Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0017(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0258/2017

Indgivne tekster :

A8-0258/2017

Forhandlinger :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Stemmeforklaringer
PV 12/12/2017 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Vedtagne tekster
PDF 251kWORD 42k
Tirsdag den 12. december 2017 - Strasbourg
EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0054),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0028/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 27. oktober 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og Turismeudvalget (A8-0258/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(2);

2.  godkender Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 288 af 31.8.2017, s. 75.
(2) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 13. september 2017 (Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0338).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 12. december 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om ændring af direktiv 2003/87/EF for at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021
P8_TC1-COD(2017)0017

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2392.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

Resultatet af ICAO's arbejde med gennemførelse af den globale markedsbaserede foranstaltning er afgørende for effektiviteten heraf og for luftfartssektorens fremtidige bidrag til at nå målene i Parisaftalen. Det er vigtigt, at ICAO-medlemsstaterne, luftfartøjsoperatørerne og civilsamfundet fortsat er engageret i dette ICAO-arbejde. Det vil i denne forbindelse være nødvendigt for ICAO at handle i fuld åbenhed og nå ud til alle interessenter for at informere dem om fremskridt og beslutninger på rettidig vis.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik