Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2199(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0398/2017

Esitatud tekstid :

A8-0398/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2017 - 5.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0479

Vastuvõetud tekstid
PDF 161kWORD 49k
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2017. aasta otsus Eleonora Forenza eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta (2017/2199(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Gabriele Zimmeri 20. juulil 2017. aastal esitatud ja täiskogu istungil 11. septembril 2017. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta Eleonora Forenza eesõigusi ja puutumatust seoses vahejuhtumiga, mis leidis temaga aset G20 tippkohtumise ajal 8. juulil 2017. aastal toimunud meeleavalduse ajal Hamburgis,

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 Eleonora Forenza ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8‑0398/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liige ja fraktsiooni GUE/NGL esimees Gabriele Zimmer taotles vastavalt protokolli nr 7 artiklitele 8 ja 9 sama fraktsiooni liikme Eleonora Forenza puutumatuse kaitsmist, kuna Saksamaa politsei otsis ta läbi ja pidas ta kinni koos teiste aktivistide rühma liikmetega G20 tippkohtumisega seotud meeleavalduse ajal 8. juulil 2017 Hamburgis; arvestades, et läbiotsimine ja vahistamine toimus pärast nimetatud meeleavaldust, kui Eleonora Forenza läks koos oma rühma liikmetega einestama;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendil on parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotluse suhtes tehtava otsuse sisu osas lai kaalutlusruum(2);

C.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklid 8 ja 9 artiklid on teineteist välistavad(3); arvestades, et kõnealune juhtum ei puuduta Euroopa Parlamendi liikme väljendatud arvamust, vaid pigem avaliku korra seisukohast ohtlikuks peetavat käitumist (oletatav osalemine massirahutuses); arvestades, et seepärast on kohaldatav protokolli nr 7 artikkel 9;

D.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklile 9 on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel ning teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes; arvestades, et nimetatud erand on kohaldatav Itaaliast pärit Euroopa Parlamendi liikme Eleonora Forenza suhtes tema Saksamaal viibimise ajal;

E.  arvestades, et Eleonora Forenza puutumatuse kaitsmise taotluse kohaselt tegi ta kohe pärast Saksamaa politseiga kokkupuutumist neile teatavaks, et ta on Euroopa Parlamendi liige; arvestades, et ta esitas viivitamata oma staatust tõendavad dokumendid; arvestades, et Eleonora Forenzal õnnestus isegi võtta ühendust Itaalia konsuliga Hamburgis, kes rääkis operatsiooni juhtinud politseiametnikuga;

F.  arvestades, et vaatamata asjaolule, et Eleonora Forenza on Euroopa Parlamendi liige, otsis Saksa politsei ta põhjalikult läbi ja pidas kinni üle nelja tunni;

G.  arvestades, et eespool esitatut arvesse võttes oli Saksa politsei teadlik asjaolust, et ta on kinni pidanud Euroopa Parlamendi liikme; arvestades, et see on vastuolus Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolliga nr 7, eriti selle artikli 9 esimese lõigu punktiga b;

H.  arvestades, et vahejuhtumi asjaolusid arvesse võttes on selge, et Eleonora Forenzat ei peetud kinni õigusrikkumise toimepanekul, mistõttu Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kolmanda lõiguga ette nähtud erand ei ole kohaldatav ning Eleonora Forenzal on täielik õigus puutumatusele;

1.  otsustab kaitsta Eleonora Forenza eesõigusi ja puutumatust;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Saksamaa Liitvabariigi pädevale ametiasutusele ja Eleonora Forenzale.

(1) Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T‑345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C‑201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T‑346/11 ja T‑347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Kohtuasi T‑42/06, Gollnisch vs. parlament (eespool viidatud), punkt 101.
(3) Liidetud kohtuasjad C‑200/07 ja C‑201/07: Marra vs. De Gregorio ja Clemente (eespool viidatud), punkt 45.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika