Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0276(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0198/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0198/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Äänestykset :

PV 12/12/2017 - 5.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0478

Hyväksytyt tekstit
PDF 246kWORD 51k
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - Strasbourg
Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0597),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 172 ja 173 artiklan, 175 artiklan 3 kohdan ja 182 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0375/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. joulukuuta 2016 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 8. marraskuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0198/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 75, 10.3.2017, s. 57.
(2)EUVL C 185, 9.6.2017, s. 62.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/... antamiseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi
P8_TC1-COD(2016)0276

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/2396.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoihin tehtävästä 225 miljoonan euron lisäyksestä

Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä poliittiseen yhteisymmärrykseen ESIR-rahaston jatkamiseen (ESIR 2.0) tarvittavasta rahoituksesta Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusvälineistä kohdennetaan uudelleen 275 miljoonaa euroa. Määrä on 225 miljoonaa euroa pienempi kuin komission ehdotuksessa esitettiin.

Komissio toteaa, että rahoitussuunnitelmaa on tarkistettava, jotta voidaan ottaa huomioon vastaava Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoihin tehtävä 225 miljoonan euron lisäys.

Komissio aikoo vuosia 2019 ja 2020 koskevien vuotuisten talousarviomenettelyjen yhteydessä tehdä asianmukaiset ehdotukset, joilla varmistetaan kyseisen määrän optimaalinen kohdentaminen Verkkojen Eurooppa -välineen sisällä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö