Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0017(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0258/2017

Ingivna texter :

A8-0258/2017

Debatter :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Omröstningar :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Röstförklaringar
PV 12/12/2017 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Antagna texter
PDF 247kWORD 45k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I
P8_TA(2017)0477A8-0258/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0054),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0028/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 31 maj 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen, och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 oktober 2017 att godta Europaparlamentets ståndpunkt, i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism (A8-0258/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen(2).

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 288, 31.8.2017, s. 75.
(2) Denna ståndpunkt ersätter de ändringar som antogs den 13 september 2017 (Antagna texter, P8_TA(2017)0338).


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsningar i tillämpningsområdet för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021
P8_TC1-COD(2017)0017

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2392.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

Resultatet av Icaos arbete med att genomföra den globala marknadsbaserade åtgärden är avgörande för dess effektivitet och för att luftfarten i framtiden ska kunna bidra till att nå Parisavtalets mål. Det är viktigt att Icaos medlemsstater, luftfartygsoperatörer och det civila samhället fortsätter att engagera sig i detta arbete. Icao kommer i detta sammanhang att behöva agera helt öppet och vända sig till alla berörda parter i tid för att informera om framsteg och beslut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy