Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0276(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2017

Внесени текстове :

A8-0198/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0478

Приети текстове
PDF 481kWORD 45k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции ***I
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0597),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 172 и 173, третата алинея от член 175 и член 182, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0375/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 декември 2016 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 8 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по регионално развитие (A8-0198/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 57.
(2) OВ C 185, 9.6.2017 г., стр. 62.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 декември 2017 година с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси
P8_TC1-COD(2016)0276

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2396)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно увеличението с 225 милиона евро на средствата за програмата „Механизъм за свързване на Европа“

Вследствие на политическото споразумение между Европейския парламент и Съвета относно финансирането на ЕФСИ 2.0 ще бъдат преразпределени 275 милиона евро от финансовите инструменти по МСЕ, което представлява намаление в размер на 225 милиона евро в сравнение с предложението на Комисията.

Комисията потвърждава, че финансовото програмиране ще бъде променено, за да бъде отразено съответното увеличение с 225 милиона евро на средствата за програмата МСЕ.

В рамките на годишните бюджетни процедури за годините 2019—2020 Комисията ще изготви подходящи предложения, за да се гарантира оптимално разпределяне на тази сума в рамките на програмата МСЕ.

Правна информация - Политика за поверителност