Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0371(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0306/2017

Texte depuse :

A8-0306/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/11/2017 - 8.21

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0472

Texte adoptate
PDF 351kWORD 50k
Joi, 30 noiembrie 2017 - Bruxelles
Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2016)0755),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0003/2017),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0306/2017),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Gaura veniturilor din TVA neîncasate era estimată la 12,8% sau 152 miliarde EUR pe an, inclusiv 50 miliarde EUR reprezentând fraudele transfrontaliere în materie de TVA, ceea ce face ca TVA să fie o chestiune importantă de tratat la nivelul Uniunii.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Deoarece în cadrul regimurilor speciale un stat membru de identificare colectează și controlează TVA-ul în contul statelor membre de consum, este oportun să se prevadă un mecanism prin care statul membru de identificare să beneficieze de un tarif din partea statelor membre de consum în cauză, pentru a compensa costurile de colectare și control. Cu toate acestea, deoarece sistemul actual, în cadrul căruia se reține un tarif din sumele de TVA care urmează să fie transferate de către statul membru de identificare statelor membre de consum, a creat complicații pentru administrațiile fiscale, în special în ceea ce privește returnările, un astfel de tarif ar trebui să fie calculat și plătit anual, în afara regimurilor speciale.
(5)  Deoarece în cadrul regimurilor speciale un stat membru de identificare colectează și controlează TVA-ul în contul statelor membre de consum, este oportun să se prevadă un mecanism prin care statul membru de identificare să beneficieze de un tarif din partea statelor membre de consum în cauză, pentru a compensa costurile de colectare și control. Cu toate acestea, deoarece sistemul actual, în cadrul căruia se reține un tarif din sumele de TVA care urmează să fie transferate de către statul membru de identificare statelor membre de consum, a creat complicații pentru administrațiile fiscale, în special în ceea ce privește returnările, un astfel de tarif ar trebui să fie calculat și plătit anual, în afara regimurilor speciale și, în cazul în care se fac rambursări între valute naționale diferite, ar trebui aplicată rata de schimb valutar în vigoare publicată de Banca Centrală Europeană.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Pentru a simplifica colectarea datelor statistice referitoare la aplicarea regimurilor speciale, Comisia ar trebui autorizată să acceseze automat informațiile generale referitoare la regimurile speciale, stocate în sistemele electronice ale statelor membre, cu excepția datelor referitoare la persoane impozabile individuale.
(6)  Pentru a simplifica colectarea datelor statistice referitoare la aplicarea regimurilor speciale, Comisia ar trebui autorizată să acceseze automat informațiile generale referitoare la regimurile speciale, stocate în sistemele electronice ale statelor membre, cu excepția datelor referitoare la persoane impozabile individuale. Statele membre ar trebui încurajate să ia toate măsurile necesare pentru a pune aceste informații generale la dispoziția altor autorități naționale relevante, dacă nu au făcut-o deja, cu scopul de a combate frauda în materie de TVA și spălarea de bani.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Comunicarea între Comisie și statele membre ar trebui să fie adecvată și eficace, pentru a îndeplini cu promptitudine obiectivele prezentului regulament.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Folosirea sistemelor IT pentru combaterea fraudelor le-ar putea permite autorităților competente să identifice mai rapid rețelele implicate în fraude și să-și lărgească raza de acțiune. O abordare „la țintă”, echilibrată, în utilizarea noilor tehnologii ar putea reduce necesitatea unor măsuri generale de combatere a fraudelor din partea statelor membre, mărind, totodată, eficiența politicii de combatere a fraudelor.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Secțiunea 3 – subsecțiunea 1 – articolul 47a - paragraful 1
Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică de la 1 ianuarie 2021.
Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică de la 1 ianuarie 2021. Statele membre își comunică între ele fără întârziere toate informațiile menționate la subsecțiunea 2, cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altceva.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Secțiunea 3 – subsecțiunea 3 – articolul 47j - aliniatul 4
4.  Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei detaliile referitoare la persoana competentă responsabilă pentru coordonarea anchetelor administrative din statul membru respectiv.
4.  Fiecare stat membru comunică celorlalte state membre și Comisiei detaliile referitoare la persoana competentă responsabilă pentru coordonarea anchetelor administrative din statul membru respectiv. Aceste informații se publică pe site-ul internet al Comisiei.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Secțiunea 3 – subsecțiunea 4 – articolul 47l - paragraful 3 a (nou)
În termen de doi ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia face o reexaminare pentru a verifica viabilitatea și rentabilitatea tarifului și, eventual, face rectificările care se impun.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Secțiunea 3 – subsecțiunea 5 – articolul 47m - paragraful 1
Statele membre acordă Comisiei acces la informațiile statistice stocate în sistemele lor electronice în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d). Aceste informații nu cuprind date cu caracter personal.
Statele membre acordă Comisiei acces la informațiile statistice stocate în sistemele lor electronice în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (d). Aceste informații nu cuprind deloc date cu caracter personal și se limitează la informațiile necesare în scopurile statistice relevante.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Secțiunea 3 – subsecțiunea 6 – articolul 47n - paragraful 1– litera f
(f)  informațiile la care trebuie să aibă acces Comisia, astfel cum se prevede la articolul 47m, precum și mijloacele tehnice pentru extragerea acestor informații.
(f)  informațiile la care trebuie să aibă acces Comisia, astfel cum se prevede la articolul 47m, precum și mijloacele tehnice pentru extragerea acestor informații. Comisia are grijă ca extragerea datelor să nu le impună statelor membre o sarcină administrativă inutilă.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate