Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2199(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0398/2017

Predkladané texty :

A8-0398/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0479

Prijaté texty
PDF 250kWORD 44k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg
Žiadosť o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej
P8_TA(2017)0479A8-0398/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o žiadosti o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej (2017/2199(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Gabriele Zimmerovej z 20. júla 2017, oznámenú v pléne 11. septembra 2017, o ochranu výsad a imunít Eleonory Forenzovej v súvislosti s incidentom, ktorého obeťou bola Eleonora Forenza na demonštrácii počas samitu G20 8. júla 2017 v Hamburgu,

–  po vypočutí Eleonory Forenzovej v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 7 a 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0398/2017),

A.  keďže poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka skupiny GUE/NGL Gabriele Zimmer požiadala v súlade s článkami 8 a 9 Protokolu č. 7 o ochranu poslaneckej imunity poslankyne tejto skupiny Eleonory Forenzovej, ktorú nemecká polícia podrobila osobnej prehliadke a následne vzala do väzby spolu so skupinou ďalších aktivistov počas demonštrácie, ktorá sa konala 8. júla 2017 v Hamburgu v súvislosti so samitom G20; keďže k osobnej prehliadke a zatknutiu došlo po skončení uvedenej demonštrácie, keď bola Eleonora Forenza so svojou skupinou na ceste na obed;

B.  keďže Európsky parlament má širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o smerovanie, ktoré zamýšľa priznať rozhodnutiu o žiadosti poslanca o ochranu imunity(2);

C.  keďže články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie sa navzájom vylučujú(3); keďže táto vec sa netýka názoru vyjadreného poslancom Európskeho parlamentu, ale skôr správania, ktoré údajne ohrozuje verejný poriadok (podozrenie z účasti na vyvolávaní nepokojov); keďže preto je zrejmé, že sa uplatňuje článok 9 protokolu č. 7;

D.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu ich štátu a na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov; keďže Eleonora Forenza, talianska poslankyňa Európskeho parlamentu, preto počas pobytu v Nemecku požívala túto imunitu;

E.  keďže podľa žiadosti o ochranu imunity Eleonora Forenza už pri prvom kontakte s nemeckou políciou uviedla, že je poslankyňou Európskeho parlamentu; keďže sa ihneď legitimovala dokladmi, ktoré potvrdili jej štatút; keďže sa jej podarilo spojiť policajného úradníka, ktorý akciu riadil, s talianskym konzulom v Hamburgu;

F.  keďže nemecká polícia Eleonoru Forenzovú aj napriek jej štatútu poslankyne Európskeho parlamentu podrobila dôkladnej osobnej prehliadke a potom ju viac ako štyri hodiny zadržiavala vo väzbe;

G.  keďže vzhľadom na uvedené skutočnosti si nemecká polícia bola vedomá toho, že zadržala poslankyňu Európskeho parlamentu; keďže to predstavuje porušenie Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, najmä jeho článku 9 prvého odseku písm. b);

H.  keďže vzhľadom na okolnosti tohto prípadu je zrejmé, že Eleonora Forenza nebola zadržaná pri čine, a teda nemožno uplatniť výnimku podľa článku 9 tretieho odseku Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie a na prípad Eleonory Forenzovej sa v plnom rozsahu vzťahuje jej imunita;

1.  rozhodol ochrániť výsady a imunity Eleonory Forenzovej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Spolkovej republiky Nemecko a Eleonore Forenzovej.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C‑200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.
(2) Vec T-42/06, Gollnisch/Parlament, už citované, bod 101.
(3) Spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente, už citované, bod 45.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia