Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0282B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0380/2017

Внесени текстове :

A8-0380/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0476

Приети текстове
PDF 584kWORD 63k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Изменения към няколко регламента в областта на земеделието и развитието на селските райони ***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013, (EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0605),

—  като взе предвид решението на Председателския съвет от 16 ноември 2017 г. за това да се раздели предложението на Комисията и да се даде разрешение на комисията по земеделие и развитие на селските райони да изготви отделен законодателен доклад за разпоредбите, които се отнасят до правомощията на тази комисия, а именно членове 267—270 и 275 от предложението на Комисията,

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и параграф 3 и член 42, член 43, параграф 2 и буква б) от член 168, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Становище № 1/2017 на Европейската сметна палата от 26 януари 2017 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 11 май 2017 г.(3),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A8-0211/2017),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от комисията по земеделие и развитие на селските райони съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, представено по-долу, и поетия с писмо от 15 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския Съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0380/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  подчертава, че разделянето на предложението на Комисията има за цел да позволи разпоредбите, отнасящи се до правомощията на комисията по земеделие и развитие на селските райони, да се прилагат считано от 1 януари 2018 г., и че останалата част от предложението на Комисията(4) ще бъде разгледано на по-късен етап;

5.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 91, 23.3.2017 г., стр. 1.
(2) ОВ С 75, 10.3.2017 г., стр. 63.
(3) ОВ C 306, 15.9.2017 г., стр. 64.
(4) Номер на процедура 2016/0282A(COD).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Регламент (EС) № 1306/2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1307/2013 за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика, Регламент (EС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и Регламент (EС) № 652/2014 за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал
P8_TC1-COD(2016)0282B

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2393.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на европейския парламент

Новите правила относно организациите на производителите и конкурентното право (Обща организация на пазарите)

Европейският парламент припомня, че съгласно член 42 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) правилата относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е решено от Европейския парламент и Съвета, като се вземат предвид целите на Общата селскостопанска политика (ОСП), определени в член 39 от Договора.

Както е посочено в Договора, и в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз(1), целите на ОСП имат предимство пред тези на политиката в областта на конкуренцията. Въпреки това селскостопанските пазари не са освободени от прилагането на правото в областта на конкуренцията. Адаптирането на правилата на конкуренцията по отношение на селскостопанските специфики е прерогатив на съзаконодателите — Европейския парламент и Съвета.

В този контекст, Европейският парламент чрез настоящия регламент предлага разясняване на връзката между правилата на ОСП, по-специално относно ролята и задачите на организациите на производители и асоциациите на организации на производители, и прилагането на европейското право в областта на конкуренцията. Това пояснение е необходимо поради съществуващата несигурност относно прилагането на тези правила и е от съществено значение за постигане на целта на Съюза за засилване на позицията на земеделските стопани в рамките на веригата за доставки на храни. Предложенията на Европейския парламент са въз основа на препоръките в доклада на Agri-Market (AMTF) от 14 ноември 2016 г. Тези препоръки се основават на поредица от заседания и становища, получени от всички участници във веригата за доставки на храни: производители, преработватели и търговци на дребно.

Европейският парламент има за цел да опрости и изясни условията, при които организациите на производители или асоциациите на организации на производители във всички сектори, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, могат да извършват, от името на техните членове, дейности по планиране на производството, пускане на пазара, водене на преговори за сключване на договори за доставката на селскостопанските продукти и оптимизиране на производствените разходи. Тези задачи по същество изискват наличието на някои практики, включително вътрешни консултации и обмен на търговска информация в рамките на тези субекти. Поради това се предлага тези практики да попадат извън обхвата на забраната за антиконкурентни споразумения, посочени в член 101, параграф 1 от ДФЕС, както и организациите на производители или асоциациите на организации на производители, които извършват поне една стопанска дейност, да се ползват с дерогация от прилагането на настоящия член. Тази дерогация обаче не е абсолютна: органите за защита на конкуренцията запазват възможността да се намесят, ако считат, че такива дейности има вероятност да изключат конкуренцията или застрашават постигането на целите на ОСП.

Ролята и задачите на организациите на производители или асоциациите на организации на производители и техните отношения с конкурентното право биват уточнени по този начин. Без да се засягат институционалните прерогативи на Комисията, Европейският парламент счита, че новите правила не изискват допълнително пояснение под формата на насоки на Европейската комисия.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Относно член 1 — Развитие на селските райони

—  Удължаване на времетраенето на програмите за развитие на селските райони

Разходи, свързани с програмите за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., одобрени в съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, ще продължат да могат да бъдат финансирани от ЕЗФРСР, ако са платени на бенефициерите най-късно до 31 декември 2023 г. Комисията ще разгледа възможностите за продължаване на подкрепата за развитие на селските райони след 2020 г. в контекста на своето предложение за следващата МФР.

—  Управление на риска

Комисията потвърждава намерението си да извърши преглед на функционирането и ефективността на инструментите за управление на риска, които понастоящем са включени в Регламент (ЕС) № 1305/2013, в контекста на предложението ѝ относно модернизирането и опростяването на общата селскостопанска политика.

—  Санкции за Leader

Комисията потвърждава намерението си да преразгледа ефективността и пропорционалността на санкциите за LEADER, включени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията.

Относно член 2 — Хоризонтален регламент

—  Резерв за кризисни ситуации

Комисията потвърждава, че функционирането на резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор и възстановяването на бюджетните кредити, свързани с финансовата дисциплина, както е предвидено в членове 25 и 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, ще бъдат преразгледани в контекста на подготовката за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) с цел да се даде възможност за ефективна и навременна намеса в периодите на пазарна криза.

—  Единен одит

Комисията подкрепя подхода за единен одит, както се потвърждава от предложението за член 123 от новия Финансов регламент. Също така, Комисията потвърждава, че още в настоящата правна рамка за управление и контрол на земеделските разходи, създадена с Регламент (ЕС) № 1306/2013, вече се дава възможност за такъв подход и че това е отразено в нейната одитна стратегия за периода 2014—2020 г. По-специално, когато становището на сертифициращия орган в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се счита за надеждно, Комисията взема предвид това становище, когато се оценява нуждата от одити на съответната разплащателна агенция.

Относно член 3 — Преки плащания

—  План за протеините

Комисията потвърждава намерението си да преразгледа положението с търсенето и предлагането на растителни протеини в ЕС и да обмисли възможността за създаване на „Европейска стратегия за растителните протеини“ с оглед на по-нататъшното насърчаване на производството на растителни протеини в ЕС по икономически и екологично надежден начин.

Относно член 4 — Обща организация на пазарите

—  Доброволно намаляване на производството

Комисията потвърждава, че Регламент (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти вече съдържа, в членове 219 и 221, необходимата правна база, която ѝ позволява, при условие че има налични бюджетни ресурси, да се справя с пазарните смущения и други специфични проблеми, включително на регионално ниво, с възможност за предоставяне на пряка финансова помощ за земеделските производители. Освен това предложението на Комисията да се включи специфичен за сектора инструмент за стабилизиране на доходите към Регламент (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони ще даде възможност на държавите членки да включат в своите програми за развитие на селските райони възможността за компенсиране на земеделските производители в конкретен сектор, в случай на значителен спад в техните доходи.“

Освен това Комисията потвърждава, че член 219 позволява да се въведат, в случай на пазарни смущения или заплахата от тях, схеми, съгласно които помощта от Съюза се предоставя на производителите, които поемат ангажимент да намалят производството си на доброволна основа, включително необходимите подробности за работата на тази схема (Пример: Делегиран регламент (ЕС) № 2016/1612 на Комисията, ОВ L 242, 9.9.2016 г., стр. 4).

—  Признаване на транснационалните междубраншови организации

Комисията припомня, че правилата относно сътрудничеството между производителите за признаване на транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители или транснационални междубраншови организации, включително необходимото административно сътрудничество между съответните държави членки, понастоящем са установени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/232 на Комисията. Функционирането и адекватността на тези правила ще бъдат преразгледани в контекста на текущия процес на модернизиране и опростяване на ОСП.

—  Нелоялни търговски практики

Комисията потвърждава, че е стартирала инициатива за веригата за доставка на храни, която понастоящем се осъществява чрез различните етапи, изисквани от Насоките за по-добро регулиране. Тя ще вземе решение относно евентуално законодателно предложение след приключването на тази процедура, ако е възможно през първата половина на 2018 г.

—  Сътрудничество между производителите

Комисията взема под внимание споразумението между Парламента и Съвета относно измененията на членове 152, 209, 222 и 232. Комисията отбелязва, че измененията, приети от Парламента и Съвета, са съществени по своя характер и включени без оценка на въздействието, както се изисква от точка 15 на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Това води до нежелано равнище на правна и процедурна несигурност, чието въздействие и последици не са известни.

Тъй като промените в първоначалното предложение на Комисията, взети заедно, водят до важни промени в правната рамка, Комисията отбелязва със загриженост, че някои от новите разпоредби в полза на организации на производителите биха могли да имат за последица застрашаването на жизнеспособността и благосъстоянието на дребните земеделски производители и интереса на потребителите. Комисията потвърждава ангажимента си да поддържа ефективна конкуренция в селскостопанския сектор и да гарантира пълното действие на целите на ОСП, определени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В този контекст Комисията отбелязва, че измененията, договорени от съзаконодателите, предвиждат само много ограничена роля както за Комисията, така и за националните органи за защита на конкуренцията, които да предприемат действия, за да запазят ефективната конкуренция.

Съгласието като цяло на Комисията по предложението „Омнибус“, включително измененията, по които беше постигнато съгласие между Европейския парламент и Съвета, не засяга евентуални бъдещи предложения, които Комисията може да направи в тези области в контекста на реформата на общата селскостопанска политика за периода след 2020 г., и други инициативи, които са специално предназначени за решаването на някои от въпросите, засегнати от текста, приет от Европейския парламент и Съвета.

Комисията изразява съжаление, че въпросът относно много ограничената роля както за Комисията, така и за националните органи за защита на конкуренцията с оглед на действията им за запазване на ефективната конкуренция, не е разгледан по задоволителен начин от съзаконодателите и изразява загриженост във връзка с възможните последствия от това ограничение за земеделските стопани и потребителите. Комисията отбелязва, че правният текст следва да се тълкува по начин, който е в съответствие с Договора, и по-специално по отношение на възможността на Комисията и националните органи за защита на конкуренцията да се намесят, ако дадена организация на производители, която обхваща голям дял от пазара, се опитва да ограничи свободата на действие на своите членове. Комисията изразява съжалението си, че тази възможност не е изрично гарантирана в правния текст.

(1)Решение по дело Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, точка 23; Решение по дело Германия/Съвет, C-280/93, EU:C:1994:367, точка 61.

Правна информация - Политика за поверителност