Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0282B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0380/2017

Predložena besedila :

A8-0380/2017

Razprave :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Glasovanja :

PV 12/12/2017 - 5.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0476

Sprejeta besedila
PDF 364kWORD 65k
Torek, 12. december 2017 - Strasbourg
Spremembe različnih uredb s področja kmetijstva in razvoja podeželja ***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0605),

–  ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 16. novembra 2017, da se predlog Komisije razdeli, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja pa pooblasti, da pripravi ločeno zakonodajno poročilo o določbah, ki zadevajo področje delovanja navedenega odbora, in sicer člene 267 do 270 in člen 275 predloga Komisije,

–  ob upoštevanju členov 294(2) in (3), člena 42, člena 43(2) ter točke (b) člena 168(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega računskega sodišča št. 1/2017 z dne 26. januarja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 11. maja 2017(3),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor (A8-0211/2017),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, določenega v nadaljevanju, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 15. novembra 2017, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0380/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

3.  se seznanja z izjavami Komisije, priloženimi tej resoluciji;

4.  poudarja, da je namen razdelitve predloga Komisije ta, da se omogoči, da bi se določbe, ki zadevajo področje delovanja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, uporabljale od 1. januarja 2018, ostali del predloga Komisije(4) pa bo obravnavan pozneje;

5.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 91, 23.3.2017, str. 1.
(2) UL C 75, 10.3.2017, str. 63.
(3) UL C 306, 15.9.2017, str. 64.
(4) Postopek 2016/0282A(COD).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
P8_TC1-COD(2016)0282B

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/2393.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

IZJAVA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Nova pravila o organizacijah proizvajalcev in pravu o konkurenci (skupna ureditev trga)

Evropski parlament opozarja, da v skladu s členom 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pravila o konkurenci za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovanje z njimi veljajo samo v meri, ki jo določita Parlament in Svet, pri čemer upoštevata cilje skupne kmetijske politike, določene v členu 39 iste pogodbe.

Kot je določeno v tej pogodbi in kot izhaja iz sodne prakse Sodišča Evropske unije(1), cilji skupne kmetijske politike prevladajo nad cilji evropske politike o konkurenci. Seveda kmetijski trgi niso izvzeti iz uporabe prava o konkurenci. Prilagoditev pravil o konkurenci pa je v pristojnosti sozakonodajalcev, Evropskega parlamenta in Sveta.

Glede na to Evropski parlament v tej uredbi predlaga pojasnitev razmerja med pravili skupne kmetijske politike, zlasti vlogo in poslanstvom organizacij proizvajalcev in njihovih združenj, ter uporabo evropskega prava o konkurenci. Pojasnilo je potrebno zaradi nejasnosti glede izvajanja teh pravil, prav tako pa je bistveno izpolniti cilj Unije, da se utrdi položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. Predlogi Evropskega parlamenta temeljijo na priporočilih iz poročila projektne skupine za kmetijske trge z dne 14. novembra 2016. Ta priporočila so bila pripravljena na osnovi več predstavitev in prispevkov vseh akterjev v verigi preskrbe s hrano: proizvajalcev, predelovalcev in trgovcev.

Evropski parlament želi poenostaviti in pojasniti pogoje, pod katerimi lahko organizacije proizvajalcev in njihova združenja v sektorjih, naštetih v členu 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013, v imenu svojih članov izvajajo dejavnosti načrtovanja proizvodnje, dajanja na trg, pogajanja o pogodbah o dobavi kmetijskih proizvodov in optimizacije stroškov proizvodnje. Te naloge zahtevajo obstoj določenih praks, vključno z internimi posveti in izmenjavo poslovnih informacij znotraj teh subjektov. Zato se predlaga, da za te prakse prepoved protikonkurenčnih sporazumov iz člena 101(1) PDEU ne velja in da so organizacije proizvajalcev oziroma njihova združenja, ki opravljajo vsaj eno gospodarsko dejavnost, izvzeti iz uporabe tega člena. To odstopanje pa ni absolutno: organi za konkurenco bodo ohranili možnost, da posredujejo, če bodo ocenili, da bi te dejavnosti lahko izločile konkurenco ali ogrozile cilje skupne kmetijske politike.

Vloga in poslanstvo organizacij proizvajalcev oziroma njihovih združenj in njihovo razmerje s pravom o konkurenci so tako pojasnjeni. Brez poseganja v institucionalne pristojnosti Evropske komisije Evropski parlament ocenjuje, da novih pravil ni treba še podrobneje pojasniti s smernicami Evropske komisije.“

IZJAVE KOMISIJE

K členu 1 – razvoj podeželja

—  Podaljšanje trajanja programov za razvoj podeželja

Izdatki v zvezi s programi za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020, odobrenimi v skladu s členom 10(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, bodo še naprej upravičeni do prispevka EKSRP, če se upravičencem izplačajo najpozneje do 31. decembra 2023. Komisija bo odločitev glede nadaljnje podpore za razvoj podeželja po letu 2020 sprejela v okviru predloga za prihodnji večletni finančni okvir.

—  Obvladovanje tveganj

Komisija potrjuje, da namerava v okviru predloga o modernizaciji in poenostavitvi skupne kmetijske politike pregledati delovanje in učinkovitost orodij za obvladovanje tveganj, ki so trenutno vključena v Uredbo (EU) št. 1305/2013.

—  Kazni v zvezi s programom Leader

Komisija potrjuje, da namerava pregledati učinkovitost in sorazmernost kazni v zvezi s programom LEADER, ki so vključene v Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 809/2014.

K členu 2 – horizontalna uredba

—  Krizna rezerva

Komisija potrjuje, da se bosta v okviru priprave prihodnjega večletnega finančnega okvira pregledala delovanje rezerve za krize v kmetijskem sektorju in povračilo proračunskih sredstev v zvezi s finančno disciplino iz člena 25 in člena 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013, da bi se omogočilo učinkovito in pravočasno ukrepanje v času krize na trgu.

—  Enotna revizija

Komisija podpira enotni revizijski pristop, kot je potrdila v svojem predlogu za člen 123 nove finančne uredbe. Poleg tega Komisija potrjuje, da trenutni pravni okvir za upravljanje in kontrolo kmetijskih odhodkov, določen z Uredbo (EU) št. 1306/2013, že omogoča tovrsten pristop in da je bilo to vključeno v njeno revizijsko strategijo za obdobje 2014–2020. Zlasti če mnenje certifikacijskega organa, podano v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, velja za zanesljivo, Komisija to mnenje upošteva pri presoji, ali je potrebna revizija zadevne plačilne agencije.

K členu 3 – neposredna plačila

—  Beljakovinski načrt

Komisija potrjuje, da namerava pregledati ponudbo in povpraševanje v zvezi z rastlinskimi beljakovinami v EU in razmisliti o možnosti oblikovanja „evropske strategije za rastlinske beljakovine“, da bi se nadalje spodbudila ekonomsko učinkovita in okolju prijazna proizvodnja rastlinskih beljakovin v EU.

K členu 4 – skupna ureditev trgov

—  Prostovoljne sheme za zmanjšanje proizvodnje

Komisija potrjuje, da Uredba (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov v členih 219 in 221 že vsebuje ustrezno pravno podlago, ki ji omogoča, da glede na razpoložljivost proračunskih sredstev odpravi motnje na trgu in druge specifične probleme, tudi na regionalni ravni, pri čemer ima možnost odobritve neposredne finančne pomoči kmetom. Poleg tega bo predlog Komisije o vključitvi sektorskega instrumenta za stabilizacijo dohodka v Uredbo (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja državam članicam omogočil, da v svoje programe za razvoj podeželja vključijo možnost nadomestila kmetom v posameznem sektorju v primeru znatnega zmanjšanja dohodka.

Komisija prav tako potrjuje, da ji člen 219 omogoča, da v primeru motenj na trgu ali nevarnosti za pojav takšnih motenj uvede sheme, s katerimi se zagotovi pomoč Unije proizvajalcem, ki se prostovoljno odločijo za zmanjšanje proizvodnje, vključno s podrobnostmi, potrebnimi za delovanje tovrstnih shem (primer: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2016/1612, UL L 242, 9.9.2016, str. 4).

—  Priznavanje nadnacionalnih medpanožnih organizacij

Komisija želi ponovno poudariti, da so pravila o sodelovanju proizvajalcev v zvezi s priznavanjem nadnacionalnih organizacij proizvajalcev, nadnacionalnih združenj organizacij proizvajalcev in nadnacionalnih medpanožnih organizacij, vključno s potrebnim upravnim sodelovanjem med zadevnimi državami članicami, trenutno določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/232. Delovanje in ustreznost teh pravil se bosta pregledala v okviru tekočega postopka modernizacije in poenostavitve SKP.

—  Nepoštene trgovinske prakse

Komisija potrjuje, da je sprožila pobudo o verigi preskrbe s hrano, ki zdaj prestaja različne stopnje, določene v okviru smernic za boljšo pravno urejanje. O morebitnem zakonodajnem predlogu bo odločala, ko bo ta postopek zaključen, po možnosti v prvi polovici leta 2018.

—  Sodelovanje proizvajalcev

Komisija je seznanjena z dogovorom Parlamenta in Sveta o spremembah členov 152, 209, 222 in 232. Komisija ugotavlja, da so spremembe, o katerih sta se dogovorila Parlament in Svet, pomembne, hkrati pa vključene brez ocene učinka iz točke 15 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje. To prinaša neželeno stopnjo negotovosti v zvezi s pravom in postopki, katere učinki in posledice niso znani.

Ker spremembe prvotnega predloga Komisije skupaj pomembno spreminjajo pravni okvir, Komisija z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi nekatere nove določbe v prid organizacijam proizvajalcev lahko ogrozile sposobnost preživetja in blaginjo malih kmetov ter interes potrošnikov. Komisija potrjuje, da je odločena ohranjati učinkovito konkurenco v kmetijskem sektorju in v celoti uveljaviti cilje SKP, določene v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije. V zvezi s tem Komisija ugotavlja, da spremembe, o katerih sta se dogovorila sozakonodajalca, predvidevajo zelo omejeno vlogo tako Komisije kot nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, pri zagotavljanju učinkovite konkurence.

Splošno strinjanje Komisije s predlogom „omnibus“, vključno s spremembami, o katerih sta se dogovorila Parlament in Svet, ne vpliva na morebitne prihodnje predloge Komisije s teh področij v okviru prenove skupne kmetijske politike za obdobje po letu 2020 in drugih pobud, namenjenih reševanju nekaterih od vprašanj, s katerimi se ukvarja besedilo, o katerem sta se zdaj dogovorila Evropski parlament in Svet.

Komisija obžaluje, da sozakonodajalca nista namenila dovolj pozornosti vprašanju zelo omejene vloge Komisije in nacionalnih organov, pristojnih za konkurenco, pri zagotavljanju učinkovite konkurence, ter izraža zaskrbljenost nad morebitnimi posledicami te omejitve za kmete in potrošnike. Komisija opozarja, da je treba pravno besedilo razlagati v skladu s Pogodbo, sploh v zvezi z možnostjo, da Komisija in nacionalni organi, pristojni za konkurenco, posredujejo, če želi organizacija proizvajalcev, ki pokriva velik del trga, omejiti svobodo delovanja svojih članov. Komisija obžaluje, da ta možnost v zakonodajnem besedilu ni jasno ohranjena.

(1)Sodba v zadevi Maizena, 139/79, Nemčija proti Komisiji, EU:C:1980:250, odstavek 23. Sodba v zadevi Nemčija proti Svetu, C-280/93, EU:C:1994:367, odstavek 61.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov