Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0276(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0198/2017

Esitatud tekstid :

A8-0198/2017

Arutelud :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0478

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 49k
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamine ***I
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0597),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 172 ja 173, artikli 175 kolmandat lõiku ja artikli 182 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0375/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. detsembri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 7. detsembri 2016. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutavate komisjonide poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 8. novembri 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni ühisarutelusid vastavalt kodukorra artiklile 55,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ning majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A8‑0198/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon selle asendab, seda oluliselt muudab või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 75, 10.3.2017, lk 57.
(2) ELT C 185, 9.6.2017, lk 62.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. detsembril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas
P8_TC1-COD(2016)0276

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/2396) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus, mis käsitleb Euroopa ühendamise rahastu programmi rahaliste vahendite suurendamist 225 miljoni euro võrra

Euroopa Parlamendi ja nõukogu poliitilise kokkuleppega, mis käsitleb EFSI rahastamise jätkamist, paigutatakse Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahenditest ümber 275 miljonit eurot. See on 225 miljonit eurot vähem kui komisjoni ettepanekus.

Komisjon kinnitab, et finantsplaneering vaadatakse uuesti läbi, et kajastada selles Euroopa ühendamise rahastu programmi rahaliste vahendite suurendamist 225 miljoni euro võrra.

Komisjon teeb asjakohased ettepanekud 2019. ja 2020. aasta iga-aastase eelarvemenetluse käigus, et tagada kõnealuse summa optimaalne eraldamine Euroopa ühendamise rahastu programmi raames.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika