Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0282B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0380/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0380/2017

Συζήτηση :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0476

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 445kWORD 61k
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης ***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0605),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 16ης Νοεμβρίου 2017, να χωρίσει την πρόταση της Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να συντάξει ξεχωριστή νομοθετική έκθεση για τις διατάξεις που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της εν λόγω επιτροπής, συγκεκριμένα τα άρθρα 267 έως 270 και 275 της πρόταση της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 11ης Μαΐου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0211/2017),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του όπως παρατίθεται κατωτέρω, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0380/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα

4.  υπογραμμίζει ότι στόχος του χωρισμού της πρότασης της Επιτροπής είναι να καταστεί δυνατόν οι διατάξεις που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να τεθούν σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2018, και ότι το εναπομένον μέρος της πρότασης της Επιτροπής(4) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 91 της 23.3.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 63.
(3) ΕΕ C 306 της 15.9.2017, σ. 64.
(4) Αριθμός διαδικασίας 2016/0282A(COD).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
P8_TC1-COD(2016)0282Β

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

δηλωση του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου

Οι νέοι κανόνες σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών και το δίκαιο του ανταγωνισμού (ΚΟΑ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι κανόνες ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων παρά μόνο κατά το μέτρο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της εν λόγω Συνθήκης.

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη, και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), οι στόχοι της ΚΓΠ υπερισχύουν εκείνων της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι αγορές γεωργικών προϊόντων δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Η προσαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα, αποτελεί αρμοδιότητα των συννομοθετών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει, μέσω του παρόντος κανονισμού, αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ των κανόνων της ΚΓΠ, ιδίως του ρόλου και των αποστολών των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών, και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού. Η αποσαφήνιση αυτή είναι απαραίτητη λόγω των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με την εφαρμογή αυτών των κανόνων, και έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης που αφορά την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στις συστάσεις της έκθεσης της ειδικής ομάδας εργασίας για τις γεωργικές αγορές (AMTF) της 14ης Νοεμβρίου 2016. Οι συστάσεις αυτές βασίστηκαν σε σειρά ακροάσεων και τοποθετήσεων που ελήφθησαν από όλους τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων: παραγωγοί, μεταποιητές και έμποροι λιανικής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στόχο να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τις προϋποθέσεις τις οποίες οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σε όλους τους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 μπορούν να διεξάγουν, εξ ονόματος των μελών τους, δραστηριότητες προγραμματισμού της παραγωγής, διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, διαπραγμάτευσης συμβάσεων για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων και βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν, ουσιαστικά, την ύπαρξη ορισμένων πρακτικών, περιλαμβανομένων των εσωτερικών διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής εμπορικών πληροφοριών, εντός των εν λόγω οντοτήτων. Ως εκ τούτου, προτείνεται οι εν λόγω πρακτικές να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των αντίθετων προς τους κανόνες του ανταγωνισμού συμφωνιών, που προβλέπεται από το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, και οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που ασκούν τουλάχιστον μία οικονομική δραστηριότητα, να επωφελούνται από την παρέκκλιση από την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δεν είναι απόλυτη: οι αρχές ανταγωνισμού διατηρούν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν εάν θεωρούν ότι οι εν λόγω δραστηριότητες είναι πιθανόν να αποκλείουν τον ανταγωνισμό ή να θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους της ΚΓΠ.

Επομένως αποσαφηνίζονται ο ρόλος και οι αποστολές των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων των οργανώσεων παραγωγών, και η σχέση τους με το δίκαιο ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη των θεσμικών προνομίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι νέοι κανόνες δεν απαιτούν περαιτέρω αποσαφήνιση με τη μορφή κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για το άρθρο 1 - Αγροτική ανάπτυξη

—  Παράταση της διάρκειας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Οι δαπάνες που αφορούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμες για τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ εάν καταβληθούν στους δικαιούχους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη συνέχιση της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2020 στο πλαίσιο της πρότασής της για το επόμενο ΠΔΠ.

—  Διαχείριση κινδύνων

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επανεξετάσει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των εργαλείων διαχείρισης κινδύνων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στο πλαίσιο της πρότασής της για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

—  Κυρώσεις για το Leader

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα των κυρώσεων για το LEADER που περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής.

Για το άρθρο 2 - Οριζόντιος κανονισμός

—  Αποθεματικό κρίσης

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα και η επιστροφή των πιστώσεων που σχετίζονται με τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 και στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και έγκαιρη παρέμβαση σε περιόδους κρίσης της αγοράς.

—  Ενιαίος έλεγχος

Η Επιτροπή υποστηρίζει την προσέγγιση ενιαίου ελέγχου, όπως επιβεβαιώθηκε από την πρότασή της για το άρθρο 123 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των γεωργικών δαπανών, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, επιτρέπει ήδη μια τέτοια προσέγγιση και ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη στη στρατηγική ελέγχου της για την περίοδο 2014-2020. Ειδικότερα, όταν η γνωμοδότηση του οργανισμού πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θεωρείται αξιόπιστη, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την εν λόγω γνωμοδότηση κατά την αξιολόγηση της ανάγκης για ελέγχους του σχετικού οργανισμού πληρωμών.

Για το άρθρο 3 - Άμεσες ενισχύσεις

—  Σχέδιο πρωτεϊνών

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επανεξετάσει την κατάσταση προσφοράς και ζήτησης φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης «Ευρωπαϊκής στρατηγικής φυτικών πρωτεϊνών» με στόχο την περαιτέρω ενθάρρυνση της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ κατά τρόπο οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό.

Για το άρθρο 4 - ΚΟΑ

—  Προαιρετική μείωση παραγωγής

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων περιλαμβάνει ήδη, στα άρθρα 219 και 221, την απαραίτητη νομική βάση που της επιτρέπει, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας δημοσιονομικών πόρων, να αντιμετωπίζει τη διατάραξη της αγοράς και άλλα συγκεκριμένα προβλήματα, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο, με τη δυνατότητα χορήγησης άμεσης χρηματοδοτικής συνδρομής στους γεωργούς. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής να προστεθεί ειδικός τομεακός μηχανισμός σταθεροποίησης εισοδήματος στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τη δυνατότητα αποζημίωσης των γεωργών σε έναν συγκεκριμένο τομέα σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του εισοδήματός τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το άρθρο 219 επιτρέπει τη θέσπιση, σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς ή απειλής διατάραξης, καθεστώτων στο πλαίσιο των οποίων η ενωσιακή ενίσχυση χορηγείται σε παραγωγούς που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μειώσουν την παραγωγή τους σε εθελοντική βάση, περιλαμβανομένων των αναγκαίων λεπτομερειών για τη λειτουργία ενός τέτοιου καθεστώτος (Παράδειγμα: κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1612 της Επιτροπής, ΕΕ L 242 της 9.9.2016, σ. 4).

—  Αναγνώριση των διακρατικών ΔΚΟ

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι κανόνες σχετικά με τη συνεργασία των παραγωγών για την αναγνώριση διακρατικών οργανώσεων παραγωγών, διακρατικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών ή διακρατικών διακλαδικών οργανώσεων, καθώς και η αναγκαία διοικητική συνεργασία μεταξύ των σχετικών κρατών μελών καθορίζονται επί του παρόντος στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/232 της Επιτροπής. Η λειτουργία και η καταλληλότητα των κανόνων αυτών θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη διαδικασίας για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

—  Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι έχει δρομολογήσει πρωτοβουλία για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η οποία προχωρά επί του παρόντος μέσω των διαφόρων σταδίων που απαιτούνται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με ενδεχόμενη νομοθετική πρόταση μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ει δυνατόν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

—  Συνεργασία παραγωγών

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις τροποποιήσεις των άρθρων 152, 209, 222 και 232. Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι ουσιώδεις και συμπεριλήφθηκαν χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων, όπως απαιτείται στο σημείο 15 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτό οδηγεί σε ανεπιθύμητο βαθμό νομικής και διαδικαστικής αβεβαιότητας της οποίας το αντίκτυπο και οι επιπτώσεις δεν είναι γνωστές.

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένες από τις νέες διατάξεις υπέρ των οργανώσεων παραγωγών θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ευημερία των μικροκαλλιεργητών και το συμφέρον των καταναλωτών. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να διατηρήσει αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον γεωργικό τομέα, και να επιτρέψει την πλήρη υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες προβλέπουν μόνο πολύ περιορισμένο ρόλο τόσο για την Επιτροπή όσο και για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να μπορέσουν να αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.

Η εκ μέρους της Επιτροπής γενική συμφωνία σχετικά με την πρόταση «Omnibus», συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που συμφωνήθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεν προδικάζουν τυχόν μελλοντικές προτάσεις που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή σε αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής για την περίοδο μετά το 2020 και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ακριβώς ως στόχο να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα θέματα που θίγονται σήμερα στο κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το ζήτημα του πολύ περιορισμένου ρόλου τόσο για την Επιτροπή όσο και για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για να μπορέσουν να αναλάβουν δράση ώστε να διατηρηθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός δεν έχει αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο από τους συννομοθέτες, και εκφράζει την ανησυχία της για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του περιορισμού αυτού για τους γεωργούς και τους καταναλωτές. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το νομικό κείμενο πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο σύμφωνο με τη Συνθήκη, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα για την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να παρέμβουν εάν μια οργάνωση παραγωγών, η οποία καλύπτει μεγάλο μερίδιο της αγοράς, επιδιώκει να περιορίσει την ελευθερία δράσης των μελών της. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η δυνατότητα αυτή δεν διαφυλάσσεται ρητώς στο νομικό κείμενο.

(1)Απόφαση Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, σκέψη 23. Απόφαση στην υπόθεση Γερμανία κατά Συμβουλίου, C-280/93, EU:C:1994:367, σκέψη 61.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου