Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0282B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0380/2017

Predkladané texty :

A8-0380/2017

Rozpravy :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0476

Prijaté texty
PDF 387kWORD 55k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg
Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka ***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 652/2014 (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0605),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 16. novembra 2017 o rozdelení návrhu Komisie a poverení Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vypracovaním samostatnej legislatívnej správy o ustanoveniach patriacich do pôsobnosti tohto výboru, konkrétne článkoch 267 až 270 a 275 návrhu Komisie,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a 3 a článok 42, článok 43 ods. 2 a článok 168 ods. 4 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 1/2017 z 26. januára 2017(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 11. mája 2017(3),

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0211/2017),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú Výborom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podľa článku 69f ods. 4 svojho rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. novembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0380/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  zdôrazňuje, že cieľom rozdelenia návrhu Komisie je umožniť, aby sa ustanovenia patriace do pôsobnosti Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka uplatňovali od 1. januára 2018 a aby sa zvyšná časť návrhu Komisie(4) preskúmala neskôr;

5.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 91, 23.3.2017, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 63.
(3) Ú. v. EÚ C 306, 15.9.2017, s. 64.
(4) Číslo postupu 2016/0282A(COD).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu
P8_TC1-COD(2016)0282B

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2393.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Nové pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov a práva hospodárskej súťaže (jednotná spoločná organizácia trhov)

Európsky parlament pripomína, že podľa článku 42 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa pravidlá hospodárskej súťaže vzťahujú na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchod s nimi len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada a so zreteľom na ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) stanovené v článku 39 uvedenej zmluvy.

Ako sa uvádza v zmluve a v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie(1), ciele SPP majú prednosť pred cieľmi európskej politiky hospodárskej súťaže. Poľnohospodárske trhy však nie sú vyňaté z uplatňovania práva hospodárskej súťaže. Prispôsobenie pravidiel hospodárskej súťaže špecifikám poľnohospodárstva je výsadou spoluzákonodarcov, teda Európskeho parlamentu a Rady.

V tejto súvislosti Európsky parlament prostredníctvom tohto nariadenia navrhuje objasniť vzťah medzi pravidlami SPP, najmä úlohou a poslaním organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, a uplatňovaním európskeho práva hospodárskej súťaže. Takéto objasnenie je potrebné vzhľadom na existujúcu neistotu, pokiaľ ide o vykonávanie týchto pravidiel, a je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Únie, ktorým je posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Návrhy Európskeho parlamentu vychádzajú z odporúčaní uvedených v správe osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy (AMTF) zo 14. novembra 2016. Tieto odporúčania sa zakladali na niekoľkých vypočutiach a príspevkoch všetkých aktérov v potravinovom dodávateľskom reťazci: výrobcov, spracovateľov a maloobchodníkov.

Cieľom Európskeho parlamentu je zjednodušiť a objasniť podmienky, za ktorých môžu organizácie výrobcov alebo združenia týchto organizácií vo všetkých odvetviach uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v mene svojich členov plánovať výrobu, uvádzať výrobky na trh, rokovať o zmluvách o dodávkach poľnohospodárskych výrobkov a optimalizovať výrobné náklady. Tieto úlohy vyžadujú predovšetkým existenciu určitých postupov vrátane interných konzultácií a výmeny obchodných informácií v rámci týchto subjektov. Preto sa navrhuje, aby tieto postupy nespadali do rozsahu zákazu protisúťažných dohôd, ktorý je stanovený v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, a aby organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktoré vykonávajú aspoň jednu hospodársku činnosť, využívali výnimku z uplatňovania tohto článku. Táto výnimka však nie je bezpodmienečná: orgány na ochranu hospodárskej súťaže si ponechávajú možnosť zasiahnuť, ak sa domnievajú, že takéto činnosti by mohli vylúčiť hospodársku súťaž alebo ohroziť ciele SPP.

Úloha a poslanie organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov a ich vzťah s právom hospodárskej súťaže je teda objasnený. Bez toho, aby boli dotknuté inštitucionálne výsadné práva Európskej komisie, sa Európsky parlament domnieva, že nové pravidlá nevyžadujú ďalšie objasnenie vo forme usmernení Európskej komisie.

VYHLÁSENIA KOMISIE

K článku 1 – Rozvoj vidieka

—  Predĺženie trvania programov rozvoja vidieka

Výdavky spojené s programami vidieckeho rozvoja na roky 2014 – 2020 schválené v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 budú naďalej oprávnené na príspevok z EPFRV, ak sa príjemcom vyplatia najneskôr do 31. decembra 2023. Ďalšiu podporu rozvoja vidieka po roku 2020 bude Komisia riešiť v kontexte návrhu nového VFR.

—  Riadenie rizík

Komisia potvrdzuje svoj zámer preskúmať fungovanie a efektívnosť nástrojov na riadenie rizík, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté v nariadení (EÚ) č. 1305/2013, v rámci svojho návrhu modernizácie a zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

—  Sankcie v rámci iniciatívy LEADER

Komisia potvrdzuje svoj zámer preskúmať účinnosť a primeranosť sankcií pre iniciatívu LEADER zahrnutých vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 809/2014.

K článku 2 – Horizontálne nariadenie

—  Rezerva na krízové situácie

Komisia potvrdzuje, že fungovanie rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore a úhrad rozpočtových prostriedkov v súvislosti s finančnou disciplínou podľa článku 25 a 26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa preskúma v kontexte príprav na nový VFR s cieľom umožniť pri trhovej kríze efektívny a včasný zásah.

—  Jednotný audit

Komisia podporuje prístup jednotného auditu, ako potvrdila vo svojom návrhu článku 123 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia takisto potvrdzuje, že súčasný právny rámec riadenia a kontroly poľnohospodárskych výdavkov stanovený nariadením (EÚ) č. 1306/2013 už takýto prístup umožňuje a že tento aspekt zohľadnila vo svojej stratégii auditu na obdobie rokov 2014 – 2020. Konkrétne, ak sa stanovisko certifikačného orgánu podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 považuje za spoľahlivé, Komisia ho zohľadní pri posudzovaní potreby auditov príslušnej platobnej agentúry.

K článku 3 – Priame platby

—  Bielkovinový plán

Komisia potvrdzuje svoj zámer preskúmať situáciu ponuky rastlinných bielkovín a dopytu po nich v EÚ a zvážiť možnosť vypracovania „európskej stratégie rastlinných bielkovín“, aby sa ešte viac podporila hospodársky a environmentálne zodpovedná produkcia rastlinných bielkovín v EÚ.

K článku 4 – SOT

—  Dobrovoľné znižovanie výroby

Komisia potvrdzuje, že nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, už obsahuje vo svojich článkoch 219 a 221 potrebný právny základ, ktorý jej v závislosti od dostupnosti rozpočtových zdrojov umožňuje riešiť narušenia trhu a iné špecifické problémy, a to aj na regionálnej úrovni, s možnosťou poskytnúť poľnohospodárom priamu finančnú pomoc. Okrem toho návrh Komisie doplniť do nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka odvetvový nástroj stabilizácie príjmu umožní členským štátom, aby do svojich programov rozvoja vidieka zahrnuli možnosť odškodnenia poľnohospodárov v konkrétnom sektore v prípade výrazného poklesu ich príjmov.

Komisia ďalej potvrdzuje, že článok 219 jej umožňuje, aby v prípade narušenia trhu alebo jeho hrozby zaviedla režimy, v rámci ktorých sa pomoc Únie udelí výrobcom, ktorí sa zaviažu znížiť výrobu dobrovoľne, vrátane potrebných podrobností fungovania takéhoto režimu (príklad: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1612, Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016, s. 4).

—  Uznávanie nadnárodných medziodvetvových organizácií

Komisia pripomína, že pravidlá spolupráce výrobcov z hľadiska uznávania nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov alebo nadnárodných medziodvetvových organizácií vrátane potrebnej administratívnej spolupráce dotknutých členských štátov v súčasnosti upravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/232. Fungovanie a primeranosť týchto pravidiel sa preskúmajú v kontexte prebiehajúceho procesu modernizácie a zjednodušenia SPP.

—  Nekalé obchodné praktiky

Komisia potvrdzuje, že spustila iniciatívu v oblasti potravinového dodávateľského reťazca, ktorá momentálne prechádza jednotlivými etapami v zmysle usmernení o lepšej právnej regulácii. O prípadnom legislatívnom návrhu rozhodne po skončení tohto procesu, podľa možností v prvej polovici roka 2018.

—  Spolupráca výrobcov

Komisia berie na vedomie dohodu medzi Parlamentom a Radou o zmene článkov 152, 209, 222 a 232. Komisia podotýka, že zmeny, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli, sú vo svojej podstate zásadné a sú zavedené bez posúdenia vplyvu, ktoré vyžaduje bod 15 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Výsledkom je neželaná právna a procedurálna neistota, ktorej dosah a dôsledky nie sú známe.

Keďže zásahy do pôvodného návrhu Komisie súhrnne predstavujú výraznú zmenu právneho rámca, Komisia s obavami konštatuje, že niektoré z nových ustanovení v prospech organizácií výrobcov môžu v konečnom dôsledku ohroziť rentabilitu a prospech drobných poľnohospodárov, ako aj záujmy spotrebiteľov. Komisia potvrdzuje svoj záväzok zachovávať efektívnu hospodársku súťaž v odvetví poľnohospodárstva a plne presadzovať ciele SPP stanovené v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tejto súvislosti Komisia podotýka, že zmeny na ktorých sa spoluzákonodarcovia dohodli, priznávajú Komisii i vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iba veľmi obmedzené možnosti konania na zachovanie efektívnej hospodárskej súťaže.

Celkovým súhlasom Komisie s návrhom „Omnibus“ vrátane zmien, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli, nie sú dotknuté žiadne prípadné budúce návrhy Komisie v týchto oblastiach v kontexte reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 ani ďalšie iniciatívy osobitne určené na riešenie niektorých z problémov, ktorým sa venuje text momentálne dohadovaný medzi Európskym parlamentom a Radou.

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoluzákonodarcovia uspokojivo nevyriešili otázku veľmi obmedzenej roly Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže pri ochrane efektívnej súťaže, a vyjadruje aj obavu nad možnými dôsledkami takéhoto obmedzenia pre poľnohospodárov a spotrebiteľov. Komisia poznamenáva, že text právneho predpisu treba vykladať v súlade so zmluvou, a to najmä pokiaľ ide o možnosť Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže zasiahnuť, ak sa organizácia výrobcov pokrývajúca veľkú časť trhu snaží obmedziť slobodu konania jeho členov. Komisia ľutuje, že táto možnosť nie je v právnom texte jasne zaručená.

(1)Rozsudok vo veci Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, odsek 23; rozsudok vo veci Nemecko/Rada, C-280/93, EU:C:1994:367, odsek 61.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia