Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0276(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2017

Predkladané texty :

A8-0198/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0478

Prijaté texty
PDF 338kWORD 49k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg
Predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície ***I
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0597),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, články 172 a 173, článok 175 tretí pododsek a článok 182 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0375/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. decembra 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. decembra 2016(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 8. novembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výbor pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre regionálny rozvoj (A8-0198/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 75, 10.3.2017, s. 57.
(2) Ú. v. EÚ C 185, 9.6.2017, s. 62.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj o zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva
P8_TC1-COD(2016)0276

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/2396.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie k zvýšeniu prostriedkov v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy o 225 miliónov EUR

V nadväznosti na politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o financovaní Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI 2.0) bude z finančných nástrojov Nástroja na prepájanie Európy (NPE) prerozdelená suma 275 miliónov EUR, čo v porovnaní s návrhom Komisie predstavuje zníženie o 225 miliónov EUR.

Komisia potvrdzuje, že zreviduje finančné plánovanie tak, aby odrážalo zodpovedajúce zvýšenie prostriedkov pre program NPE o 225 miliónov EUR.

Komisia v rámci ročných rozpočtových postupov na roky 2019 – 2020 predloží zodpovedajúce návrhy s cieľom zabezpečiť optimálne pridelenie tejto sumy v rámci programu NPE.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia