Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0282B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0380/2017

Předložené texty :

A8-0380/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0476

Přijaté texty
PDF 446kWORD 59k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
Změny některých nařízení v oblasti zemědělství a rozvoje venkova ***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014 (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0605),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. listopadu 2017 rozdělit návrh Komise na dvě části a pověřit Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vypracováním zvláštní legislativní zprávy pro ustanovení, která spadají do působnosti tohoto výboru, konkrétně články 267 až 270 a článek 275 návrhu Komise,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a 3 a články 42, 43 odst. 2 a článek 168 odst. 4 písm. b Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2017 ze dne 26. ledna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 11. května 2017(3),

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0211/2017),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. listopadu 2017 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0380/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

4.  zdůrazňuje, že rozdělení návrhu Komise má umožnit, aby ustanovení, která spadají do působnosti Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, bylo možné uplatňovat již od 1. ledna 2018, zatímco zbývající část návrhu Komise(4) bude projednána později;

5.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 91, 23.3.2017, s. 1.
(2) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 63.
(3) Úř. věst. C 306, 15.9.2017, s. 64.
(4) Číslo postupu 2016/0282A(COD).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin
P8_TC1-COD(2016)0282B

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2393.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Nová pravidla týkající se organizací producentů a práva v oblasti hospodářské soutěže (společná organizace trhů se zemědělskými produkty)

Evropský parlament připomíná, že podle článku 42 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) se pravidla hospodářské soutěže vztahují na zemědělskou produkci a obchod se zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který vymezí Parlament a Rada se zřetelem k cílům společné zemědělské politiky (SZP), jak jsou stanoveny v článku 39 této Smlouvy.

Jak stanoví tato smlouva a v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie(1), jsou cíle SZP nadřazeny cílům v oblasti evropské politiky hospodářské soutěže. Zemědělské trhy však nejsou z působnosti práva v oblasti hospodářské soutěže vyňaty. Uzpůsobení předpisů hospodářské soutěže specifikům zemědělství je výsadou spolunormotvůrců, tedy Evropského parlamentu a Rady.

V této souvislosti Evropský parlament prostřednictvím tohoto nařízení hodlá objasnit vztah mezi pravidly SZP, zejména úlohou a posláním organizací producentů a sdružení těchto organizací, a uplatňováním evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Takovéto vysvětlení je nezbytné s ohledem na současnou nejistotu při provádění těchto pravidel a má zásadní význam pro splnění cíle Unie, kterým je posílit postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce. Návrhy Evropského parlamentu vycházejí z doporučení uvedených ve zprávě pracovní skupiny pro zemědělské trhy (AMTF) ze dne 14. listopadu 2016. Tato doporučení se zakládala na několika slyšeních a příspěvcích všech aktérů potravinového řetězce: producentů, zpracovatelů a maloobchodníků.

Cílem Evropského parlamentu je zjednodušit a vyjasnit podmínky, za nichž mohou organizace producentů nebo sdružení těchto organizací ve všech odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 jménem svých členů plánovat produkci zemědělských produktů, umisťovat je na trh, sjednávat smlouvy na jejich dodávku a optimalizovat jejich produkční náklady. Tyto úkoly v podstatě vyžadují, aby existovaly určité postupy, včetně interních konzultací a výměny obchodních informací v rámci těchto subjektů. Z tohoto důvodu se navrhuje, aby tyto postupy nespadaly do působnosti zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, který je uveden v čl. 101 odst. 1 SFEU, a aby organizace producentů a sdružení těchto organizací, které provádějí nejméně jednu hospodářskou činnost, požívaly výjimky z působnosti tohoto článku. Tato výjimka však není bezpodmínečná: orgány pro hospodářskou soutěž mají i nadále možnost zasáhnout, jestliže dospějí k závěru, že by takovéto činnosti mohly bránit hospodářské soutěži nebo ohrozit cíle SZP.

Tímto se vyjasňuje vztah mezi úlohou a posláním organizací producentů a sdružení organizací producentů a právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže. Aniž jsou dotčeny institucionální výsady Evropské komise, má Evropský parlament za to, že tato nová pravidla nevyžadují žádné další vyjasnění ve formě pokynů Evropské komise.“

PROHLÁŠENÍ KOMISE

K článku 1 - Rozvoj venkova

—  Prodloužení doby trvání programů pro rozvoj venkova

Výdaje související s programy rozvoje venkova na období 2014–2020 schválené v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 budou i nadále způsobilé pro příspěvek z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, pokud budou příjemcům vyplaceny nejpozději do 31. prosince 2023. Komise se bude pokračování podpory rozvoje venkova po roce 2020 věnovat v kontextu svého návrhu na příští víceletý finanční rámec.

—  Řízení rizik

Komise potvrzuje svůj záměr přezkoumat v souvislosti s jejím návrhem modernizace a zjednodušení společné zemědělské politiky fungování a účinnost nástrojů řízení rizik, které jsou v současné době zahrnuty do nařízení (EU) č. 1305/2013.

—  Sankce pro iniciativu Leader

Komise potvrzuje svůj záměr přezkoumat účinnost a proporcionalitu sankcí pro iniciativu LEADER z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

K článku 2 - Horizontální nařízení

—  Rezerva pro případ krizí

Komise potvrzuje, že uplatňování rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství a vrácení prostředků v souvislosti s finanční kázní, jak je stanoveno v článku 25 a čl. 26 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 budou přezkoumány v rámci příprav příštího víceletého finančního rámce s cílem umožnit účinný a včasný zásah v dobách tržní krize.

—  Jednotný audit

Komise podporuje jednotný přístup k auditu, což potvrdila ve svém návrhu článku 123 nového finančního nařízení. Komise rovněž potvrzuje, že stávající právní rámec pro řízení a kontrolu zemědělských výdajů, který byl zaveden nařízením (EU) č. 1306/2013, již takový přístup umožňuje a že tento prvek byl začleněn do auditní strategie na období 2014–2020. Zejména v případech, kde je stanovisko vydané certifikačním subjektem v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 považováno za spolehlivé, bere Komise toto stanovisko v úvahu při posuzování nutnosti auditu dotčené platební agentury.

K článku 3 - Přímé platby

—  Rostlinné bílkoviny

Komise potvrzuje svůj záměr přezkoumat v EU stav nabídky a poptávky u rostlinných bílkovin a zvážit možnost vytvořit pro tuto oblast evropskou strategii a v zájmu další podpory ekonomicky i environmentálně vyhovující produkce rostlinných bílkovin v EU.

K článku 4 - Společná organizace trhů

—  Dobrovolné snížení produkce

Komise potvrzuje, že nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, už v článcích 219 a 221 obsahuje nezbytný právní základ, jenž jí umožňuje, s výhradou dostupnosti rozpočtových zdrojů, řešit případy narušení trhu a další specifické problémy, a to i na regionální úrovni s možností poskytnout přímou finanční pomoc zemědělcům. Kromě toho návrh Komise doplnit do nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova odvětvový nástroj ke stabilizaci příjmu umožní členským státům zahrnout do jejich programů pro rozvoj venkova možnost poskytovat zemědělcům v konkrétním odvětví kompenzaci v případě, že jejich příjem významně poklesne.

Komise dále potvrzuje, že článek 219 jí umožňuje v případě, že nastane nebo hrozí narušení trhu, uplatnit režimy, v jejichž rámci Unie poskytne podporu producentům, kteří se zavazují snížit dobrovolně svou výrobu, včetně nezbytných podrobností pro fungování tohoto systému (příklad: Nařízení Komise v přenesené pravomoci nařízení (EU) 2016/1612, Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s. 4).

—  Uznání nadnárodních mezioborových organizací

Komise připomíná, že pravidla týkající se spolupráce producentů při uznávání nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a nadnárodních mezioborových organizací, včetně nezbytné správní spolupráce mezi příslušnými členskými státy, v současné době stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci nařízení (EU) 2016/232. Funkčnost a přiměřenost těchto pravidel budou přezkoumána v rámci probíhajícího procesu modernizace a zjednodušení SZP.

—  Nekalé obchodní praktiky

Komise potvrzuje, že zahájila iniciativu týkající se potravinového řetězce, která nyní probíhá v různých fázích podle pravidel pro zlepšování právní úpravy. Po dokončení tohoto postupu rozhodne, zda předloží legislativní návrh, pokud možno v první polovině roku 2018.

—  Spolupráce producentů

Komise bere na vědomí dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o změně článků 152, 209, 222 a 232. Komise připomíná, že změny, které byly schváleny Evropským parlamentem a Radou, jsou zásadní povahy a byly zahrnuty bez posouzení dopadu, jak požaduje bod 15 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. To vede k nežádoucí právní a procedurální nejistotě, jejíž dopad a důsledky nejsou známy.

Vzhledem k tomu, že celkové změny původního návrhu Komise mají za následek významnou změnu právního rámce, Komise se znepokojením konstatuje, že některá nová ustanovení ve prospěch organizací producentů by mohla ohrozit životaschopnost drobných zemědělců a jejich dobré životní podmínky drobných zemědělců a zájmy spotřebitelů. Komise potvrzuje svůj závazek zachovat v odvětví zemědělství účinnou hospodářskou soutěž a zajistit splnění cílů společné zemědělské politiky stanovených v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této souvislosti Komise konstatuje, že změny dohodnuté spolutvůrci právních předpisů předpokládají, že Komisi a vnitrostátním orgánům příslušným pro oblast hospodářské soutěže bude při zajišťování účinné hospodářské soutěže ponechána velmi omezená úloha.

Celkovou dohodou Komise o souhrnném návrhu, včetně změn schválených Evropským parlamentem a Radou, nejsou dotčeny budoucí návrhy, které Komise může v těchto oblastech v souvislosti s reformou společné zemědělské politiky v období po roce 2020 přeložit, a další iniciativy, které jsou specificky určeny k řešení některých otázek, jichž se dotýká znění, na němž se dohodl Evropský parlament a Rada.

Komise dále vyjadřuje politování nad tím, že otázka velmi omezené role, jež je určena jí a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž při ochraně účinné hospodářské soutěže, nebyla spolutvůrci právních předpisů řešena uspokojivým způsobem, a vyjadřuje obavy z možných důsledků tohoto omezení pro zemědělce a spotřebitele. Komise upozorňuje, že právní text musí být vykládán způsobem, který je v souladu se Smlouvou, a to zejména pokud jde o možnost, aby Komise a vnitrostátní orgány na ochranu hospodářské soutěže mohly zasáhnout, pokud se budou organizace producentů, jež dominují velké části trhu, snažit omezit svobodu svých členů. Komise vyjadřuje politování nad tím, že tato možnost není jasně v právním textu zakotvena’.

(1)Rozsudek ve věci Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, bod 23. Rozsudek ve věci Německo v. Rada, C-280/93, EU:C:1994:367, bod 61.

Právní upozornění - Ochrana soukromí