtie teksti
PDF 492kWORD 51k
Ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris - Brisele
Administratīvā sadarbību un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 30. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0755),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0003/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0306/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
1a)   PVN iztrūkums Savienībā tiek lēsts 12,8 % apmērā jeb EUR 152 miljardi gadā, tai skaitā EUR 50 miljardu PVN iztrūkumu rada pārrobežu krāpšana PVN jomā, tādējādi padarot PVN par svarīgu Savienības līmenī risināmu jautājumu.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
5)  Tā kā saskaņā ar īpašajiem režīmiem identifikācijas dalībvalsts iekasē un kontrolē PVN patēriņa dalībvalstu vārdā, ir lietderīgi paredzēt mehānismu, kura ietvaros identifikācijas dalībvalsts no attiecīgajām patēriņa dalībvalstīm saņemtu maksu, kas kompensē iekasēšanas un kontroles izmaksas. Tomēr, tā kā pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru maksa tiek ieturēta no PVN summām, kuras identifikācijas dalībvalstij jāpārskaita uz patēriņa dalībvalstīm, ir radījusi sarežģījumus nodokļu administrācijām — jo īpaši saistībā ar izdevumu atmaksāšanu —, šāda maksa būtu jāaprēķina un jāsamaksā reizi gadā ārpus īpašajiem režīmiem.
5)  Tā kā saskaņā ar īpašajiem režīmiem identifikācijas dalībvalsts iekasē un kontrolē PVN patēriņa dalībvalstu vārdā, ir lietderīgi paredzēt mehānismu, kura ietvaros identifikācijas dalībvalsts no attiecīgajām patēriņa dalībvalstīm saņemtu maksu, kas kompensē iekasēšanas un kontroles izmaksas. Tomēr, tā kā pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru maksa tiek ieturēta no PVN summām, kuras identifikācijas dalībvalstij jāpārskaita uz patēriņa dalībvalstīm, ir radījusi sarežģījumus nodokļu administrācijām — jo īpaši saistībā ar izdevumu atmaksāšanu —, šāda maksa būtu jāaprēķina un jāsamaksā reizi gadā ārpus īpašajiem režīmiem, un gadījumos, kad atlaidi maksā atšķirīgā valsts valūtā, būtu jāpiemēro spēkā esošais Eiropas Centrālās bankas publicētais valūtas maiņas kurss.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
6. apsvērums
6)  Lai vienkāršotu statistikas datu vākšanu par īpašo režīmu piemērošanu, būtu jāpilnvaro Komisija, lai tā varētu automātiski piekļūt ar īpašajiem režīmiem saistītai vispārīgai informācijai, kas tiek glabāta dalībvalstu elektroniskajās sistēmās, izņemot datus par atsevišķiem nodokļa maksātājiem.
6)  Lai vienkāršotu statistikas datu vākšanu par īpašo režīmu piemērošanu, būtu jāpilnvaro Komisija, lai tā varētu automātiski piekļūt ar īpašajiem režīmiem saistītai vispārīgai informācijai, kas tiek glabāta dalībvalstu elektroniskajās sistēmās, izņemot datus par atsevišķiem nodokļa maksātājiem. Lai cīnītos pret krāpšanu PVN jomā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, dalībvalstis būtu jāmudina nodrošināt to, ka šāda vispārēja informācija ir pieejama citām attiecīgajām valsts iestādēm, ja tas tā vēl nav.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
7a)   Komunikācijai starp Komisiju un dalībvalstīm vajadzētu būt atbilstošai un efektīvai, lai savlaicīgi sasniegtu šīs Regulas mērķus.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
9a)   IT izmantošana krāpšanas apkarošanā varētu dot iespēju kompetentajām iestādēm ātrāk un vispusīgāk identificēt krāpšanas tīklus. Mērķtiecīgāka un līdzsvarotāka pieeja, izmantojot jaunas tehnoloģijas, varētu mazināt nepieciešamību pēc vispārējiem dalībvalstu pasākumiem krāpšanas apkarošanai un tajā pašā laikā palielināt krāpšanas apkarošanas politikas efektivitāti.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
3.iedaļa – 1. apakšiedaļa – 47.a pants – 1. daļa
Šīs iedaļas noteikumus piemēro no 2021. gada 1. janvāra.
Šīs iedaļas noteikumus piemēro no 2021. gada 1. janvāra. Dalībvalstis nekavējoties apmainās ar visu 2. apakšiedaļā minēto informāciju, ja vien nav skaidri noteikts citādi.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
3.iedaļa – 3. apakšiedaļa – 47.j pants – 4. punkts
4.  Katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai informāciju par kompetento personu, kas ir atbildīga par administratīvo procedūru koordinēšanu attiecīgajā dalībvalstī.
4.  Katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai informāciju par kompetento personu, kas ir atbildīga par administratīvo procedūru koordinēšanu attiecīgajā dalībvalstī. Minēto informāciju publicē Komisijas tīmekļa vietnē.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
3.iedaļa – 4. apakšiedaļa – 47.l pants – 3.a daļa (jauna)
Lai nodrošinātu minētās maksas dzīvotspēju un izmaksu lietderību, divu gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisija veic izvērtēšanu un nepieciešamības gadījumā īsteno pasākumus korekciju izdarīšanai.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
3.iedaļa – 5. apakšiedaļa – 47.m pants – 1. daļa
Dalībvalstis nodrošina Komisijai piekļuvi statistikas informācijai, kas tiek glabāta to elektroniskajā sistēmā saskaņā ar 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Šī informācija neietver nekādus personas datus.
Dalībvalstis nodrošina Komisijai piekļuvi statistikas informācijai, kas tiek glabāta to elektroniskajā sistēmā saskaņā ar 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Šī informācija neietver nekādus personas datus un aprobežojas ar attiecīgo statistiskas datu iegūšanai nepieciešamo informāciju.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 904/2010
3.iedaļa – 6. apakšiedaļa – 47.n pants – 1. daļa – f apakšpunkts
f)  informācija, kurai jābūt pieejamai Komisijai, kā minēts 47.m pantā, kā arī tehniskie līdzekļi šīs informācijas izgūšanai;
f)  informācija, kurai jābūt pieejamai Komisijai, kā minēts 47.m pantā, kā arī tehniskie līdzekļi šīs informācijas izgūšanai; Komisija nodrošina, ka šāda datu izgūšana nerada nevajadzīgu administratīvu slogu dalībvalstīm;
Juridisks paziņojums - Privātuma politika