Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0276(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0198/2017

Ingivna texter :

A8-0198/2017

Debatter :

PV 12/12/2017 - 4
CRE 12/12/2017 - 4

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0478

Antagna texter
PDF 246kWORD 48k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Förlängning av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I
P8_TA(2017)0478A8-0198/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0597),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 172 och 173, artikel 175 tredje stycket och artikel 182.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0375/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 15 december 2016(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 december 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 8 november 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för regional utveckling (A8-0198/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 75, 10.3.2017, s. 57.
(2) EUT C 185, 9.6.2017, s. 62.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning
P8_TC1-COD(2016)0276

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2396.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om ökningen på 225 miljoner euro till Fonden för ett sammanlänkat Europa

Till följd av Europaparlamentets och rådets överenskommelse om finansieringen av Efsi 2.0 kommer ett belopp på 275 miljoner euro att omfördelas från Fonden för ett sammanlänkat Europas finansiella instrument, vilket innebär en minskning med 225 miljoner euro jämfört med kommissionens förslag.

Kommissionen bekräftar att budgetplaneringen kommer att ändras för att återspegla motsvarande ökning med 225 miljoner euro till Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Inom ramen för det årliga budgetförfarandet för 2019–2020 kommer kommissionen att lägga fram lämpliga förslag för att säkerställa en optimal fördelning av detta belopp inom Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy