Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0371(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0306/2017

Teksty złożone :

A8-0306/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.21

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0472

Teksty przyjęte
PDF 500kWORD 50k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0755),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0003/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0306/2017),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Lukę w podatku VAT w Unii szacuje się na 12,8 %, czyli 152 mld EUR rocznie, w tym 50 mld EUR z powodu transgranicznych oszustw związanych z VAT, co czyni VAT poważnym problemem, którym należy się zająć na szczeblu Unii.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Jako że w ramach procedur szczególnych państwo członkowskie identyfikacji pobiera i kontroluje VAT w imieniu państw członkowskich konsumpcji, należy wprowadzić mechanizm, w którym państwo członkowskie identyfikacji otrzymywałoby od zainteresowanych państw członkowskich konsumpcji opłatę służącą zrekompensowaniu kosztów poboru i kontroli. Ponieważ jednak obecny system, w którym opłata jest potrącana od kwot VAT przekazywanych przez państwo członkowskie identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji, spowodował komplikacje dla administracji podatkowych, w szczególności w przypadku zwrotów, opłata taka powinna być obliczana i wypłacana corocznie, poza procedurami szczególnymi.
(5)  Jako że w ramach procedur szczególnych państwo członkowskie identyfikacji pobiera i kontroluje VAT w imieniu państw członkowskich konsumpcji, należy wprowadzić mechanizm, w którym państwo członkowskie identyfikacji otrzymywałoby od zainteresowanych państw członkowskich konsumpcji opłatę służącą zrekompensowaniu kosztów poboru i kontroli. Ponieważ jednak obecny system, w którym opłata jest potrącana od kwot VAT przekazywanych przez państwo członkowskie identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji, spowodował komplikacje dla administracji podatkowych, w szczególności w przypadku zwrotów, opłata taka powinna być obliczana i wypłacana corocznie, poza procedurami szczególnymi, a w przypadku wypłacania zwrotu w innej walucie krajowej powinien być stosowany obowiązujący kurs wymiany publikowany przez Europejski Bank Centralny.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  W celu uproszczenia gromadzenia danych statystycznych dotyczących stosowania procedur szczególnych należy upoważnić Komisję do automatycznego dostępu do ogólnych informacji związanych z procedurami szczególnymi przechowywanych w elektronicznych systemach państw członkowskich, z wyjątkiem danych dotyczących indywidualnych podatników.
(6)  W celu uproszczenia gromadzenia danych statystycznych dotyczących stosowania procedur szczególnych należy upoważnić Komisję do automatycznego dostępu do ogólnych informacji związanych z procedurami szczególnymi przechowywanych w elektronicznych systemach państw członkowskich, z wyjątkiem danych dotyczących indywidualnych podatników. Należy zachęcać państwa członkowskie do zapewnienia innym odpowiednim organom krajowym dostępności takich ogólnych informacji, jeżeli nie są one jeszcze dostępne, do celów zwalczania oszustw związanych z VAT i prania pieniędzy.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   Komunikacja między Komisją a państwami członkowskimi powinna być wystarczająca i skuteczna, tak aby można było na czas osiągnąć cele niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Wykorzystanie technologii informacyjnych do zwalczania oszustw może pozwolić właściwym organom szybciej i bardziej całościowo wykrywać sieci oszustów. Ukierunkowane i wyważone wykorzystanie nowych technologii może ograniczyć konieczność stosowania ogólnych środków zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich, a jednocześnie zwiększyć skuteczność polityki zwalczania oszustw.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Sekcja 3 – podsekcja 1 – artykuł 47a – akapit 1
Przepisy niniejszej sekcji stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
Przepisy niniejszej sekcji stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Państwa członkowskie niezwłocznie wymieniają się wszystkimi informacjami, o których mowa w podsekcji 2, chyba że przepisy wyraźnie stanowią inaczej.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Sekcja 3 – podsekcja 3 – artykuł 47j – ustęp 4
4.  Każde państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji dane kompetentnej osoby odpowiedzialnej za koordynację postępowań administracyjnych w tym państwie członkowskim.
4.  Każde państwo członkowskie przekazuje pozostałym państwom członkowskim i Komisji dane kompetentnej osoby odpowiedzialnej za koordynację postępowań administracyjnych w tym państwie członkowskim. Informacje te są publikowane na stronie internetowej Komisji.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Sekcja 3 – podsekcja 4 – artykuł 47l – akapit 3 a (nowy)
W ciągu dwóch lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu w celu zapewnienia rentowności i racjonalności opłat pod względem kosztów i, w razie konieczności, podejmuje działania korygujące.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Sekcja 3 – podsekcja 5 – artykuł 47m – akapit 1
Państwa członkowskie zapewniają Komisji dostęp do informacji statystycznych przechowywanych w swoich systemach elektronicznych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d). Informacje te nie zawierają danych osobowych.
Państwa członkowskie zapewniają Komisji dostęp do informacji statystycznych przechowywanych w swoich systemach elektronicznych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d). Informacje te nie zawierają danych osobowych i są ograniczone do informacji niezbędnych do odpowiednich celów statystycznych.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 904/2010
Sekcja 3 – podsekcja 6 – artykuł 47n – akapit 1 – litera f
f)  informacje, do których dostęp ma mieć Komisja zgodnie z art. 47m, jak również środki techniczne służące do wyszukiwania tych informacji.”;
f)  informacje, do których dostęp ma mieć Komisja zgodnie z art. 47m, jak również środki techniczne służące do wyszukiwania tych informacji. Komisja zapewnia, aby uzyskiwanie wyciągów danych nie nakładało zbędnych obciążeń administracyjnych na państwa członkowskie.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności