Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0371(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0306/2017

Ingivna texter :

A8-0306/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.21

Antagna texter :

P8_TA(2017)0472

Antagna texter
PDF 258kWORD 44k
Torsdagen den 30 november 2017 - Bryssel
Administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri *
P8_TA(2017)0472A8-0306/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 30 november 2017 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0755),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0003/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0306/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)
1a.   Mervärdesskattefelet i unionen uppskattas till 12,8 % eller 152 miljarder EUR per år, varav 50 miljarder EUR i gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier, vilket gör mervärdesskatten till en viktig fråga som måste behandlas på unionsnivå.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 5
5.  Liksom under de särskilda ordningarna, när en identifieringsmedlemsstat uppbär och kontrollerar mervärdesskatt på konsumtionsmedlemsstaternas vägnar, är det lämpligt att föreskriva en mekanism varigenom identifieringsmedlemsstaten skulle erhålla en avgift från den berörda konsumtionsmedlemsstaten för att kompensera för kostnaderna för uppbörd och kontroll. Eftersom det nuvarande systemet varigenom en avgift kvarhålls av det mervärdesskattebelopp som identifieringsmedlemsstaten ska överföra till konsumtionsmedlemsstaten har orsakat problem för skatteförvaltningarna, i synnerhet när det gäller att hantera återbetalningar, bör denna avgift beräknas och betalas ut varje år, utanför de särskilda ordningarna.
5.  Liksom under de särskilda ordningarna, när en identifieringsmedlemsstat uppbär och kontrollerar mervärdesskatt på konsumtionsmedlemsstaternas vägnar, är det lämpligt att föreskriva en mekanism varigenom identifieringsmedlemsstaten skulle erhålla en avgift från den berörda konsumtionsmedlemsstaten för att kompensera för kostnaderna för uppbörd och kontroll. Eftersom det nuvarande systemet varigenom en avgift kvarhålls av det mervärdesskattebelopp som identifieringsmedlemsstaten ska överföra till konsumtionsmedlemsstaten har orsakat problem för skatteförvaltningarna, i synnerhet när det gäller att hantera återbetalningar, bör denna avgift beräknas och betalas ut varje år, utanför de särskilda ordningarna, och när återbetalningsbeloppet ska konverteras från en nationell valuta till en annan bör Europeiska centralbankens gällande växelkurs tillämpas.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 6
6.  För att förenkla insamlingen av statistiska uppgifter om tillämpningen av de särskilda ordningarna bör kommissionen tillåtas att automatiskt få tillgång till allmän information om de särskilda ordningar som lagras i medlemsstaternas elektroniska system, med undantag för uppgifter som rör enskilda beskattningsbara personer.
6.  För att förenkla insamlingen av statistiska uppgifter om tillämpningen av de särskilda ordningarna bör kommissionen tillåtas att automatiskt få tillgång till allmän information om de särskilda ordningar som lagras i medlemsstaternas elektroniska system, med undantag för uppgifter som rör enskilda beskattningsbara personer. Medlemsstaterna bör uppmanas att säkerställa att sådan allmän information också är tillgänglig för andra relevanta nationella myndigheter, om detta inte redan är fallet, i syfte att bekämpa mervärdesskattebedrägeri och penningtvätt.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
7a.   Kommunikationerna mellan kommissionen och medlemsstaterna bör vara ändamålsenliga och effektiva i syfte att uppnå målen för denna förordning i god tid.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
9a.   Utnyttjandet av it-verktyg i kampen mot bedrägeri kan ge de behöriga myndigheterna möjlighet att snabbare och mer systematiskt identifiera bedrägerinätverken. En målinriktad och balanserad strategi med stöd av ny teknik kan göra det möjligt för medlemsstaterna att minska de allmänna åtgärderna för bedrägeribekämpning och samtidigt göra bedrägeribekämpningspolitiken mer effektiv.
Ändring 6
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EU) nr 904/2010
Avsnitt 3 – underavsnitt 1 – artikel 47a
Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.
Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål utbyta all information som avses i underavsnitt 2, om inget annat uttryckligen anges.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EU) nr 904/2010
Avsnitt 3 – underavsnitt 3 – artikel 47j – punkt 4
4.  Varje medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om närmare uppgifter om den behöriga person som ansvarar för samordningen av administrativa utredningar i den medlemsstaten.
4.  Varje medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om närmare uppgifter om den behöriga person som ansvarar för samordningen av administrativa utredningar i den medlemsstaten. Dessa uppgifter ska offentliggöras på kommissionens webbplats.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EU) nr 904/2010
Avsnitt 3 – underavsnitt 4 – artikel 47l – stycke 3a (nytt)
Inom två år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen genomföra en översyn för att säkerställa att avgiften är genomförbar och kostnadseffektiv, och vid behov vidta korrigeringsåtgärder.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EU) nr 904/2010
Avsnitt 3 – underavsnitt 5 – artikel 47m
Medlemsstaterna ska låta kommissionen få tillgång till statistiska uppgifter som lagrats i deras elektroniska system i enlighet med artikel 17.1 d. Denna information får inte innehålla personuppgifter.
Medlemsstaterna ska låta kommissionen få tillgång till statistiska uppgifter som lagrats i deras elektroniska system i enlighet med artikel 17.1 d. Denna information får inte innehålla personuppgifter och ska begränsas till uppgifter som är nödvändiga för statistiska ändamål.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EU) nr 904/2010
Avsnitt 3 – underavsnitt 6 – artikel 47n – led f
f)  Den information som kommissionen ska ges tillträde till enligt vad som avses i artikel 47m, liksom de tekniska metoderna för att erhålla denna information.
f)  Den information som kommissionen ska ges tillträde till enligt vad som avses i artikel 47m, liksom de tekniska metoderna för att erhålla denna information. Kommissionen ska se till att framtagningen av information inte skapar en onödig administrativ börda för medlemsstaterna.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy