Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0017(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0258/2017

Внесени текстове :

A8-0258/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Обяснение на вота
PV 12/12/2017 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Приети текстове
PDF 478kWORD 45k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0054),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0028/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 октомври 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0258/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(2);

2.  одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 75.
(2) Тази позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2017 г. (Приети текстове, P8_TA(2017)0338).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 година
P8_TC1-COD(2017)0017

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2392.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

Резултатите от работата на ИКАО по прилагането на глобалната, основана на пазара мярка, са от ключово значение за нейната ефективност и за бъдещия принос на сектора на въздухоплаването за постигането на целите по Парижкото споразумение. Важно е държавите — членки на ИКАО, операторите на въздухоплавателни средства и гражданското общество да продължават да бъдат ангажирани с работата на ИКАО. В този контекст ще бъде необходимо ИКАО да действа при пълна прозрачност и да установи диалог с всички заинтересовани страни, за да ги информира своевременно за напредъка и решенията.

Правна информация - Политика за поверителност