Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0371(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0306/2017

Ingediende teksten :

A8-0306/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/11/2017 - 8.21

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0472

Aangenomen teksten
PDF 265kWORD 51k
Donderdag 30 november 2017 - Brussel
Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 november 2017 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0755),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0003/2017),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0306/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
(1 bis)   De btw-kloof in de Unie wordt geschat op 12,8 % of 152 miljard euro per jaar, inclusief 50 miljard euro aan grensoverschrijdende btw-fraude; dit alles maakt van de btw een belangrijk thema dat op Unieniveau moet worden aangepakt.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
(5)  Aangezien een lidstaat van identificatie in het kader van de bijzondere regelingen de btw int en controleert ten behoeve van de lidstaten van verbruik, is het passend te voorzien in een mechanisme waarbij de lidstaat van identificatie een vergoeding ontvangt van de betrokken lidstaten van verbruik ter compensatie van de innings- en controlekosten. Aangezien het huidige systeem, waarbij een vergoeding wordt ingehouden van de btw-bedragen die de lidstaat van identificatie moet overmaken naar de lidstaten van verbruik, heeft geleid tot problemen voor de belastingdiensten, met name in verband met teruggaaf, moet deze vergoeding jaarlijks buiten de bijzondere regelingen worden berekend en betaald.
(5)  Aangezien een lidstaat van identificatie in het kader van de bijzondere regelingen de btw int en controleert ten behoeve van de lidstaten van verbruik, is het passend te voorzien in een mechanisme waarbij de lidstaat van identificatie een vergoeding ontvangt van de betrokken lidstaten van verbruik ter compensatie van de innings- en controlekosten. Aangezien het huidige systeem, waarbij een vergoeding wordt ingehouden van de btw-bedragen die de lidstaat van identificatie moet overmaken naar de lidstaten van verbruik, heeft geleid tot problemen voor de belastingdiensten, met name in verband met teruggaaf, moet deze vergoeding jaarlijks buiten de bijzondere regelingen worden berekend en betaald; tevens moet de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte, geldende wisselkoers worden toegepast wanneer er sprake is van een uitgekeerde korting tussen verschillende nationale valuta's.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Teneinde de verzameling van statistische gegevens over de toepassing van de bijzondere regelingen te vereenvoudigen, moet de Commissie worden gemachtigd om automatisch toegang te krijgen tot algemene informatie over de bijzondere regelingen die is opgeslagen in de elektronische systemen van de lidstaten, met uitzondering van gegevens over individuele belastingplichtigen.
(6)  Teneinde de verzameling van statistische gegevens over de toepassing van de bijzondere regelingen te vereenvoudigen, moet de Commissie worden gemachtigd om automatisch toegang te krijgen tot algemene informatie over de bijzondere regelingen die is opgeslagen in de elektronische systemen van de lidstaten, met uitzondering van gegevens over individuele belastingplichtigen. De lidstaten moeten worden aangespoord te waarborgen dat dergelijke informatie, indien dit nog niet het geval is, ter beschikking staat van andere relevante nationale autoriteiten, zodat zij btw-fraude en witwaspraktijken kunnen bestrijden.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)
(7 bis)   De communicatie tussen de Commissie en de lidstaten moet adequaat en doeltreffend verlopen, zodat de doelstellingen van deze verordening tijdig kunnen worden verwezenlijkt.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)   De bevoegde autoriteiten zouden fraudenetwerken aan de hand van IT-toepassingen sneller en vollediger kunnen identificeren, om deze vervolgens te bestrijden. Een gerichte en evenwichtige benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën kan de behoefte aan algemene fraudebestrijdingsmaatregelen van de lidstaten verminderen en tegelijkertijd de doeltreffendheid van het antifraudebeleid vergroten.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 904/2010
Afdeling 3 – Onderafdeling 1 – artikel 47 bis – alinea 1
De bepalingen van deze afdeling zijn geldig vanaf 1 januari 2021.
De bepalingen van deze afdeling zijn geldig vanaf 1 januari 2021. De lidstaten wisselen onverwijld alle in onderafdeling 2 genoemde informatie uit, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 904/2010
Afdeling 3 – Onderafdeling 3 – artikel 47 undecies – alinea 4
4.  Elke lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de gegevens van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de administratieve onderzoeken in die lidstaat.
4.  Elke lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de gegevens van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de administratieve onderzoeken in die lidstaat. Deze gegevens worden op de website van de Commissie bekendgemaakt.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 904/2010
Afdeling 3 – Onderafdeling 4 – artikel 47 terdecies – alinea 3 bis (nieuw)
Binnen twee jaar na de datum van toepassing van deze verordening verricht de Commissie een evaluatie om zeker te stellen dat de vergoeding haalbaar en kosteneffectief is en neemt zij zo nodig corrigerende maatregelen.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 904/2010
Afdeling 3 – Onderafdeling 5 – artikel 47 quaterdecies – alinea 1
De lidstaten verlenen de Commissie toegang tot de statistische informatie die is opgeslagen in hun elektronische systemen overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder d). Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.
De lidstaten verlenen de Commissie toegang tot de statistische informatie die is opgeslagen in hun elektronische systemen overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder d). Deze informatie bevat geen persoonsgegevens en wordt beperkt tot de informatie die noodzakelijk is voor relevante statistische doeleinden.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 904/2010
Afdeling 3 – Onderafdeling 6 – artikel 47 quindecies – alinea 1 – letter f
(f)  de in artikel 47 quaterdecies bedoelde inlichtingen waartoe de Commissie toegang heeft, alsook de technische middelen voor de extractie van deze inlichtingen.
f)  de in artikel 47 quaterdecies bedoelde inlichtingen waartoe de Commissie toegang heeft, alsook de technische middelen voor de extractie van deze inlichtingen. De Commissie ziet erop toe dat de extractie van gegevens geen onnodige administratieve lasten meebrengt voor de lidstaten.
Juridische mededeling - Privacybeleid