Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0282B(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0380/2017

Ingivna texter :

A8-0380/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 16
CRE 11/12/2017 - 16

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0476

Antagna texter
PDF 283kWORD 59k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I
P8_TA(2017)0476A8-0380/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 652/2014 (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0605),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 16 november 2017 att dela upp kommissionens förslag i två delar och ge utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling tillstånd att utarbeta ett separat lagstiftningsbetänkande om de delar som rör det utskottets ansvarsområde, närmare bestämt artiklarna 267–270 och 275 i kommissionens förslag,

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 294.3, 42, 43.2 och 168.4 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 1/2017 av den 26 januari 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 11 maj 2017(3),

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A8‑0211/2017),

–  med beaktande av nedanstående preliminära överenskommelse, som godkänts av utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 november 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0380/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet understryker att uppdelningen av kommissionens förslag syftar till att möjliggöra ikraftträdande den 1 januari 2018 för de bestämmelser som rör ansvarsområdet för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och att övriga delar av kommissionens förslag(4) kommer att behandlas i ett senare skede.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 91, 23.3.2017, s. 1.
(2) EUT C 75, 10.3.2017, s. 63.
(3) EUT C 306, 15.9.2017, s. 64.
(4) Förfarandenummer 2016/0282A(COD).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken, (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och (EU) nr 652/2014 om fastställande av bestämmelser för förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial
P8_TC1-COD(2016)0282B

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2393.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

EUROPAPARLAMENTETS UTTALANDE

De nya bestämmelserna om producentorganisationer och konkurrensrätt (samlad marknadsordning)

Europaparlamentet påminner om att konkurrensregler, enligt artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet beslutar detta, med hänsyn till de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som fastställs artikel 39 i detta fördrag.

I enlighet med det som fastställs i fördraget och Europeiska unionens domstols rättspraxis(1) har målen för den gemensamma jordbrukspolitiken företräde framför målen för den europeiska konkurrensrätten. Jordbruksmarknaderna undantas dock inte från konkurrensrätten. Anpassning av konkurrensreglerna till jordbrukets särskilda förutsättningar är lagstiftarnas, alltså Europaparlamentet och rådet, befogenhet.

Mot denna bakgrund föreslår Europaparlamentet, genom den här förordningen, ett klargörande av förhållandet mellan å ena sidan bestämmelserna i den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt roll och uppdrag för producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, och å andra sidan tillämpningen av europeisk konkurrensrätt. Ett sådant klargörande behövs med hänvisning till nuvarande oklarheter vad gäller tillämpningen av dessa bestämmelser och är av avgörande betydelse för att kunna uppnå unionens mål att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Europaparlamentets förslag bygger på rekommendationerna i rapporten av den 14 november 2016 från Agri-Market Task Force (AMTF). Rekommendationerna byggde på en rad utfrågningar och bidrag från alla aktörer i livsmedelskedjan: producenter, bearbetningsföretag och återförsäljare.

Europaparlamentet strävar efter att förenkla och klargöra villkoren för hur producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer, i alla sektorer som anges i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, kan planera produktionen, släppa ut produkter på marknaden, förhandla om avtal avseende leveransen av jordbruksprodukter samt optimera produktionskostnaderna för sina medlemmars räkning. Dessa uppgifter förutsätter att det finns bestämda metoder, t.ex. interna samråd och utbyte av kommersiell information inom dessa enheter. Därför föreslås att dessa metoder inte ska omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande avtal, som fastställs i artikel 101.1 i EUF-fördraget, och att producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som utför minst en ekonomisk verksamhet undantas från tillämpning av denna artikel. Detta undantag är dock inte absolut: konkurrensmyndigheterna har fortfarande möjlighet att ingripa om de anser att denna verksamhet sannolikt upphäver all konkurrens eller äventyrar målen i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Därmed klargörs rollen och uppdraget för producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer samt förhållandet mellan dessa och konkurrensrätten. Utan att det påverkar kommissionens institutionella befogenheter anser Europaparlamentet att de nya bestämmelserna inte kräver något ytterligare klargörande i form av riktlinjer från kommissionen.”

kommissionENS UTTALANDEN

Artikel 1 –Landsbygdsutveckling

—  Förlängning av löptiden för landsbygdsutvecklingsprogrammen

Utgifter med anknytning till landsbygdsutvecklingsprogrammen 2014–2020 som godkänts i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 kommer även i fortsättningen att berättiga till stöd från Ejflu, om de utbetalas till stödmottagarna senast den 31 december 2023. Kommissionen kommer att behandla det fortsatta stödet till landsbygdsutveckling efter 2020 inom ramen för sitt förslag till nästa fleråriga budgetram.

—  Riskhantering

Kommissionen bekräftar sin avsikt att se över funktionen och effektiviteten för de riskhanteringsverktyg som nu ingår i förordning (EU) nr 1305/2013 inom ramen för sitt förslag om modernisering och förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

—  Sanktioner för Leader

Kommissionen bekräftar sin avsikt att se över hur effektiva och proportionella de sanktioner för Leader är som ingår i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014.

Artikel 2 – Horisontell förordning

—  Krisreserven

Kommissionen bekräftar att förvaltningen av reserven för kriser inom jordbrukssektorn och återbetalningen av anslag med anknytning till den finansiella disciplinen enligt artiklarna 25 och 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013 kommer att ses över inom ramen för förberedelserna inför nästa fleråriga budgetram för att möjliggöra effektiva interventioner i tid vid marknadskriser.

—  Samordnad granskning

Kommissionen stöder modellen för samordnad granskning, vilket bekräftas av dess förslag till artikel 123 i den nya budgetförordningen. Kommissionen bekräftar också att denna modell redan är tillåten inom nuvarande rättsliga ramar för förvaltning och kontroll av jordbruksutgifter i förordning (EU) nr 1306/2013, och att den införts i kommissionens revisionsstrategi för 2014–2020. I synnerhet när det utlåtande som det attesterande organet lämnat i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 anses vara tillförlitligt, tar kommissionen hänsyn till det då den bedömer behovet av revisioner av det berörda utbetalande organet.

Artikel 3 – Direktstöd

—  Proteinplanen

Kommissionen bekräftar sin avsikt att se över utbudet och efterfrågan av vegetabiliska proteiner i EU och överväga möjligheten att utarbeta en europeisk strategi för vegetabiliska proteiner i syfte att ytterligare främja produktionen av dem i EU på ett ekonomiskt och miljömässigt sunt sätt.

Artikel 4 – Samlade marknadsordningen (OCM)

—  Frivilliga program för minskad produktion

Kommissionen bekräftar att förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter i artiklarna 219 och 221 redan innehåller den nödvändiga rättsliga grunden för att, med förbehåll för att budgetmedel finns tillgängliga, kunna ta itu med marknadsstörningar och andra specifika problem, även på regional nivå, med möjlighet att bevilja direkt ekonomiskt stöd till jordbrukare. Dessutom kommer kommissionens förslag om att lägga till ett sektorsspecifikt inkomststabiliseringsverktyg till förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling att göra det möjligt för medlemsstaterna att i sina program för landsbygdsutveckling införa möjligheten att kompensera jordbrukare inom en viss sektor i händelse av en kraftig inkomstminskning.

Kommissionen bekräftar ytterligare att den vid marknadsstörningar eller hot om marknadsstörningar enligt artikel 219 får införa system där unionsstöd beviljas producenter som åtar sig att på frivillig basis minska sin produktion, inklusive nödvändiga uppgifter om hur ett sådant system ska förvaltas (t.ex. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1612 (EUT L 242, 9.9.2016, s. 4).

—  Erkännande av gränsöverskridande branschorganisationer

Kommissionen påminner om att regler om samarbete mellan producenter när det gäller erkännande av gränsöverskridande producentorganisationer, gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer och gränsöverskridande branschorganisationer, inklusive nödvändigt administrativt samarbete mellan berörda medlemsstater redan finns fastställda i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/232. Dessa reglers tillämpning och ändamålsenlighet kommer att ses över inom ramen för den pågående processen om modernisering och förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

—  Illojala handelsmetoder

Kommissionen bekräftar att den har lanserat ett initiativ gällande livsmedelskedjan som för närvarande håller på att behandlas i de olika stadier som krävs enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning. När förfarandet har avslutats kommer kommissionen eventuellt att lägga fram ett lagstiftningsförslag, möjligtvis under första hälften av 2018.

—  Samarbete mellan producenter

Kommissionen noterar parlamentets och rådets överenskommelse om ändringarna till artiklarna 152, 209, 222 och 232. Kommissionen konstaterar att de ändringar som parlamentet och rådet kommit överens om är betydande samt att de har införts utan den konsekvensbedömning som krävs enligt punkt 15 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Detta leder till en oönskad grad av rättslig och förfarandemässig osäkerhet vars effekter och följder är omöjliga att förutse.

Eftersom de sammanlagda ändringarna av kommissionens ursprungliga förslag avsevärt ändrar den rättsliga ramen konstaterar kommissionen med oro att vissa av de nya bestämmelserna till förmån för producentorganisationerna kan äventyra småjordbrukares överlevnad och välmående samt konsumentintresset. Kommissionen bekräftar sitt åtagande att upprätthålla en effektiv konkurrens inom jordbrukssektorn och att ge full verkan åt målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I detta sammanhang konstaterar kommissionen att de ändringar som medlagstiftarna kommit överens om avsevärt begränsar såväl kommissionens som de nationella konkurrensmyndigheternas möjligheter att agera för att upprätthålla en effektiv konkurrens.

Kommissionens övergripande överenskommelse om omnibusförslaget, inklusive de ändringar som parlamentet och rådet kommit överens om, påverkar inte eventuella framtida förslag som kommissionen kan komma att lägga fram på dessa områden inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för perioden efter 2020 och andra initiativ som särskilt är avsedda att ta itu med vissa av de frågor som berördes i den text som Europaparlamentet och rådet nu kommit överens om.

Kommissionen beklagar att medlagstiftarna inte på ett tillfredsställande sätt har behandlat frågan om både kommissionens och de nationella konkurrensmyndigheternas mycket begränsade roll att agera för att upprätthålla en effektiv konkurrens, och uttrycker sin oro över de eventuella konsekvenserna av denna begränsning för jordbrukare och konsumenter. Kommissionen konstaterar att lagtexten måste tolkas på ett sätt som är förenligt med fördraget, framför allt vad gäller kommissionens och nationella konkurrensmyndigheters möjlighet att ingripa om en producentorganisation, som har en stor marknadsandel, försöker begränsa sina medlemmars handelsutrymme. Kommissionen beklagar att denna möjlighet inte klart och tydligt säkerställs i lagtexten.

(1)Domstolens dom, Maizena, C-139/79, ECLI:EU:C:1980:250, punkt 23. Domstolens dom, Tyskland mot rådet, C-280/93, ECLI:EU:C:1994:367, punkt 61.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy