Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0282B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0380/2017

Texte depuse :

A8-0380/2017

Dezbateri :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0476

Texte adoptate
PDF 370kWORD 62k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Modificări ale unor regulamente în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 652/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0605),

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 16 noiembrie 2017 de a împărți propunerea Comisiei și de a autoriza Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală să elaboreze un raport legislativ separat pentru dispozițiile referitoare la mandatul comisiei respective, și anume articolele 267-270 și 275 din propunerea Comisiei,

–  având în vedere articolul 294 alineatele (2) și (3) și articolul 42, articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (4) litera (b) de la din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene nr. 1/2017 din 26 ianuarie 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 11 mai 2017(3),

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar (A8-0211/2017),

–  având în vedere acordul provizoriu prezentat în continuare aprobat de Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 noiembrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0380/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația Parlamentului anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  subliniază că împărțirea propunerii Comisiei este menită să permită aplicarea dispozițiilor care țin de competența Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală de la 1 ianuarie 2018 și că partea rămasă din propunerea Comisiei(4) va fi analizată într-o etapă ulterioară;

5.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 91, 23.3.2017, p. 1.
(2) JO C 75, 10.3.2017, p. 63.
(3) JO C 306, 15.9.2017, p. 64.
(4) Număr de procedură 2016/0282A(COD).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor
P8_TC1-COD(2016)0282B

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/2393.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

declarația parlamentului european

Noile norme privind organizațiile de producători și dreptul concurenței (OCP)

Parlamentul European reamintește că, în conformitate cu articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), normele privind concurența se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlament și de Consiliu, ținând seama de obiectivele politicii agricole comune (PAC), astfel cum au fost stabilite la articolul 39 din același tratat.

Astfel cum este prevăzut în tratat și în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene(1), obiectivele PAC au prioritate față de cele ale politicii europene în domeniul concurenței. Cu toate acestea, piețele agricole nu sunt exceptate de la aplicarea dreptului concurenței. Adaptarea normelor în materie de concurență la particularitățile sectorului agricol este o prerogativă a colegiuitorilor – Parlamentul European și Consiliul.

În acest context, Parlamentul European, prin intermediul prezentului regulament, propune o clarificare a relației dintre normele PAC, în special rolul și misiunile organizațiilor de producători și ale asociațiilor de organizații de producători, și aplicarea dreptului Uniunii în materie de concurență. O astfel de clarificare este necesară ca urmare a incertitudinilor existente cu privire la punerea în aplicare a acestor norme și este esențială pentru a atinge obiectivul Uniunii de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Propunerile Parlamentului European se bazează pe recomandările formulate în raportul Grupului operativ pentru piețele agricole (AMTF) din 14 noiembrie 2016. Aceste recomandări s-au bazat pe o serie de audieri și de contribuții primite din partea tuturor actorilor din cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente: producători, procesatori și comercianți cu amănuntul.

Parlamentul European urmărește să simplifice și să clarifice condițiile în care organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători din toate sectoarele enumerate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pot desfășura, în numele membrilor lor, activități de planificare a producției, de introducere pe piață, de negociere a contractelor pentru furnizarea de produse agricole și de optimizare a costurilor de producție. Aceste sarcini necesită, în esență, existența anumitor practici, inclusiv consultări interne și schimbul de informații comerciale în cadrul acestor entități. Prin urmare, se propune ca aceste practici să nu facă obiectul interdicției privind acordurile anticoncurențiale, prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din TFUE, și ca organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători care desfășoară cel puțin o activitate economică să beneficieze de o derogare de la aplicarea articolului respectiv. Totuși, această derogare nu este absolută: autoritățile de concurență își rezervă posibilitatea de a interveni în cazul în care consideră că aceste activități sunt susceptibile să excludă concurența sau să pună în pericol realizarea obiectivelor PAC.

Rolul și misiunile organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători și relația acestora cu dreptul concurenței este astfel clarificată. Fără a aduce atingere prerogativelor instituționale ale Comisiei Europene, Parlamentul European consideră că noile norme nu necesită o clarificare suplimentară sub forma unor orientări ale Comisiei Europene.

declarațiile comisiei

Articolul 1 - Dezvoltare rurală

—  Prelungirea duratei PDR-urilor (DR – AM 43)

Cheltuielile legate de programele de dezvoltare rurală 2014-2020 aprobate în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 vor fi în continuare eligibile pentru contribuția din FEADR dacă aceasta este plătită beneficiarilor până cel târziu la 31 decembrie 2023. În ceea ce privește continuarea sprijinirii dezvoltării rurale după 2020, Comisia va lua o decizie în contextul propunerii sale pentru următorul CFM.

—  Gestionarea riscurilor (DR)

Comisia își confirmă intenția de a examina funcționarea și eficiența instrumentelor de gestionare a riscurilor incluse în prezent în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în contextul propunerii sale privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune.

—  Sancțiunile pentru Leader (DR)

Comisia își confirmă intenția de a examina eficacitatea și proporționalitatea sancțiunilor pentru LEADER incluse în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei.

Articolul 2 - Regulamentul orizontal

—  Rezerva pentru situațiile de criză (HZ – AMs 54-58)

Comisia confirmă că funcționarea rezervei pentru situațiile de criză din sectorul agricol și rambursarea creditelor legate de disciplina financiară, prevăzute la articolul 25 și la articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, vor fi examinate în contextul pregătirilor pentru următorul CFM pentru a se permite o intervenție eficientă și în timp util în perioade de criză a pieței.

—  Audit unic (HZ – AM 59)

Comisia sprijină abordarea bazată pe auditul unic, fapt confirmat de propunerea Comisiei pentru articolul 123 din noul Regulament financiar. De asemenea, Comisia confirmă că actualul cadru juridic pentru gestionarea și controlul cheltuielilor agricole, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, permite deja această abordare, care a fost inclusă în strategia de audit a Comisiei pentru perioada 2014-2020. Mai exact, dacă avizul organismului de certificare furnizat în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 este considerat fiabil, Comisia ține seama de acest aviz atunci când evaluează necesitatea unor audituri asupra agenției de plăți în cauză.

Articolul 3 - Plățile directe

—  Planul privind proteinele (PD – AM 105)

Comisia își confirmă intenția de a examina situația cererii și a ofertei de proteine vegetale din UE și de a analiza posibilitatea elaborării unei „Strategii europene privind proteinele vegetale” în scopul încurajării mai puternice a producției de proteine din plante în UE bazate pe metode raționale din punct de vedere economic și din perspectiva mediului.

Articolul 4 - OCP

—  Sisteme voluntare de reducere a producției (OCP)

Comisia confirmă că Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole conține deja, la articolele 219 și 221, temeiul juridic necesar pentru a-i permite, în funcție de disponibilitatea resurselor bugetare, să abordeze perturbările pieței și alte probleme specifice, inclusiv la nivel regional, grație posibilității de a acorda asistență financiară directă fermierilor. Mai mult, propunerea Comisiei de a adăuga la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală un instrument de stabilizare a veniturilor specific sectorului va permite statelor membre să includă în programele lor de dezvoltare rurală posibilitatea compensării fermierilor dintr-un anumit sector în eventualitatea unei scăderi semnificative a veniturilor lor.

În plus, Comisia confirmă că articolul 219 îi permite să introducă, în cazul unei perturbări a pieței sau al unor amenințări de acest gen, scheme prin care se acordă ajutoare din partea Uniunii producătorilor care se angajează să-și reducă producția în mod voluntar, inclusiv detaliile necesare pentru funcționarea unei astfel de scheme [de exemplu: Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2016/1612, JO L 242, 9.9.2016, p. 4].

—  Recunoașterea organizațiilor interprofesionale transnaționale (OCP – AM 141)

Comisia reamintește că normele care reglementează cooperarea producătorilor în ceea ce privește recunoașterea organizațiilor de producători transnaționale, a asociațiilor de organizații de producători transnaționale sau a organizațiilor interprofesionale transnaționale, inclusiv cooperarea dintre statele membre în cauză, sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/232 al Comisiei. Funcționarea și caracterul adecvat al acestor norme vor fi examinate în contextul procesului în desfășurare referitor la modernizarea și simplificarea PAC.

—  Practicile comerciale neloiale (OCP – AM 152)

Comisia confirmă că a lansat o inițiativă referitoare la lanțul de aprovizionare cu alimente care parcurge acum diversele etape impuse de orientările privind o mai bună legiferare. Comisia va lua o decizie în privința unei posibile propuneri legislative după încheierea acestei proceduri, dacă este posibil în prima jumătate a anului 2018.

—  Declarația Comisiei privind cooperarea producătorilor

Comisia ia notă de acordul dintre Parlament și Consiliu privind modificările articolelor 152, 209, 222 și 232. Comisia ia notă de faptul că modificările asupra cărora au convenit Parlamentul și Consiliul sunt substanțiale și au fost incluse fără evaluarea impactului prevăzută la punctul 15 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Acest lucru duce la un nivel nedorit de insecuritate juridică și procedurală, ale cărei efecte și implicații nu sunt cunoscute.

Deoarece modificările aduse propunerii inițiale a Comisiei, luate împreună, determină o modificare semnificativă a cadrului juridic, Comisia observă cu îngrijorare că unele dintre noile dispoziții în favoarea organizațiilor de producători ar putea avea efectul de a periclita viabilitatea și bunăstarea micilor fermieri și interesul consumatorilor. Comisia își confirmă angajamentul de a menține o concurență efectivă în sectorul agricol și de a îndeplini întru totul obiectivele PAC prevăzute la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În acest context, Comisia observă că modificările convenite de colegiuitori prevăd atât pentru Comisie, cât și pentru autoritățile naționale de concurență doar un rol de acțiune foarte limitat în ceea ce privește menținerea unei concurențe efective.

Acordul general al Comisiei privind propunerea „Omnibus”, inclusiv modificările convenite de Parlament și Consiliu, nu aduce atingere eventualelor propuneri viitoare pe care le-ar putea prezenta Comisia în aceste domenii în contextul reformei politicii agricole comune pentru perioada de după 2020 și eventualelor alte inițiative menite a aborda în mod specific unele dintre chestiunile menționate în textul convenit acum de Parlamentul European și de Consiliu.

Comisia regretă că aspectul referitor la rolul de acțiune foarte limitat al Comisiei și al autorităților naționale de concurență în ceea ce privește menținerea unei concurențe efective nu a fost abordat în mod satisfăcător de colegiuitori și își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilele implicații ale acestei limitări pentru fermieri și consumatori. Comisia ia act de faptul că textul juridic trebuie interpretat în conformitate cu tratatul, în special în ceea ce privește posibilitatea ca autoritățile naționale de concurență și Comisia să intervină dacă o organizație de producători cu o cotă mare de piață încearcă să restricționeze libertatea de acțiune a membrilor săi. Comisia regretă că această posibilitate nu este salvgardată în mod clar în textul juridic.

(1)Hotărârea în cauza Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, punctul 23; hotărârea în cauza Germania/Consiliul, C-280/93, EU:C:1994:367, punctul 61.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate