Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0175(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0331/2017

Ingivna texter :

A8-0331/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.8

Antagna texter :

P8_TA(2017)0481

Antagna texter
PDF 238kWORD 42k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i USA ***I
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0361),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0226/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–  med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0331/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (kodifiering)
P8_TC1-COD(2014)0175

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/196.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy