Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2849(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0649/2017

Debaty :

PV 29/11/2017 - 22
CRE 29/11/2017 - 22

Głosowanie :

PV 30/11/2017 - 8.22
CRE 30/11/2017 - 8.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0473

Teksty przyjęte
PDF 270kWORD 56k
Czwartek, 30 listopada 2017 r. - Bruksela
Sytuacja w Jemenie
P8_TA(2017)0473RC-B8-0649/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie (2017/2849(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje na temat Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 15 czerwca 2017 r.(1) i z dnia 25 lutego 2016 r.(2) w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie oraz rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji w Jemenie(3),

–  uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 8 października 2016 r. w sprawie ataków w Jemenie, z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zawieszenia broni w Jemenie i z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając oświadczenie komisarza UE ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa z dnia 11 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie,

–  ‎uwzględniając konkluzje Rady z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ataków na szpitale i szkoły stanowiących pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego(4), a także swoją rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów(5),

–  uwzględniając wytyczne UE dotyczące propagowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje nr 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uwzględniając oświadczenia specjalnego wysłannika ONZ do Jemenu Ismaila Ulda Szejka Ahmeda z dnia 30 stycznia, 12 lipca, 19 sierpnia i 26 października 2017 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając oświadczenie ówczesnego zastępcy sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Stephena O’Briena złożone na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 12 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Światowego Programu Żywnościowego (WFP), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z dnia 16 listopada 2017 r., w którym wezwano do natychmiastowego zniesienia blokady pomocy humanitarnej w Jemenie,

–  uwzględniając spotkanie darczyńców wysokiego szczebla ONZ poświęcone kryzysowi humanitarnemu w Jemenie, zorganizowane w dniu 25 kwietnia 2017 r., podczas którego zobowiązano się do przekazania kwoty w wysokości 1,1 mld USD, aby wypełnić lukę w finansowaniu na rok 2017 wynoszącą 2,1 mld USD,

–  uwzględniając decyzję Rady Praw Człowieka ONZ z września 2017 r. o zbadaniu wszystkich domniemanych naruszeń praw człowieka w trakcie konfliktu w Jemenie,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego wydane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w dniu 15 czerwca 2017 r., w którym wezwano strony konfliktu w Jemenie do konstruktywnego zaangażowania w dobrej wierze w wysiłki na rzecz rozwiązania konfliktu, a także oświadczenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zagrożenia klęską głodu w Jemenie,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że odbyło się już kilka rund negocjacji pod auspicjami ONZ, które nie przyniosły dotychczas znaczących postępów na drodze do politycznego rozwiązania sytuacji w Jemenie; mając na uwadze, że stronom konfliktu oraz ich regionalnym i międzynarodowym stronnikom, w tym Arabii Saudyjskiej i Iranowi, nie udało się doprowadzić do porozumienia w sprawie zawieszenia broni ani do jakiegokolwiek innego rodzaju ugody; mając również na uwadze, że nie ustają walki ani masowe bombardowania; mając na uwadze, że żadna ze stron nie odniosła zwycięstwa zbrojnego i jest mało prawdopodobne, aby nastąpiło to w przyszłości; mając na uwadze, że priorytetem UE oraz całej społeczności międzynarodowej powinno być znalezienie politycznego rozwiązania tego konfliktu pod auspicjami inicjatywy pokojowej ONZ w Jemenie;

B.  mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w Jemenie wciąż jest katastrofalna; mając na uwadze, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) uznała sytuację w Jemenie za „największy kryzys pod względem bezpieczeństwa żywnościowego na świecie”; mając na uwadze, że zdaniem Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) 20,7 mln osób w Jemenie wymaga pomocy, zwłaszcza żywnościowej, a 7 mln z nich stoi w obliczu „sytuacji kryzysowej pod względem bezpieczeństwa żywnościowego”; mając na uwadze, że 2,2 mln dzieci cierpi z powodu poważnego niedożywienia ostrego, a co dziesięć minut jedno dziecko umiera z przyczyn, którym można zapobiec; mając na uwadze, że 2,9 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych, a 1 mln to osoby powracające;

C.  mając na uwadze, że według ONZ od marca 2015 r., kiedy wojska koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej zaangażowały się w wojnę domową w Jemenie, w nalotach i walkach zginęło tam ponad 8000 osób, z czego 60 % to ludność cywilna, a ponad 50 000 osób zostało rannych, w tym wiele dzieci; mając na uwadze, że walki, zarówno w terenie, jak i w powietrzu, uniemożliwiły obserwatorom Biura ONZ ds. Praw Człowieka znajdującym się na miejscu dostęp do tego obszaru w celu oszacowania liczby ofiar wśród ludności cywilnej; mając na uwadze, że dane te odzwierciedlają jedynie przypadki śmierci i obrażeń, które Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka zdołało potwierdzić;

D.  mając na uwadze, że z powodu trwających walk i kryzysu humanitarnego cierpią szczególnie słabsze grupy społeczne, kobiety i dzieci; mając na uwadze wciąż rosnącą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej;

E.  mając na uwadze, że według organizacji Save the Children w Jemenie każdego dnia umiera 130 dzieci; mając na uwadze, że oprócz 1,6 mln dzieci, które w ogóle nie rozpoczęły nauki w szkole przed wybuchem konfliktu, co najmniej 1,8 mln uczniów musiało ją porzucić;

F.  mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, iż ponad połowa wszystkich placówek opieki zdrowotnej została zamknięta z powodu uszkodzeń, zniszczeń lub braku funduszy, oraz że występują poważne niedobory środków medycznych; mając na uwadze, że 30 000 kluczowych pracowników służby zdrowia nie otrzymało wynagrodzenia od ponad roku;

G.  mając na uwadze, że zniszczenie infrastruktury i zapaść usług użyteczności publicznej przyczyniły się do wybuchu epidemii cholery; mając na uwadze, że według informacji OCHA z dnia 2 listopada 2017 r. od 27 kwietnia 2017 r. odnotowano blisko 895 000 podejrzeń zachorowań na cholerę i prawie 2 200 przypadków śmiertelnych; mając na uwadze, że ponad połowa podejrzeń zachorowania dotyczyła dzieci; mając na uwadze, że trudno jest dokładnie ustalić faktyczną liczbę przypadków cholery ze względu na ograniczony dostęp do wielu regionów, a wiele osób, u których podejrzewa się chorobę, jest poddawanych leczeniu zanim zostaną w pełni zdiagnozowane;

H.  mając na uwadze, że prawie 90 % podstawowych produktów żywnościowych w kraju pochodzi z importu; mając na uwadze, że specjalny sprawozdawca ONZ ds. negatywnego wpływu jednostronnych środków przymusu podkreślał już w przeszłości, że powietrzna i morska blokada Jemenu narzucona przez siły koalicyjne jest jedną z głównych przyczyn trwającej katastrofy humanitarnej; mając na uwadze, że blokada ta ograniczyła i przerwała przywóz i wywóz żywności, paliwa i środków medycznych, jak również pomoc humanitarną; mając na uwadze nieuzasadnione opóźnienie i/lub odmowy wejścia statków do portów Jemenu, co na mocy prawa międzynarodowego stanowi bezprawny jednostronny środek przymusu (UCM);

I.  mając na uwadze, że sytuacja humanitarna w Jemenie uległa dalszemu pogorszeniu na skutek blokady kraju na granicach lądowych, morskich i powietrznych, nałożonej w dniu 6 listopada 2017 r. przez koalicję pod przywództwem Arabii Saudyjskiej; mając na uwadze, że ponownie otwarto port morski Aden i przejście lądowe al-Wadea na granicy między Arabią Saudyjską a Jemenem; mając na uwadze, że przejęte w marcu 2015 r. przez rebeliantów Huti porty Al-Hudajda i Saleef oraz port lotniczy w Sanie, przez które do Jemenu dociera około 80 % przywozów, w tym towarów komercyjnych i pomocy humanitarnej, nadal podlegają jednak blokadzie; mając na uwadze, iż organizacje darczyńców ostrzegają, że jeśli blokada nie zostanie zniesiona, w Jemenie zapanuje głód, jakiego świat nie widział od dziesięcioleci, i który pochłonie miliony ofiar;

J.  mając na uwadze, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216 wyraźnie stanowi, że Komitet Sankcji klasyfikuje osoby odpowiedzialne jako „utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej w Jemenie”;

K.  mając na uwadze, że w ostatnich tygodniach siły koalicyjne zintensyfikowały prowadzone ataki powietrzne na Sanę i jej okolice, powodując ofiary śmiertelne wśród ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury; mając na uwadze, że prowadzone przez Arabię Saudyjską ataki lotnicze doprowadziły do śmierci i obrażeń przypadkowych osób, z pogwałceniem prawa konfliktów zbrojnych, w tym w wyniku stosowania broni kasetowej zakazanej na szczeblu międzynarodowym; mając na uwadze, że w dniu 4 listopada 2017 r. rebelianci Huti wystrzelili rakietowe pociski balistyczne skierowane w główne międzynarodowe lotnisko cywilne w Rijadzie; mając na uwadze, że w tym roku w kierunku terytorium Arabii Saudyjskiej wystrzelono dziesiątki innych rakiet; mając na uwadze, że prawo konfliktów zbrojnych zakazuje umyślnych masowych ataków na ludność cywilną; mając na uwadze, że tego rodzaju ataki uważane są za zbrodnie wojenne, a osoby, które je popełniają, mogą być za te zbrodnie ścigane;

L.  mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie stanowi poważne zagrożenie dla stabilności w regionie, w szczególności w Rogu Afryki, regionie Morza Czerwonego i całego Bliskiego Wschodu; mając na uwadze, że Al-Kaida Półwyspu Arabskiego (AQAP) wykorzystała pogorszenie się sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa w Jemenie do rozszerzenia zasięgu swej obecności oraz zwiększenia liczby i skali zamachów terrorystycznych; mając na uwadze, że AQAP oraz tzw. Państwo Islamskie (ISIS/Daisz) ugruntowały swoją obecność w Jemenie i dokonały zamachów terrorystycznych, w wyniku których zginęły setki ludzi;

M.  mając na uwadze, że wobec wspieranych przez Iran sił Huti i sił lojalnych wobec Alego Abdullaha Saleha obowiązuje międzynarodowe embargo na dostawy broni; mając na uwadze, że zgodnie z 18. rocznym sprawozdaniem UE w sprawie wywozu broni od czasu eskalacji konfliktu państwa członkowskie UE w dalszym ciągu zezwalają na transfer broni do Arabii Saudyjskiej z naruszeniem postanowień wspólnego stanowiska Rady 2003/805/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli wywozu broni; mając na uwadze, że w rezolucji Parlamentu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie wezwano wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel do rozpoczęcia inicjatywy mającej na celu nałożenie przez UE embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

N.  mając na uwadze, że według UNICEF edukacja 2 mln dzieci została całkowicie wstrzymana; mając na uwadze, że według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ponad 1700 szkół nie nadaje się obecnie do użytku z powodu szkód związanych z konfliktem lub ponieważ przebywają w nich osoby wewnętrznie przesiedlone bądź szkoły te są okupowane przez uzbrojone grupy; mając na uwadze, że udokumentowano przypadki rekrutowania i wykorzystywania dzieci do walki lub pełnienia obowiązków wojskowych; mając na uwadze, że ze względu na brak wynagrodzenia przez ponad rok tysiące nauczycieli zostało zmuszonych do porzucenia pracy w celu znalezienia alternatywnych źródeł dochodów; mając na uwadze, że nieliczne szkoły, które nadal funkcjonują, są trudno dostępne ze względu na zniszczenie podstawowej infrastruktury;

O.  mając na uwadze, że dziennikarze systematycznie spotykają się z odmową wjazdu do Jemenu ze strony koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, co obejmuje również zakaz wstępu do samolotów z pomocą ONZ lecących do kontrolowanej przez rebeliantów Huti stolicy, Sany;

P.  mając na uwadze, że decyzje o dodaniu pewnych osób do wykazu celów w ramach operacji prowadzonych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych podejmuje się często bez nakazu czy orzeczenia sądowego; mając na uwadze, że namierzanie, a następnie zabijanie niektórych osób ma miejsce bez rzetelnego procesu sądowego;

Q.  mając na uwadze, że od momentu wybuchu konfliktu Unia Europejska przeznaczyła na pomoc humanitarną 171,7 mln EUR; mając na uwadze, że pomoc humanitarna ze strony UE koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu opieki zdrowotnej, żywności, bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony, schronienia oraz zaopatrzenia w wodę i urządzenia sanitarne;

R.  mając na uwadze, że pomimo zorganizowanego w Genewie w kwietniu 2017 r. spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie – podczas którego różne kraje i organizacje złożyły zobowiązania na kwotę 1,1 mld USD – na dzień 21 listopada 2017 r. darczyńcy wypłacili fundusze w wysokości jedynie 56,9 % z kwoty 2,3 mld USD na potrzeby humanitarne Jemenu w roku 2017, o którą zaapelowała ONZ;

1.  potępia z całą surowością utrzymującą się w Jemenie przemoc i wszelkie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę, kwalifikujące się jako zbrodnie wojenne; wyraża głębokie zaniepokojenie alarmującym pogorszeniem się sytuacji humanitarnej w Jemenie; głęboko ubolewa nad ofiarami śmiertelnymi spowodowanymi konfliktem oraz nad wyjątkowym cierpieniem osób pozbawionych pomocy humanitarnej i artykułów pierwszej potrzeby, zaangażowanych w walkę, wysiedlanych lub tracących dobytek, oraz składa kondolencje rodzinom ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

2.  ponownie wyraża pełne poparcie dla działań Sekretarza Generalnego ONZ i specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ ds. Jemenu podejmowanych w celu wznowienia negocjacji; podkreśla, że jedynie polityczne rozwiązanie konfliktu osiągnięte przy udziale wszystkich stron i w drodze negocjacji może przywrócić pokój i utrzymać jedność, suwerenność, niepodległość oraz integralność terytorialną Jemenu; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnych kontaktów ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację konfliktu i wynegocjowanie jego rozwiązania; apeluje do Arabii Saudyjskiej i Iranu, by pracowały nad zakończeniem walk w Jemenie i poprawą stosunków dwustronnych; apeluje do Iranu, aby natychmiast zaprzestał udzielania wsparcia siłom Huti w Jemenie, zarówno bezpośrednio, jak i przez pośredników;

3.  zwraca się do wszystkich stron konfliktu, by jak najszybciej porozumiały się w sprawie zaprzestania działań wojennych pod nadzorem ONZ, co byłoby pierwszym krokiem do wznowienia rozmów pokojowych pod egidą ONZ; wzywa wszystkie strony, aby jak najszybciej w dobrej wierze i bez warunków wstępnych zaangażowały się w nową rundę negocjacji pokojowych prowadzonych przez ONZ; wyraża ubolewanie z powodu decyzji bojowników Huti i ich sojuszników o odrzuceniu Ismaila Oulda Szejka Ahmeda jako negocjatora pokoju;

4.  apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o jak najszybsze przedstawienie zintegrowanej strategii UE dotyczącej Jemenu oraz wznowienie wysiłków na rzecz inicjatywy pokojowej dla Jemenu pod auspicjami ONZ; ponownie wyraża poparcie dla wysiłków podejmowanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) z myślą o ułatwieniu wznowienia negocjacji, oraz wzywa wszystkie strony konfliktu do zareagowania w sposób konstruktywny i bez stawiania warunków wstępnych; podkreśla, że dla ułatwienia powrotu do rozmów politycznych zasadnicze znaczenie będzie miało wdrożenie środków budowy zaufania, takich jak uwolnienie więźniów politycznych, natychmiastowe kroki w kierunku trwałego zawieszenia broni, mechanizm monitorowania przez ONZ wycofywania sił, łatwiejszy dostęp dla pomocy humanitarnej i działalności handlowej, inicjatywy dyplomacji obywatelskiej podejmowane przez podmioty związane z obszarami polityki, bezpieczeństwa i społeczeństwa obywatelskiego;

5.  ubolewa nad zamknięciem przez Arabię Saudyjską i jej partnerów koalicyjnych jemeńskich portów morskich, lotnisk i lądowych przejść granicznych, które doprowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji w kraju; uważa, że działania koalicji na rzecz wznowienia ruchu w porcie Aden i otwarcia przejścia granicznego al-Wadea stanowią krok w dobrym kierunku; wzywa koalicję do zapewnienia natychmiastowego wznowienia działalności portów Al-Hudajda i Saleef oraz otwarcia granic lądowych, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz podstawowych towarów handlowych;

6.  zaznacza, że z myślą zarówno o rozwiązaniu kryzysu humanitarnego, jak i o zbudowaniu zaufania między stronami w sposób prowadzący do negocjacji politycznych, Rada Bezpieczeństwa ONZ zachęca do szybkiego porozumienia w sprawie wysłania dodatkowych obserwatorów z ramienia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji, zwiększenia przepustowości wszystkich portów jemeńskich, a także dostępu do lotniska w Sanie;

7.  apeluje do wszystkich stron, by umożliwiły natychmiastowy i pełny dostęp organizacji humanitarnych do obszarów dotkniętych konfliktem w celu dotarcia do osób w potrzebie, oraz domaga się zapewnienia bezpieczeństwa pracowników organizacji pomocowych; wzywa Radę i Radę Bezpieczeństwa ONZ, by w ramach wdrażania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216 wskazały osoby utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej w Jemenie i nałożyły na nie ukierunkowane sankcje;

8.  potępia także masowe ataki powietrzne sił koalicyjnych, które powodują ofiary wśród ludności cywilnej, w tym dzieci, oraz zniszczenia infrastruktury cywilnej i medycznej; potępia podobne masowe ataki ze strony Huti i sił sojuszniczych, w wyniku których śmierć poniosły osoby cywilne, a także wykorzystywanie przez te ugrupowania szpitali i szkół jako baz do przeprowadzanych ataków;

9.  potępia masowe ataki rakietowe na miasta Arabii Saudyjskiej, w szczególności atak na główne cywilne Międzynarodowe Lotnisko Króla Chalida w Rijadzie, dokonany w dniu 4 listopada 2017 r. przez siły Huti i siły lojalne wobec Alego Abdullaha Saleha;

10.  wzywa wszystkie strony do zapewnienia dziennikarzom wstępu na wszystkie terytoria i do wszystkich stref konfliktu w kraju; zauważa, że zakaz wjazdu dziennikarzy do kraju wprowadzony przez Jemen skutkuje brakiem informacji w mediach na temat kryzysu, co z kolei utrudnia wysiłki pracowników organizacji humanitarnych zmierzające do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej i darczyńców na katastrofalną sytuację; z zadowoleniem przyjmuje niedawne uwolnienie Yahyi Abdulraqeeba al-Jubeihiego, Abeda al-Mahziriego i Kamela al-Khozaniego oraz domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich pozostałych uwięzionych dziennikarzy;

11.  wzywa wszystkie strony do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, do zapewnienia ochrony ludności cywilnej i powstrzymania się od bezpośrednich ataków na infrastrukturę cywilną, w szczególności na obiekty medyczne i systemy zaopatrzenia w wodę;

12.  przypomina, że celowe atakowanie cywilów i infrastruktury cywilnej, w tym szpitali i personelu medycznego, stanowi poważne naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego; apeluje do społeczności międzynarodowej, by doprowadziła do międzynarodowego postępowania karnego przeciwko osobom odpowiedzialnym za naruszanie prawa międzynarodowego w Jemenie; w związku z tym w pełni popiera decyzję Rady Praw Człowieka ONZ o ustanowieniu niezależnego międzynarodowego organu w celu przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia w sprawie zbrodni popełnionych w czasie konfliktu w Jemenie;

13.  w pełni popiera wysiłki państw członkowskich UE i państw trzecich zmierzające do ustanowienia międzynarodowego mechanizmu w celu zebrania dowodów i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych poważnych naruszeń praw człowieka i łamania międzynarodowego prawa humanitarnego; podkreśla, że aby osiągnąć długoterminowe rozwiązanie tego konfliktu niezbędne jest zapewnienie odpowiedzialności za naruszenia; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje powołanie grupy wysokiej rangi ekspertów międzynarodowych i regionalnych posiadającej mandat do monitorowania i sporządzania sprawozdań na temat sytuacji praw człowieka w Jemenie, a także do przeprowadzenia kompleksowej analizy wszystkich domniemanych naruszeń i nadużyć międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i innych odpowiednich i mających zastosowanie obszarów prawa międzynarodowego, których od marca 2015 r. dopuściły się wszystkie strony konfliktu, ubolewa nad faktem, że powstrzymano wysiłki zmierzające do wszczęcia niezależnego śledztwa;

14.  wyraża poważne obawy, że organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne, takie jak ISIS/Daisz i AQAP, wykorzystują brak stabilności w Jemenie do własnych celów; wzywa rząd Jemenu do przyjęcia odpowiedzialności za walkę z ISIS/ Daisz i AQAP; podkreśla, że wszystkie strony konfliktu muszą podjąć zdecydowane kroki przeciwko takim grupom, których działania stanowią poważne zagrożenie dla wynegocjowanego porozumienia i bezpieczeństwa w regionie i poza nim; potwierdza zaangażowanie UE w działania przeciwko grupom ekstremistycznym i ich ideologiom oraz podkreśla potrzebę uczynienia tego samego przez strony w regionie;

15.  wzywa Radę, aby skutecznie wspierała przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, zgodnie z odnośnymi wytycznymi UE; podkreśla w szczególności potrzebę rygorystycznego stosowania przez wszystkie państwa UE zasad określonych we wspólnym stanowisku 2008/944/CFSP; w związku z tym przypomina o swojej rezolucji w sprawie Jemenu z dnia 25 lutego 2016 r., w której apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o podjęcie inicjatywy, której celem jest nałożenie embarga UE na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej ze względu na poważne zarzuty dotyczące naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez ten kraj w Jemenie oraz fakt, że dalsze wydawanie zezwoleń na sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej byłoby sprzeczne ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

16.  popiera apel UE do wszystkich stron konfliktu o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków, aby zapobiegać przemocy w każdej postaci, w tym przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w sytuacjach konfliktu zbrojnego, oraz aby na taką przemoc reagować; zdecydowanie potępia łamanie praw dziecka i jest zaniepokojony ograniczonym dostępem dzieci nawet do podstawowej opieki zdrowotnej i edukacji; potępia werbowanie i wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy w działaniach wojennych, czy to przez siły rządowe, czy też zbrojne grupy opozycyjne;

17.  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązania podjęte podczas spotkania darczyńców wysokiego szczebla w sprawie kryzysu humanitarnego w Jemenie i podkreśla potrzebę skoordynowanych działań humanitarnych pod kierownictwem ONZ, aby ulżyć w cierpieniu jemeńskiej ludności; apeluje o natychmiastowe uruchomienie środków przeznaczonych dla Jemenu i całkowite sfinansowanie planu ONZ pomocy humanitarnej dla Jemenu na 2017 r.;

18.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE i jej państwa członkowskie gotowe są zwiększyć pomoc humanitarną świadczoną ludności w całym kraju, żeby sprostać rosnącym potrzebom oraz uruchomić pomoc rozwojową na finansowanie projektów w kluczowych sektorach;

19.  zdecydowanie popiera działania zastępcy sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych i koordynatora pomocy kryzysowej Marka Lowcocka i jego poprzednika Stephena O’Briena w dążeniu do złagodzenia cierpień ludności jemeńskiej;

20.  wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby oprócz nieszczędzenia wysiłków humanitarnych i politycznych wspierały działania na rzecz budowania pokoju i odporności na kryzysy, w tym dzięki wspieraniu podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych struktur gospodarczych i zarządzających dla zapewnienia szybkiego przywrócenia podstawowych usług i infrastruktury, pobudzenia lokalnej gospodarki oraz propagowania pokoju i spójności społecznej;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0273.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0066.
(3) Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0201.
(5) Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 110.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności